"make-up" translation into Dutch

EN

"make-up" in Dutch

NL
NL

"make-up" in English

EN

EN make-up
volume_up
{noun}

make-up
Here, I am afraid to say that I am in no doubt: they prefer make-up, for that makes them look younger.
Ik twijfel er niet aan dat ze, helaas, zullen kiezen voor make-up om jonger te lijken.
I have lost my luggage, so I have no clothes or make-up and look pale and ugly, but I hope that is alright!
Mijn bagage is zoekgeraakt, dus ik heb geen kleren of make-up bij me en zie er bleek en onaantrekkelijk uit, maar ik hoop dat dat niet erg is!
14 hours of prosthetic make-up to get into a creature that had articulated paws, claws and a tail that whipped around, like a gecko.
14 uur prothetische make-up om in een wezen te veranderen met uitgesproken klauwen, grote nagels en een staart die rondzwiert als die van een gekko.
make-up
make-up

Similar translations for "make-up" in Dutch

make noun
to make verb
to be up to verb
up adjective
up adverb
up preposition
Dutch
to up verb

Context sentences for "make-up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe new charges were introduced by some countries to make up for this difference.
Om dit verschil op te vangen hebben enkele landen de nieuwe tarieven ingevoerd.
EnglishAs regards overall usefulness and validity, each person must make up their own mind.
Wat het nut en de universele geldigheid betreft, moet iedereen zijn keuzes maken.
EnglishSo, I think it's as low-cost as we're likely to be able to come up and make things.
Ik heb nog twee laatste verhaaltjes over hoe we dit gaan uitwerken. ~~~ Het eerste.
EnglishNevertheless we will make up for it tonight and it is a pleasure to have you here.
Vanavond zullen we de schade echter inhalen en het doet ons genoegen dat u hier bent.
EnglishThe kids make up the names of the countries -- some are rich; some are poor.
De kinderen verzinnen de namen van de landen – sommige zijn rijk, sommige zijn arm.
EnglishNevertheless, I shall do my best to make up for the delay, without going too fast.
Niettemin zal ik mijn best doen om de vertraging in te halen, maar zonder te haasten.
EnglishHow can we explain why Members make up to 50 % profit on their travel expenses?
Hoe willen wij uitleggen dat afgevaardigden op hun reisvergoeding tot 50 % winst maken?
EnglishCompensation afterwards is not going to make up for the damage that was done.
Eventuele compensatie zal de schade die inmiddels is aangericht niet kunnen herstellen.
EnglishIt is the people that make up Europe, not the institutes or the Member States.
Mensen, en niet de Europese instellingen of de lidstaten, maken Europa.
EnglishThe new Member States must be given the opportunity to make up for lost time.
De lidstaten moeten in staat worden gesteld hun achterstand in te lopen.
EnglishIt might be a good idea to make up the spare bedroom..... just in case.
Het kan een goed idee zijn om het reservebed op te maken..... voor het geval.
EnglishAnd so this is basically a song about loops, but not the kind of loops that I make up here.
Dit liedje gaat eigenlijk over loops, maar niet het soort loops dat ik hier maak.
EnglishThe Council must finally make up its mind to find answers to these problems.
De Raad moet zich ertoe zetten deze oplossingen ook eindelijk te vinden.
EnglishLocal initiatives cannot make up for failures on the part of government.
Nalatigheid op regeringsniveau kan niet door lokale initiatieven worden goedgemaakt.
EnglishThe time has come to ensure justice is done and to make up for the injustice.
Het wordt nu tijd dat de gerechtigheid wordt gewaarborgd en het onrecht wordt uitgebannen.
EnglishImports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
Importen vullen het tekort aan; het is een kinderlijk eenvoudig voorstel.
EnglishThat is something we hope all the Member States will follow up and make use of.
Wij hopen dat alle lidstaten dit voorstel zullen overnemen en in de praktijk zullen brengen.
EnglishThe lowest-paid make up for their deficiency, and the highest-paid willingly cash in too.
De laagstbetaalden compenseren hun tekort en de hoogstbetaalden profiteren graag mee.
EnglishAnd in the Mediterranean, in the swordfish net fisheries, they make up up to 90 percent.
In de Middellandse Zee, in de zwaardvis-netvisserij, zijn ze tot 90% van de bijvangst.
EnglishThe Dutch Presidency's proposals make up a remarkable document in our view.
De voorstellen van het Nederlandse voorzitterschap zijn voor ons een opmerkelijk document.