"to lodge" translation into Dutch

EN

"to lodge" in Dutch

EN to lodge
volume_up
[lodged|lodged] {verb}

2. "a complaint"

This is what the Dutch wanted to lodge a complaint about to the European Commission.
Hierover wilden de Nederlanders een klacht indienen bij de Europese Commissie.
In 2007-2008, you are to lodge a report on the European Union’ s budget and future resources.
In 2007-2008 moet u een verslag indienen over de begroting en de toekomstige middelen van de Europese Unie.
- the time limit for lodging a statement of opposition must be extended;
- dient de termijn voor het indienen van een verweerschrift te worden verlengd

Context sentences for "to lodge" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe person concerned must be able to lodge a complaint against this decision.
De betrokkene moet in staat worden gesteld beroep aan te tekenen tegen dit besluit.
EnglishThey have no opportunity to defend themselves or to lodge an appeal.
Zij genieten geen bescherming en kunnen het niet aanvechten.
EnglishHe will have suffered the lot, detention as well as having to lodge a very substantial security.
Hij heeft het zwaar te verduren gehad: hij heeft vastgezeten en een zeer hoge borgsom moeten betalen.
EnglishThis allows any party with a legitimate interest to lodge an objection to the registration with their Member State.
Dat stelt elke partij met een legitiem belang in de gelegenheid bezwaar aan te tekenen in de eigen lidstaat.
EnglishThe European Union was right to lodge a complaint with the World Trade Organisation about these Draconian measures.
Terecht heeft de Europese Unie een klacht ingediend bij de Wereldhandelorganisatie tegen deze draconische maatregelen.
EnglishI therefore wish to lodge an objection to the Minutes on this point in order to get the matter properly clarified.
Daarom wil ik wat betreft dit punt bezwaar maken tegen de notulen, want deze kwestie moet fatsoenlijk afgehandeld worden.
EnglishI genuinely hope that the majority of Parliament will be of the opinion that it is possible to lodge an appeal of this kind.
Ik hoop werkelijk dat de meerderheid van het Parlement van mening zal zijn dat een dergelijk rechtszaak mogelijk is.
EnglishIf I lodge EUR 10 000 in my bank account in Ireland, the bank manager is obliged to ask me where the money came from.
Als ik 10 000 euro op mijn bankrekening in Ierland deponeer, is de manager van de bank verplicht om te vragen waar dat geld vandaan komt.
EnglishI would remind you that this is not an imagined danger because Parliament has decided to lodge an appeal against the Solana decision.
Ik herinner u eraan dat gevaar is niet denkbeeldig, want het Europees Parlement heeft besloten om in beroep te gaan tegen het Solana-besluit.
EnglishDoes the Council support the Greek government's plan to lodge a complaint against the language regime used by the Community Trade Mark Office in Alicante?
Steunt de Raad het initiatief van de Griekse regering om het talenregime van het Merkenbureau te Alicante aan te vechten?
EnglishWe would ask the Commission and Council to lodge an urgent and forceful protest against the build-up of a fresh and dangerous nuclear arms race.
Wij vragen Commissie en Raad dringend een krachtig verzet te tonen tegen de voorbereiding op een nieuwe en gevaarlijke kernwapenrace.
EnglishI would ask the President of the European Parliament to lodge a protest with the Cuban authorities and to demand an explanation.
Ik wil de Voorzitter van het Europees Parlement verzoeken om officieel protest aan te tekenen bij de Cubaanse autoriteiten en om opheldering te vragen.
EnglishAt the same time I think that they, and not only the passengers should be able to lodge a complaint in the event that they find an irregularity.
Tegelijk vind ik ook dat zij, en niet enkel de passagiers, klacht moeten kunnen neerleggen indien zij een onregelmatigheid vaststellen.
EnglishIt is also important that we should appeal to the institutions and governments of the EU Member States to lodge similar appeals as a matter of urgency.
Ook de instellingen en regeringen van de lidstaten van de Europese Unie moeten wij oproepen met de nodige spoed protest aan te tekenen.
Englishboard and lodge
EnglishWe are now beginning the topical and urgent subjects debate, and I must lodge a slight complaint, perhaps also on behalf of a number of the Members of this House.
Wij gaan nu weer het actualiteitendebat in en ik moet mij toch wel enigszins beklagen, wellicht ook namens een aantal van mijn collegae.
EnglishIt denies passengers the right to correct incorrect data or lodge appeals with an independent authority if they are denied entry to the US.
Passagiers wordt het recht ontzegd om onjuiste gegevens te corrigeren of beroep in te stellen bij een onafhankelijke autoriteit als hun de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd.
EnglishIf that were not to happen, the Swedish Government would, of course, have to lodge a protest against Parliament's openly repudiating Sweden's non-aligned status.
Indien dit niet het geval mocht zijn, moet de Zweedse regering protest aantekenen tegen het openlijk desavoueren van de niet-gebonden status van Zweden door dit Parlement.
EnglishA welcome step would be to call upon the responsible agencies to lodge immediate appeals against the award of the BRCA patents with the European Patent Office in Munich.
Het is goed als wij de bevoegde instanties oproepen zonder aarzeling bezwaar aan te tekenen tegen de BRCA-octrooien die door het Europees Octrooibureau in München zijn toegekend.
EnglishMr President, I wish to lodge a complaint regarding the fact that, for some time now, the night sittings - such as that on Tuesday - have not been covered in the press reports.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een klacht: sinds enige tijd krijgen de avondvergaderingen, zoals die van dinsdagavond bijvoorbeeld, geen aandacht meer in de persberichten.