"match" translation into Dutch

EN

"match" in Dutch

NL

"match" in English

EN match
volume_up
{noun}

He can ruin the most interesting match by just spouting cliche again and again and again.
Hij kan een spannende wedstrijd verknoeien door het ene na het andere cliché te spuien.
Anybody round here can pick up a ticket for a World Cup match just like that.
Iedereen hier kan zó een kaartje voor een WK-wedstrijd krijgen.
In a Wimbledon final match, these two guys fight it out.
Tijdens een wedstrijd op Wimbledon, in de finale, zijn er twee mannen die tegen elkaar strijden.
match (also: couple, pair, duo, twain)
volume_up
paar {het}
I wish to compliment the Commissioner and, for a moment, I thought he was going to assist Scotland to try to win a match or two.
Ik wil de commissaris graag complimenteren, en ik dacht heel even dat hij Schotland ging helpen om een paar wedstrijden te winnen.
match (also: bevy, collection, outfit, pair)
volume_up
stel {het}
But I do wonder why it is so difficult to adopt European policy or industrial policy which can match Hollywood.
Maar ik stel mij de vraag hoe het toch komt dat het zo moeilijk is om te komen tot een Europese politiek, een industriële politiek, die een weerwoord kan bieden aan Hollywood.
match (also: competition, contest, game)
What counts is what is on the scoreboard and the points that are awarded during the match.
Wat telt is dat er wordt gescoord en welke punten tijdens de match worden uitgedeeld.
And on the WTO and Codex Alimentarius pitch it will not be an easy match.
En op het veld van de WHO en de Codex Alimentarius zal het geen simpele match worden.
So, the match was ended in between.
Dus werd de match voortijdig beëindigd.
match (also: matchstick)
But what do a clock, a match, chess pawns...... and vowels have in common?
Wat hebben een klok, een lucifer, pionnen... en klinkers gemeen?
When your friend's house is burning down, you do not stop to argue over who dropped the match.
Wanneer het huis van je vriend in brand staat, dan ga je niet ruziën over de vraag wie de lucifer heeft laten vallen.
match (also: like)
It is high time for a pan-European capital market to become operational - the EASDAQ as a match for the American NASDAQ.
Het is hoog tijd dat een pan-europese kapitaalmarkt de EASDAQ als evenknie van het Amerikaanse NASDAQ operationeel wordt.
match (also: matchstick)

Context sentences for "match" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWalt, your uncles match the description of two bank robbers from the ' 20s and ' 30s.
Je ooms voldoen aan het signalement van twee bankrovers uit de jaren '20 en '30.
EnglishThis House should challenge other Member States to match Britain's example.
Dit Parlement zou andere lidstaten moeten oproepen het Britse voorbeeld te volgen.
EnglishSecondly, we must adapt the fleet capacity to match the fishing that is available.
Ten tweede moeten we de capaciteit van de vloot aanpassen aan de vangstmogelijkheden.
EnglishThe situation will thus be made to match the real driving dynamics of motorcycles.
Op die manier komt de situatie overeen met de werkelijke rijdynamiek van motorfietsen.
EnglishAnd then they match her mortgage to what she paid in rent for her little shanty.
En dan maken ze de afbetaling gelijk aan wat ze aan huur betaalde voor haar kleine hutje.
EnglishSpeaking time must also be adapted to match the importance of the issues in question.
De spreektijd moet ook worden aangepast aan het gewicht van de onderwerpen.
EnglishLarge-scale agriculture and the conservation of biodiversity are a difficult match.
Grootschalige landbouw en behoud van biodiversiteit gaan moeilijk samen.
EnglishWe will, of course, see to it that the versions in all languages match one another.
Wij zullen er uiteraard op toezien dat de versies in alle talen met elkaar overeenkomen.
EnglishWe need to match it with teamwork and international cooperation of our own.
Dat moeten we doen met teamwerk en onze eigen internationale samenwerking.
EnglishBut if you know stuff, you're more likely to have your feelings match reality.
Maar als je deze dingen weet, dan is de kans groot dat jouw gevoel klopt met de realiteit.
EnglishNow, if the DNA sequences match, they'll stick together, and so we can look at spots.
Als de DNA-sequenties overeenkomen, zullen ze aan elkaar blijven plakken.
EnglishHe couldn't match it up to any bones on the planet, and he said, Aha!
Het lukte hem niet om vergelijkbare botten te vinden en toen zei hij: "Aha!
EnglishOnly when the vehicle runs in the match, the crystal reach the electric circuits
Maar als de wagen over de kop gaat en de kristallen de elektrische circuits bereiken, dan...
EnglishThe system compares every moment of one to the other to see if there's a match.
Het systeem vergelijkt elk moment van het ene met het andere om te kijken of ze overeenkomen.
EnglishIn short, the time has come to acquire the resources to match up to our ambitions!
Kortom, wij moeten onszelf eindelijk de middelen verschaffen om onze ambities waar te maken.
EnglishThey are situations where the mental model doesn't match the reality.
Het zijn situaties waarin het mentale model niet overeen komt met de werkelijkheid.
EnglishNo hacker can break in and change your vote, because then it won't match your receipt.
Geen hacker kan inbreken en je stem aanpassen, omdat het dan niet overeenkomt met je reçu.
EnglishThe directive does not entirely match Parliament's expectations in all areas.
De richtlijn beantwoordt niet op alle punten volledig aan de verwachtingen van het Parlement.
EnglishThe fact is that the Union does not provide itself with resources that match its ambitions.
In feite stelt onze Unie zichzelf niet in staat om dat wat zij ambieert te realiseren.
EnglishIt was time for me to go to Cleveland and to start the agonizing wait for a match.
Ik moest naar Cleveland... om te wachten op een passende donor.