"marginalised" translation into Dutch

EN

"marginalised" in Dutch

EN marginalised
volume_up
{past participle}

marginalised
What has the effect of liberalisation and privatisation been on those who are marginalised?
Welke uitwerking hebben liberalisering en privatisering op mensen die gemarginaliseerd zijn?
This influx of marginalised individuals provides a breeding ground for all sorts of crime and exploitation.
Deze mensen zijn gemarginaliseerd en vallen gemakkelijk ten prooi aan misdaad en uitbuiting.
Here, there was no other way, unless one wanted simply to be marginalised and disappear.
Hier bestond geen andere weg, als we niet eenvoudigweg gemarginaliseerd wilden worden en zouden moeten verdwijnen.

Context sentences for "marginalised" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe country is now becoming ever more marginalised in the world community.
Het landt krijgt nu in de internationale gemeenschap een steeds marginalere positie.
EnglishYou know that pasture land is also one of the economically marginalised areas.
U weet dat ook het weideland deel uitmaakt van de gebieden die economisch afhankelijk zijn.
EnglishRefugees are socially and legally marginalised or driven into the world of illegal immigrants.
Vluchtelingen worden sociaal of juridisch " buiten de grens " gezet of de illegaliteit in gedreven.
EnglishThe EU is not a parliamentary democracy, and the national parliaments have been still further marginalised.
De EU is geen parlementaire democratie en de nationale parlementen zijn nog verder op een zijspoor gezet.
EnglishWhat is negative is that many of them are sidelined, and it is also negative that many of them are forced to feel marginalised.
Het is echter geen goede zaak als velen van hen worden weggedrukt en zich buiten spel voelen gezet.
EnglishUnless these changes are made, the CFSP is in danger of being rapidly marginalised and relegated to role of merely issuing declarations.
Zonder deze ontwikkelingen dreigt het GBVB weldra aan de kant te zullen staan en veroordeeld te worden tot een louter papieren rol.
EnglishSecondly, I will mention the Doha Round’ s official priority, which has been completely marginalised in practice: development.
Ten tweede wil ik de officiële prioriteit van de Doha-ronde noemen die in de praktijk volledig aan de kant is geschoven, namelijk ontwikkeling.
EnglishWe think that it is, indeed, imperative that the process of globalisation should not cause the poorest developing countries to become marginalised.
Wij zijn immers van mening dat de mondialisering onder geen beding mag leiden tot een marginalisering van de armste ontwikkelingslanden.
EnglishBut despite its numerous advantages, issues relating to port and maritime infrastructures have often been marginalised in EU discussions.
Ondanks al deze voordelen komen de vraagstukken in verband met de haveninfrastructuur en het vervoer over zee in het EU-debat vaak op het tweede plan.
EnglishWe need to develop marginalised and disadvantaged areas while supporting economic development and expanding social programmes.
Wij dienen gemarginaliseerde en achtergebleven gebieden te ontwikkelen en tegelijkertijd de economische ontwikkeling te stimuleren en de sociale programma's uit te breiden.
EnglishIt is forgetting the poor, the disadvantaged and the marginalised in order to protect one more advantage of the social category which already has everything, even a clear conscience.
Ze vergeet haar armen en gemarginaliseerden en zet zich in voor de sociale klasse die alles al heeft, zelfs een goed geweten.
EnglishThese discrepancies are marginalised all too easily by the EU in the complementarity and coordination proposed by the rapporteur and the Commission.
Deze verschillen worden in de door de rapporteur en de Commissie voorgestelde complementariteit en coördinatie door de EU wel heel gemakkelijk aan de kant geschoven.
EnglishMillions of people, especially those who are marginalised and unemployed as well as young, experienced and women employees, are waiting for this ambitious step towards a new dawn.
Vooral de uitgeslotenen en werklozen, jongere, oudere en vrouwelijke werknemers wachten op die ambitieuze, op de toekomst gerichte stap.
EnglishThis report also highlights the discriminatory system which, from the earliest age, forces women into a marginalised and subservient role.
Verder wordt in het verslag ook gewezen op het discriminerende stelsel waarin vrouwen vanaf de kinderjaren in een keurslijf van gedienstigheid en gehoorzaamheid worden gedwongen.
EnglishThe programmes are being simplified and the equal treatment aspects strengthened, both in terms of equal treatment for men and women and the inclusion of marginalised groups.
De programma's worden vereenvoudigd en het aspect van gelijke behandeling van mannen en vrouwen en van gemarginaliseerde groepen wordt verbeterd.
EnglishMarginalised groups and the socially disadvantaged such as old people, the unemployed, and people with disabilities, find entry into local labour markets easier.
Randgroeperingen en mensen in een sociale achterstandsituatie - ouderen, werklozen, gehandicapten - komen gemakkelijker via lokale arbeidsmarkten aan het werk.
EnglishHowever, it rightly asks for the underlying causes of the conflict to be addressed, that is, abject poverty, social inequality and marginalised population groups.
Ze vraagt terecht dat de onderliggende oorzaken van het conflict worden aangepakt: extreme armoede, sociale ongelijkheid, gemarginaliseerde bevolkingsgroepen.
EnglishHow can this major issue, which is a key issue for Cancun, and its implications for developing countries have been so marginalised here in the debate?
Hoe kunnen deze belangrijke kwestie, een cruciale kwestie voor Cancun, en de gevolgen ervan voor de ontwikkelingslanden in dit debat zo naar de achtergrond verdrongen worden?
EnglishOver the last five years there has been a dangerous increase in inequality with the rich becoming very rich and the poor becoming ever more marginalised.
De afgelopen vijf jaar is er sprake geweest van een gevaarlijke toename van de ongelijkheid: de rijken zijn heel rijk geworden en de armen zijn nog verder in de marge geraakt.
EnglishIf almost all sectors are given such aid, why should this sector, which is so poor and so marginalised within Europe, not be given support?
Als alle andere sectoren voor dit soort steun in aanmerking komen, waarom zou deze, binnen de Europese context nogal arme en marginale sector dan geen beroep mogen doen op rechtstreekse steun?