"marker" translation into Dutch

EN

"marker" in Dutch

NL

"marker" in English

EN marker
volume_up
{noun}

marker (also: highlighter)
It had 'Chad' written in magic marker on it.
Er stond "Chad" op, geschreven met magic marker.
There is another aspect which affects the substance of the matter we are discussing, and that is the question of marker genes.
Er is nog iets anders dat de kern van deze zaak raakt en dat is het probleem van de marker-genen.
When I placed a marker on the Google Earth Map, I had to go with the nearest city, which is about 400 miles away from where I live.
Toen ik mijn marker op de Google Earth-kaart zette, moest ik naar de meest nabije stad gaan, ruim 600 km van mijn huis.
marker (also: character, indication, mark, omen)
marker
marker
marker
marker
The kids got to choose which pile of anagrams they would like to do, and they even got to choose which marker they would write their answers with.
. ~~~ Ze mochten zelfs kiezen met welke viltstift ze hun antwoorden wilden opschrijven.
To ensure that people could not vote twice - because they could vote, in most cases, anywhere - there was a magic marker put on their finger.
Om er zeker van te zijn dat mensen niet twee keer konden stemmen - omdat zij in de meeste gevallen overal hun stem konden uitbrengen - werd hun vinger met een viltstift gemerkt.

Synonyms (English) for "marker":

marker

Context sentences for "marker" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's not a marker of liberation, but of suffocation by meaningless minutiae.
Het is geen kenmerk van bevrijding maar van verstikking door zinloze futiliteiten.
EnglishBy adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
Door steun aan de ontwerpresolutie kunnen wij daar nu aan bijdragen.
EnglishIn this case, he's wearing simple marker caps that you may recognize.
In dit geval draagt hij eenvoudige markeerkapjes zoals je misschien al zag.
EnglishThe disputed antibiotic-resistant marker genes will be banned in Europe in the future.
De omstreden antibiotica-resistentie-markers zullen in de toekomst verboden zijn in Europa.
EnglishIt's a marker of where the interesting waves are and whatever went on.
Het zijn merktekens van waar de interessante golven zitten en van wat er verder is gebeurd.
EnglishThe development of marker vaccines might be one of the solutions.
Het ontwikkelen van markervaccins zou een van de oplossingen kunnen zijn.
EnglishAmendment No 23 concerns the introduction of an article on the potential use of marker vaccines.
Amendement 23 betreft de opname van een artikel over het mogelijk gebruik van merkervaccins.
EnglishSo we must ban the release of all GMOs containing an antibiotic-resistant marker gene;
De introductie van alle GGO's die antibiotica-resistentie-markers bevatten moet dan ook worden verboden.
EnglishWe have achieved the phasing out of all harmful, antibiotic-resistant marker genes.
Wij hebben bereikt dat alle schadelijke en antibiotica-resistentie-merkers geleidelijk worden geëlimineerd.
EnglishBut we must begin and we must put down a marker now.
Maar we moeten een begin maken en we moeten nu zorgen dat er een merkervaccin komt.
EnglishHopefully then, the report will go through but we will have put down a marker.
Hopelijk zal het verslag vervolgens aangenomen worden, maar dan hebben we in elk geval een signaal afgegeven.
EnglishDevelopment of marker vaccines, insurance systems, things of that kind, are not to be found.
Ontwikkeling van markervaccins, verzekeringssystemen, al dat soort dingen, wij vinden het niet terug.
EnglishAt the end, there will only be one marker left standing and it will determine our wealth in retirement.
Op het einde staat er maar één markering meer, en die zal je rijkdom na je pensionering bepalen.
EnglishThis is a very important resolution not just for Senegal but because it sets a marker.
Dit is een zeer belangrijke resolutie, niet alleen voor Senegal, maar ook omdat zij aangeeft dat er een grens bereikt is.
EnglishHowever I believe that we should use this opportunity for Europe to set down a marker for less red tape.
Ik denk echter dat wij deze kans moeten aangrijpen om te laten zien dat Europa voor minder bureaucratie kiest.
EnglishThis is therefore something we would put down as a marker.
Hier moeten wij dan ook aandacht aan besteden.
EnglishThe Commission cannot agree to a general ban of GMOs containing antibiotic resistance marker genes.
De Commissie kan echter niet akkoord gaan met een algemeen verbod op GGO's die antibiotica-resistentiemarkers bevatten.
EnglishThe report has nevertheless convinced me that there has been a remarkable development in marker vaccine.
Het verslag heeft mij ervan overtuigd dat er toch wel een opmerkelijke ontwikkeling gekomen is van het merkervaccin.
EnglishCan we develop marker vaccines, or new testing methods?
Kunnen wij nieuwe testmethodes ontwikkelen?
EnglishBut, by this proposal for a directive, you are putting down a marker to the effect that 'immigration is a right
U geeft met dit voorstel voor een richtlijn echter wel een verkeerd signaal, namelijk dat immigratie een recht is.