EN make
volume_up
{noun}

make (also: mark, brand)
volume_up
merk {het}
Om een merk, kennis, arbeidsplaatsen te verdedigen?
To end, I want to say that I appreciate and support the recovery effort made by the Italian government.
Tot besluit merk ik op dat ik de saneringsinspanning van de Italiaanse regering waardeer en ondersteun.
We've made half-a-billion impressions with marketing and PR for this brand, Purple Moon.
We hebben een half miljard hits met marketing en PR voor ons merk Purple Moon.
make
make

Context sentences for "make" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI do not think it is right to make savings in such an important area as schools.
Ik denk dat het onjuist is om op zoiets belangrijks als de school te bezuinigen.
EnglishI would like to make a few specific recommendations to the Indonesian Government.
Een paar concrete aanbevelingen zou ik de Indonesische regering willen meegeven.
EnglishThis is an opportunity for us to make a fresh start on tourism at European level.
We hebben nu de kans om het toerisme een nieuw elan te geven op Europees niveau.
EnglishFor example, they are now forbidden to talk to the press and to make statements.
Zij mogen nu bijvoorbeeld niet meer met de pers spreken of verklaringen afleggen.
EnglishBut the present legal basis for the Guarantee Fund does not make that possible.
De huidige rechtsgrondslag van het Garantiefonds maakt dat echter niet mogelijk.
EnglishThe Commission behaved very politely and did not make any proposals of its own.
De Commissie heeft zich zeer beleefd opgesteld en geen eigen voorstellen gedaan.
EnglishWhen we make reforms to EU policies we have to adhere to sustainable principles.
Als wij communautair beleid herzien, moeten wij duurzame principes in acht nemen.
EnglishMr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
EnglishIt can make no sense to legislate on how Europeans are permitted to climb ladders.
Het is onzinnig om wettelijk te regelen hoe Europeanen ladders moeten beklimmen.
EnglishIt is not enough to make every effort to stave off a military invasion of Iraq.
Het is niet voldoende een militaire invasie in Irak met alle kracht af te wenden.
EnglishMy group, in any case, has decided to make a determined effort to achieve this.
Mijn fractie is in ieder geval vastbesloten zich daarvoor ten volle in te zetten.
EnglishIt would not make sense to accept one of the requests and to reject the others.
Het zou niet logisch zijn één verzoek in te willigen en de andere af te wijzen.
EnglishThe Commission will make the corresponding proposals before the end of the year.
De Commissie zal de voorstellen daartoe vóór het eind van dit jaar overleggen.
EnglishIf it does so, the Commission can make a new proposal or table draft legislation.
Als het dat doet, kan de Commissie een nieuw voorstel of wetsontwerp opstellen.
EnglishSupport the independent media, and help the opposition to make its voice heard!
Ondersteun de onafhankelijke media en help de oppositie aan het woord te komen.
EnglishLet me make it very clear: the European public must be told where the money goes.
Ik zeg u met nadruk: de Europese burgers moeten weten waar het geld naartoe gaat.
EnglishAnd the fundamental idea is you want to make inferences and then take actions.
Het fundamentele idee is dat je conclusies wilt trekken en dan actie ondernemen.
EnglishAnd I could make the same points about the United States and the United Nations.
En ik zou hetzelfde kunnen zeggen over de Verenigde Staten en de Verenigde Naties.
EnglishSo you look around, where you're going to land, you try to make yourself ready.
Dus je kijkt om je heen, waar je gaat landen, en je probeert je voor te bereiden.
EnglishWe must make it unmistakably clear that we reject bilateralism and protectionism.
Unilaterale maatregelen en protectionisme moeten onmiskenbaar worden afgewezen.