EN marking
volume_up
{noun}

marking

Context sentences for "marking" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishA teacher marking such a piece of work would write " Does not answer the question ".
Een leraar zou bij de beoordeling van een dergelijk opstel zeggen: niet terzake doend!
EnglishA compulsory marking system will be more effective than a voluntary one.
Een verplichte etikettering is effectiever dan een vrijwillige etikettering.
EnglishWe must avoid becoming isolated or marking time; quite the reverse.
Wij moeten nu niet in een isolement raken of een pas op de plaats maken, integendeel.
EnglishOur appreciation that the regulations governing marking must be in order has increased.
Steeds meer mensen zien de noodzaak van goede etiketteringsregels in.
EnglishWhen I talk about words, I am thinking about words like " bench-marking " and " peer review ".
Met woorden bedoel ik dan termen als " benchmarking " en " peer review ".
EnglishThe Commission is considering putting forward proposals on origin marking and labelling.
De Commissie overweegt met voorstellen te komen over de opgave en etikettering van oorsprong.
EnglishA small step in the right direction is always better than marking time on the spot for years.
Een kleine stap in de goede richting is altijd nog beter dan jarenlang stil te blijven staan.
EnglishI wonder, why are we bothering to insist on compulsory marking?
Ik vraag mij dan ook af waartoe een etiketteringsplicht dan wel dient.
EnglishI am sure there are not many people in this Chamber who understand what bench-marking or peer review means.
Ik wed dat er in deze vergaderzaal niet veel mensen zijn die weten wat dit betekent.
EnglishMarking out the future in this way is the best way of channelling our energy into meeting real objectives.
Dit is de beste manier om de inspanningen op concrete doelstellingen te concentreren.
EnglishCompulsory marking of PVC products would also lead to considerable distortions of competition.
Ook de verplichting om PVC-producten te etiketteren zou tot ernstige concurrentievervalsing leiden.
EnglishI also hope that the Commission realizes that this form of marking is not a miracle cure in itself.
Ik hoop ook dat de Commissie zich bewust is dat een simpele etikettering geen wonderen kan doen.
EnglishIt is quite clear that clear marking is needed and that EU rules are needed for that.
Het spreekt vanzelf dat er een duidelijke etikettering nodig is en dat er hiervoor EU-bepalingen vereist zijn.
EnglishI do not want to see origin marking as a non-trade barrier.
Ik wil oorsprongsaanduiding niet zien als een handelsbelemmering.
EnglishMr President, the Commission's mid-term review is actually an exercise in marking time.
-- Mijnheer de Voorzitter, de tussentijdse evaluatie van de Commissie lijkt wel een soort bezigheidstherapie.
EnglishOrigin marking would be of considerable help there.
Vermelding van het land van oorsprong zou daartegen aanzienlijk helpen.
EnglishFinally, I would like to emphasize that the marking of the foods irradiated must be transparent.
Tenslotte wil ik onderstrepen dat de etikettering van bestraalde levensmiddelen doorzichtig moet zijn.
EnglishI was the rapporteur for the report on identification marking for beef.
Ik was rapporteur over de etikettering van rundvee.
EnglishAnd the last step was taken May 1, 2004, marking the ending of the Yalta world order.
En de laatste stap werd genomen op 1 mei 2004, waarmee definitief een einde werd gemaakt aan de wereldorde van Jalta.
EnglishMarking out the playing field on which our economic policy is to develop is a vital task for us.
Onze belangrijkste taak is de speelruimte af te bakenen waarin het economisch beleid zich kan ontwikkelen.