EN mark
volume_up
{noun}

1. finance: "e.g. D-mark"

mark
Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckerberg, een journalist stelde hem een ​​vraag over de nieuwsfeed.
SB: I think a point of difference we're having, Mark, has to do with weapons and energy.
SB: Ik denk dat we een meningsverschil hebben, Mark, over wapens en energie.
You know the thing that was so great about Mark Twain -- you know we honor Mark Twain, but we don't read him.
Weet je wat zo geweldig was aan Mark Twain -- je weet hoe we Mark Twain eren, maar niet lezen.

2. sports

mark
Mark Zuckerberg, a journalist was asking him a question about the news feed.
Mark Zuckerberg, een journalist stelde hem een ​​vraag over de nieuwsfeed.
SB: I think a point of difference we're having, Mark, has to do with weapons and energy.
SB: Ik denk dat we een meningsverschil hebben, Mark, over wapens en energie.
You know the thing that was so great about Mark Twain -- you know we honor Mark Twain, but we don't read him.
Weet je wat zo geweldig was aan Mark Twain -- je weet hoe we Mark Twain eren, maar niet lezen.

3. other

mark (also: cusp, element, fragment, full stop)
volume_up
punt {het}
There is a negative mark in the ecological balance sheet, namely the infrastructure costs directive.
Op milieugebied is er een negatief punt, namelijk de richtlijn inzake vervoersinfrastructuurkosten.
Which brings me to the subject of the 'quality mark '.
Hierdoor ben ik al bij het punt " kwaliteitslabel ".
Mr Le Pen, either by commission or omission, overstepped that mark.
De heer Le Pen heeft dat punt al dan niet opzettelijk overtreden.
mark (also: make, brand)
volume_up
merk {het}
A trade mark is the guarantee of a product's authenticity and quality.
Het merk vormt een garantie voor de authenticiteit en de kwaliteit van een product.
One has only to look at the CE mark to see the imperfections there.
We hoeven maar naar het CE-merk te kijken om de tekortkomingen op dat gebied te zien.
As far as the numbers are concerned it is very important that the number should also be a trade mark.
Voor de nummers is het heel belangrijk dat het nummer uiteindelijk ook een merk is.
And the Lord set a mark upon Cain lest any finding him should kill him ".
En Hij gaf hem een teken zodat niemand hem zou doden ".
On my mark, give me full power 90 degrees to Iower-Ieft starboard.
Op mijn teken vol vermogen, 90 graden, stuurboord.
Alle voorste disruptors op mijn teken.
mark
volume_up
cijfer {het} (op school)
In this respect the EU has passed a practical test with good marks.
De Europese Unie is wat dit betreft met een goed cijfer voor deze praktijktest geslaagd.
Apart from that issue, if I were giving the Commissioner a mark for her endeavours at the Council meeting I would give her 6 out of 10.
Afgezien van die kwestie, als ik de commissaris een cijfer zou moeten geven voor haar inspanningen in de vergadering van de Raad, dan zou ik haar een 6 geven.
We moeten die dan ook geen cijfers gaan geven.
mark (also: character, sign, token)
In short, the use of the EU average is a mark of democratic respect.
Het gemiddelde is een blijk van respect voor democratische besluitvorming.
Ladies and gentlemen, I see this as a mark of respect for the linguistic pluralism of this House.
Waarde collega's, ik denk dat dit een blijk van respect voor het pluralisme van deze Vergadering op taalgebied is.
The manner in which Mr Wolf addressed Mr Santer yesterday was not a mark of respect.
De wijze waarop de heer Wolf zich gisteren tot de heer Santer heeft gericht was geen blijk van respect.
mark
Look at the state of preservation -- still the ad mark of a carpenter.
Kijk naar de staat van conservering -- nog steeds de markering van de timmerman.
Weapons must be easy to trace and therefore be provided with a clear mark.
Wapens moeten goed traceerbaar zijn en derhalve zijn voorzien van een duidelijke markering.
Lastly, I would like to stress the need for the Toys Directive and control of the CE mark.
Ten slotte wil ik het belang onderstrepen van de speelgoedrichtlijn en de controle op de CE-markering.
It recognises that there is a need for a consistent and correct application of the CE mark.
De noodzaak tot een consistente en correcte toepassing van het EG-merkteken wordt benadrukt.
Thirdly: the introduction of a non-EU mark of origin, which will also apply to products that are only partially manufactured in third countries.
Punt drie: ook voor producten die slechts gedeeltelijk in derde landen zijn vervaardigd, moet een merkteken voor herkomst van buiten de EU worden ingevoerd.
Let us impose a trade mark of ethical certification – ethical as regards employment and the environment and, more generally, ethical as regards the production process.
Er moet een merkteken komen waaruit blijkt dat iets is geproduceerd overeenkomstig ethische arbeids- en milieunormen en, meer algemeen, overeenkomstig ethische productiemethoden.
mark
And so those people did not die in vain, Mr President, and your being here today is a mark of their contribution to Europe.
Deze mensen zijn derhalve niet tevergeefs gestorven, mijnheer de president, en het feit dat u hier bent is een bewijs van hun bijdrage aan Europa.
This success marks a milestone for the partnership and demonstrates its political capabilities and potential.
Dit succes is een mijlpaal voor het partnerschap en een bewijs van zijn politieke mogelijkheden en capaciteiten.
We had the impression that the elections in Taiwan were marked by a mature awareness of democracy amongst the population.
Onze indruk was dat de verkiezingen in Taiwan het bewijs hebben geleverd van de democratische rijpheid van de bevolking.
mark (also: beep, bleep, sign, signal)
We want the European Year against Violence to be based on our experience with DAPHNE and to make a definite mark.
We willen dat het Europees Jaar tegen Geweld op basis van de ervaringen met DAPHNE een duidelijk signaal afgeeft.
Indeed, the signal we are going to send could mark the start of a long-awaited thaw in this area of Community company law.
Het signaal dat wij zullen uitzenden kan volgens mij integendeel op dit belangrijke terrein van het communautaire vennootschapsrecht iets in beweging brengen.
With this path, the economy and the markets will benefit from a considerable announcement effect which will encourage economic recovery in the countries which are currently just marking time too.
Dat kan voor de economie en de markten een duidelijk signaal zijn in de richting van economisch herstel, ook voor die landen die momenteel een pas op de plaats maken.
Just marking it as 'fresh fruit juice ' would be deceiving consumers.
Enkel de aanduiding " vers vruchtensap " zou misleiding van de consument inhouden.
The fourth myth is that mandatory marking would provide more consumer protection, as if safety were a question of geography.
De vierde mythe is dat verplichte aanduiding meer consumentenbescherming zou geven, alsof veiligheid een kwestie van geografie was.
The communication will also address the issue of the relationship between the CE marking and voluntary markings.
In de mededeling zal ook de relatie tussen de CE-aanduiding en vrijwillige aanduidingen aan de orde komen.
mark (also: seal)
mark (also: blot, fleck, speck, spot)
BL: You see this white V-shaped mark on the back of the shrimp?
BL: Zie je die witte V-vormige vlek op de rug van die garnaal?
mark (also: character, sign, suggestion, token)
mark (also: sign, signal, token)
volume_up
sein {het}

