EN

lie {noun}

volume_up
Do Europeans have the right to say that a lie is a lie?
Hebben de Europeanen het recht om te zeggen: een leugen is een leugen?
It is a lie that market forces are guaranteeing efficient behaviour.
Het is een leugen dat de marktkrachten automatisch tot een efficiënt gedrag leiden.
The mother who bore the child lied, and its natural father was a lie himself.
De draagmoeder loog, de natuurlijke vader was zelf ook een leugen.
. This report on managing economic migration is a web of lies, falsehoods and ideological bias.
Dit verslag over het beheer van economische migratie staat bol van leugens, onwaarheden en ideologische vooringenomenheden.
Wij spreken geen onwaarheden.
On October Square, the Belarusian people demonstrated that they had recognised the blanket government propaganda spreading lies and fuelling untruths about Europe for what it was.
Op het Oktoberplein gaf het Witrussische volk te kennen dat het de alomtegenwoordige regeringspropaganda met zijn leugens en onwaarheden over Europa doorzag.

Context sentences for "lie" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

EnglishAll our hopes now lie with two little Hobbits...... somewhere in the wilderness.
En al onze hoop ligt nu bij twee kleine Hobbits...... ergens in de wildernis.
EnglishThe subject of this report does not lie within the competence of EU policy-making.
Het onderwerp van dit verslag valt niet onder de bevoegdheid van de Europese Unie!
EnglishWe want to know where the problems lie, in which Member States, in which areas.
Wij willen weten waar de problemen liggen, in welke lidstaten en op welke gebieden.
EnglishExciting tasks still lie ahead, therefore, and we look forward to completing these.
Er wachten ons dus nog boeiende taken en we kijken ernaar uit ze te volbrengen.
EnglishAnd for many of us, our fortunes do indeed lie at the bottom of the pyramid.
En voor velen van ons, ligt ons wel en wee inderdaad aan de basis van de piramide.
EnglishArt is a deception that creates real emotions -- a lie that creates a truth.
Kunst is bedrog dat echte gevoelens oproept -- een leugen die waarheid schept.
EnglishMany important aspects of trade policy lie within the purview of the Commission.
Het handelsbeleid valt grotendeels onder de bevoegdheid van de Commissie.
EnglishYet again, great challenges lie ahead of the European Union and its Member States.
Maar de Europese Unie en haar lidstaten staan - - wederom - - voor enorme uitdagingen.
EnglishI believe that responsibility for this new policy must lie with the Member States.
Ik vind dat de verantwoordelijkheid van dit nieuwe beleid bij de lidstaten moet liggen.
EnglishAnd I would lie there crying at night because my imagination could not touch creativity.
Ik lag 's nachts te huilen omdat mijn fantasie de creativiteit niet kon aanraken.
EnglishThis is where the only weak points in the White Paper on food safety lie.
Daarin schuilen ook de enige zwakke plekken van het Witboek over voedselveiligheid.
EnglishFactories and warehouses lie demolished, and with them have gone the jobs.
Fabrieken en depots liggen in puin, en de werkgelegenheid die ze boden is verdwenen.
EnglishThey lie at its very heart and consist of much more than the acquis communautaire.
Ze zijn het hart ervan en omvatten veel meer dan alleen maar het acquis.
EnglishBoats often lie at anchor, but environmental policy must also be anchored.
Boten liggen vaak voor anker, maar ook het milieubeleid moet verankerd zijn.
EnglishWe must, however, look closely at the second lie, which is just as, if not more, serious.
De tweede leugen, even grof zoniet grover, kunnen we niet voorbij laten gaan.
EnglishThe strength of Europe and that of European agriculture lie in their good reputation.
De kracht van Europa en de Europese landbouw ligt in hun goede reputatie.
EnglishThese partnerships will lie at the heart of our relationships with the countries concerned.
Die partnerschappen worden de ruggengraat van onze betrekkingen met die landen.
EnglishThe debate on where Europe's borders lie is a debate about our identity.
Het debat over de grenzen van Europa is tegelijk een debat over onze eigen identiteit.
EnglishAnd then we find some outliers, some things that lie beyond the cloud.
Dan vinden we enkele uitschieters, sommige dingen die buiten de wolk vallen.
EnglishHe liked to sit on her lap because he said that it was painful for him to lie in his own bed.
Hij zat graag op haar schoot omdat het pijnlijk voor hem was om in bed te liggen.

Synonyms (English) for "lie":

lie
lying