EN

to manage [managed|managed] {verb}

volume_up
We need to better understand, but we also need to start to manage and protect.
We moeten begrijpen, maar we moeten ook beginnen te beheren en beschermen.
to hold and manage the official foreign reserves of the Member States;
het aanhouden en beheren van de officiële externe reserves van de lidstaten;
They have to manage their currencies in the common interest.
Zij dienen hun munteenheid met het oog op het gemeenschappelijk belang te beheren.
I am convinced that we can manage this and also that we should manage it.
Ik ben ervan overtuigd dat ons dat zal lukken en zal moeten lukken.
I am sure that we will manage it, because we must!
Ik ben ervan overtuigd dat het ons zal lukken, want het moet ons lukken!
Will we manage to make those ugly laws - and there are a great many of them - beautiful?
Zal het ons lukken de lelijke wetten - want die zijn er - mooi te maken?
You see 300 patients, 20 surgeries and 90,000 people to manage.
Wij zien 300 patiënten, doen 20 operaties en hebben 90,:,000 mensen te besturen.
This is needed in order for us to be able to manage Europe efficiently and for us to take decisions efficiently.
Deze is nodig voor een doeltreffend bestuur en een doelmatige besluitvorming in Europa.
Mr President, this Leonardo programme is important but has been badly managed.
Mijnheer de Voorzitter, dit programma-LEONARDO is belangrijk maar het werd slecht bestuurd.
I hope that we shall be more successful and manage to make the institutions people-oriented.
Ik hoop dat wij daar beter in zullen slagen en dat wij de instellingen meer op de burger kunnen richten.
As its traditional export markets in the former Warsaw Pact countries were lost, Slovenia managed to turn its attention to the West.
Terwijl de traditionele exportmarkten in de voormalige Warschau-pactlanden verloren gingen, is Slovenië erin geslaagd om zich op het Westen te richten.
What we must do is avoid duplications, and I am sure that, together, we will manage to establish and share archives, libraries and conference rooms.
Doublures dienen vermeden te worden en ik ben ervan overtuigd dat wij er samen in zullen slagen gezamenlijke archieven, bibliotheken en conferentiezalen in te richten.
If you're a mom trying to manage a budget, and oil was 150 dollars a barrel last summer, and it's somewhere between 50 and 70, do you plan vacations?
Als je een moeder bent, die een huishouden runt, en olie was vorige zomer 150 dollar per vat, en nu zo tussen de 50 en 70, plan je dan een vakantie?
However, they, and this applies equally to men, have to be able to manage their domestic commitments just as well as they cope with the professional demands placed on them.
Ze moeten alleen - net als de mannen overigens - wel in staat zijn om het huishouden even goed te managen als hun werk.
The second point we managed to get adopted is that the European Commission has been tasked with developing proposals in order to extend this scheme to include households and traffic.
Het tweede punt wat we aangenomen hebben gekregen, is een opdracht aan de Europese Commissie om voorstellen te ontwikkelen om dit systeem uit te breiden naar de huishoudens en het verkeer.
to manage
to manage (also: to get along, to make do)
As a final point, I believe that 1 % of GDP from Member States will be more than enough for you to manage with.
Tot slot ben ik van mening dat u met 1 procent van het bbp van de lidstaten prima kunt rondkomen.
Two extremes: in Columbia, the so-called richest country, a quarter of the population has to manage on less than USD 2 a day.
Twee uitersten: in Colombia, het zogenaamd rijkste land, moet een kwart van de bevolking dagelijks rondkomen met minder dan twee dollar.
I wonder how the Commission intends to manage this situation equitably.
Ik vraag mij af hoe de Commissie deze realiteit op een rechtvaardige manier denkt te kunnen bestieren.
to manage
volume_up
grip krijgen {vb}

Context sentences for "to manage" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is, however, naive to assume that we will manage to banish smoking altogether.
Het is echter naïef te veronderstellen dat we roken de wereld uit zullen krijgen.
EnglishThat is all well and good, very good, but when will we manage to beat the fog?
Prima, geen enkel bezwaar, maar wanneer zullen wij de strijd tegen de mist winnen?
EnglishI hope that tomorrow, we will manage to remove this section from the report.
Ik hoop dat we er morgen in slagen dat onderdeel uit het verslag te verwijderen.
EnglishAnd he does manage to find them, but great navigation skills, lousy pick-up lines.
Hij weet er ook wel te vinden, maar, geweldige navigatie, waardeloze versiertrucs.
EnglishKazakhstan is actually a country which could manage very well without nuclear energy.
Kazachstan is in feite een land dat zonder kernenergie heel goed toe zou kunnen.
EnglishSo the big question for us is, "How do we manage this technological change?"
De grote vraag voor ons is: hoe gaan we om met deze technologische verandering?
EnglishIf we do manage to do that, then we in Europe will have achieved a great deal.
Als u daarin verandering kunt brengen, hebben we in Europa heel veel bereikt.
EnglishHow do you manage the running of the state effectively, in terms of good governance?
Hoe is jullie staatswezen georganiseerd, dus wat doen jullie aan good governance?
EnglishNow Europeans are obviously not so well behaved that they can manage without checks.
De mens is blijkbaar ook in Europa niet zo edel dat hij geen controle nodig heeft.
EnglishThe question now arises as to how we manage water shortages and water pollution.
De vraag is nu hoe we waterschaarste en waterverontreiniging bestrijden.
EnglishWill you manage to make the vital link between the environment and transport?
Zult u erin slagen milieu en vervoer verplicht aan elkaar te doen koppelen?
EnglishWe also want the European Union to have powers to manage the new energy policy.
Wij willen ook dat de Europese Unie de bevoegdheden voor een nieuw energiebeleid krijgt.
EnglishNor did the hawks manage it with their military build-up and deterrence.
De haviken zijn er met hun militaire wedloop en afschrikking evenmin in geslaagd.
EnglishNot even someone familiar with dealing with fundamentalists could manage that.
Dat kan zelfs niet iemand die gewoon is met fundamentalisten om te gaan.
EnglishIn addition, the summit did not manage to reach definite agreement on sustainable energy.
Tevens is het niet gelukt om concrete afspraken te maken over duurzame energie.
EnglishThis agreement may still manage to rescue the otherwise almost defunct Road Map.
Dit akkoord kan nog redding bieden voor de Routekaart, die overigens op sterven na dood is.
EnglishAnd I think that is an expansion of your moral compass when you manage to do that.
Ik denk dat het een uitbreiding van je moreel blikveld is als het je lukt om dat te doen.
EnglishIf I can manage just under the wire before the conclusion, let me simply say this.
- Als ik het nog net red in verband met de tijd, laat ik dan slechts het volgende zeggen.
EnglishIt is up to us to manage it in such a way that its negative aspects can be avoided.
Het is aan ons om haar in goede banen te leiden en om de negatieve gevolgen te beperken.
EnglishSo, why does this continue to be a difficult situation for Italy to manage?
Dan rijst de vraag: waarom kan Italië nog steeds niet met deze situatie uit de voeten?