Context sentences for "mark" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt is necessary to introduce a European quality mark for agricultural products.
Het is nodig dat er een Europees kwaliteitskeurmerk komt voor landbouwproducten.
EnglishIt does mark something of a milestone for me, and I hope for the Parliament.
Voor mij is dit een mijlpaal, en ik hoop dat het dat voor het hele Parlement is.
EnglishIt knew things like the difference between an exclamation point and a question mark.
Ze kende dingen als het verschil tussen een een uitroepteken en een vraagteken.
EnglishThis split pricing policy, however, is not what the trade mark right is about.
Dat gesplitste prijsbeleid is echter niet de doelstelling van het merkrecht.
EnglishMark my words, the kid who finds the first ticket...... will be fat, fat, fat.
Let op mijn woorden, het kind dat de eerste wikkel zal vinden is heel, heel erg dik.
EnglishI believe that the Commission has overshot the mark somewhat in its proposal.
Ik vind dat de Commissie met dit voorstel haar doel enigszins voorbij schiet.
EnglishOtherwise the European quality mark will be nothing more than a cheap marketing ploy.
Anders is het Europese kwaliteitslabel niet meer dan een ordinaire verkooptruc.
EnglishI was there when she gave her speech in Vienna to mark the opening of the Observatory.
Ik was erbij toen ze haar speech hield in Wenen bij de opening van het centrum.
English1 January 2002 will mark a milestone in the history of European integration.
1 januari 2002 zal een mijlpaal zijn in de geschiedenis van de Europese integratie.
EnglishTheir capacity to participate in the world trade system falls well below the mark.
Hun capaciteit om te participeren in het wereldhandelsstelsel is ver beneden de maat.
EnglishMost Member States are a long way off the 7 % mark of development cooperation.
De meeste lidstaten blijven nog veraf bij de 7% ontwikkelingssamenwerking.
EnglishI also think a question mark can be placed over the democratic element in this proposal.
Ik ben ook van oordeel dat de democratische dimensie van dit voorstel tekortschiet.
EnglishThat is an invitation to put a question mark against this assembly's democratic legitimacy.
Dat roept toch vragen op over de democratische legitimatie van deze bijeenkomst!
EnglishThat would mark the end of this help, this effective help of marketing.
Dit zou het einde betekenen van de doeltreffende steun die afzetbevordering biedt.
EnglishMr Blokland maintains that this would be overstepping the contractual mark.
De heer Blokland beweerde dat dit een inbreuk is op de Verdragsbepalingen.
EnglishThe test mark allows the consumer to see that he can buy a very safe product.
Aan de hand van dit keurmerk ziet hij dat hij er een zeer betrouwbaar product kan kopen.
EnglishThis attitude is, to this day, leaving its mark in the east of the united Germany.
Deze houding laat tot op vandaag zijn sporen na in het oosten van het verenigde Duitsland.
EnglishIt is also important to mark the importance of this item of legislation.
Er dient ook te worden stilgestaan bij het grote belang van deze wetgeving.
EnglishNone of these countries reaches the 30 % mark which we are already used to here.
Geen van die landen haalt de 30%, die wij hier toch al gewend zijn.
EnglishThere is a permanent question mark against the free movement of labour.
Het vrije verkeer van werknemers wordt op lange termijn op de helling gezet.