"maritime traffic" translation into Dutch

EN

"maritime traffic" in Dutch

EN maritime traffic
volume_up
{noun}

maritime traffic (also: maritime transport, sea transport)
volume_up
zeevervoer {het}
On the entry to the majority of large ports, there is maritime traffic, which is controlled by means of totally modern systems.
Aan de ingang van de meeste grote havens wordt het zeevervoer gecontroleerd aan de hand van bijzonder moderne systemen.
Having said that, we must be clear: do we or do we not want to promote maritime traffic and transport?
Gelet op deze omstandigheden moeten wij ons afvragen of wij al dan niet bereid zijn een impuls te geven aan het zeeverkeer en het zeevervoer.
Maritime traffic is an important issue for Greece and it is to be expected that the Greek Prime Minister should give it priority.
Zeevervoer is belangrijk voor Griekenland en het is dan ook niet meer dan normaal dat de premier hieraan een hoge prioriteit toekent.

Similar translations for "maritime traffic" in Dutch

maritime adjective
traffic noun
to traffic verb

Context sentences for "maritime traffic" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishAs I said before, this is supplemented by increased controls of maritime traffic.
Zoals gezegd wordt dat aangevuld met een verscherpte controle van het scheepvaartverkeer.
EnglishIt is also essential to bring order to the chaos in international maritime traffic.
Anderzijds is het van wezenlijk belang dat er in het internationale zeeverkeer orde op zaken wordt gesteld.
EnglishIncreased safety is very important for maritime traffic.
Het vergroten van de maritieme veiligheid is van groot belang.
EnglishEuropean ports have to invest if they are to develop and respond to the increase in maritime traffic.
De Europese havens moeten investeren om te groeien en om in te kunnen spelen op de toename van het scheepvaartverkeer.
EnglishAir traffic is equivalent to maritime traffic.
Het luchtverkeer is de tegenhanger van de zeevaart.
EnglishEmissions from international maritime traffic and cruising aircraft cannot be assigned to individual Member States.
Emissies van de internationale zeevaart en kruisend luchtverkeer kunnen niet aan afzonderlijke lidstaten worden toegewezen.
EnglishWhy does it not establish compulsory rules for maritime traffic, such as those that exist for air and land traffic?
Waarom worden er geen regels van dwingend recht opgesteld voor het zeeverkeer, net als voor het vervoer door de lucht en over land?
EnglishMost Member States have already signed the IMO's Convention on the facilitation of maritime traffic.
Verscheidene lidstaten hebben het Verdrag inzake vergemakkelijking van het verkeer ter zee van de Internationale Maritieme Organisatie al ondertekend.
EnglishThe Community system for following up information on maritime traffic in all areas must be set up at the earliest opportunity.
Het systeem van de Gemeenschap voor controle op maritiem verkeer in het hele gebied moet zo snel mogelijk in werking worden gesteld.
EnglishWe are unusual in that we only have a land connection with the rest of the EU in the north, so the importance of maritime traffic is enormous.
Wij zijn ook uitzonderlijk, omdat wij alleen via het uiterste noorden een landverbinding met de rest van de Europese Unie hebben.
EnglishIt is, sadly, the case that in particular it took so serious an accident as that of the tanker finally to improve safety in maritime traffic.
Het stemt verdrietig dat er een zo ernstig ongeluk als dat met de tanker Prestige voor nodig was om de veiligheid van de scheepvaart tenslotte te verbeteren.
EnglishWhat authorities claim to control and stamp out trade on the high seas, which is more maritime trafficking than maritime traffic?
Welke instanties zouden er vandaag de dag aanspraak op kunnen maken dat ze dit maritieme verkeer, dat terecht wordt aangeduid als handeltje-op-zee, controleren en aan banden leggen?
EnglishMr President, I would like to thank the rapporteur for his constructive work on this directive which will ensure more security in maritime traffic.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil de rapporteur bedanken voor zijn opbouwende behandeling van deze richtlijn betreffende de verbetering van de veiligheid in de scheepvaart.
EnglishBefore coming here, I asked the Greek Presidency if it would give priority to the issue of international maritime traffic in dangerous goods.
Voordat ik hierheen ben gekomen, heb ik gevraagd of het vraagstuk van het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over zee een prioriteit van het Griekse voorzitterschap zou zijn.
EnglishThe coasts of France are not there to become a dumping ground for European maritime traffic nor receive munitions, crude oil and styrene on their shores.
Het is immers niet de bedoeling dat de Franse kusten de vuilnisbak van de Europese scheepvaart worden, waar nu eens ontstekers en dan weer zware stookolie of styreen aanspoelt.
EnglishAs such, the first measure is a proposal for a directive establishing a European system for monitoring, inspection and information with regard to maritime traffic.
De eerste maatregel daartoe is een voorstel voor een richtlijn betreffende de invoering van een communautair monitoring-, controle- en informatiesysteem voor het zeeverkeer.
EnglishIt is a question of helping European ports efficiently to respond to the increase in maritime traffic and to the risk of their becoming overstretched in terms of capacity.
Met deze tekst willen wij de Europese havens helpen om doeltreffend te reageren op de toename van het zeescheepvaartverkeer en op het risico dat de grenzen van de havencapaciteiten worden bereikt.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, with this directive we are combining the security of transport with the safeguarding of goods and maritime traffic between Europe and the rest of the world.
Mevrouw de Voorzitter, dames en heren, met deze richtlijn wordt veilig vervoer gekoppeld aan bescherming van het handels- en zeeverkeer tussen Europa en de rest van de wereld.