EN mill
volume_up
{noun}

mill (also: quern)
The mill turns slowly, but I believe it turns all the same.
De molen maalt langzaam, maar ik denk dat hij maalt.
Get us a mill so that we can mill our flour, then we will be able to pay for the rest ourselves."
Geef ons een molen, zodat we ons meel kunnen malen. ~~~ Dan zijn we in staat om de rest zelf te betalen."
Dat is koren op de molen van de eurosceptici.
Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.
Fabrieken met duizenden werknemers bieden nu slechts enkele honderdtallen werk.
As a result, at least 30 % of mills must be controlled in situ.
Jaarlijks moet bijvoorbeeld minstens 30% van de fabrieken ter plekke gecontroleerd worden.
Mills that once employed thousands now employ in the very low hundreds.
Fabrieken die ooit werk boden aan duizenden mensen, hebben nu nog slechts enkele honderden werknemers in dienst.
Otherwise, it will degenerate into a self-serving paper mill, incapable of real influence.
Anders zal het vervallen tot een papiermolen die enkel zichzelf in stand houdt en geen werkelijke invloed kan uitoefenen.
Last summer, I visited a company in central Sweden: a small paper mill with 300 employees.
Vorige zomer bezocht ik een onderneming in Midden-Zweden, een kleinere papierfabriek met 300 werknemers.

Context sentences for "mill" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are faced with differences of opinion that are certainly not run-of-the-mill.
Het gaat hier om ongewone tegenstellingen, die eerder geografisch dan politiek van aard zijn.
EnglishAny such action would be grist to the propaganda mill of the Iraqi regime.
Elke stap die die schijn wekt zou koren op de propagandamolen van het Irakese regime zijn.
Englishthe Duo Mill shall be permanently closed no later than 31 December 2006.
de walserij Duo wordt uiterlijk op 31 december 2006 definitief gesloten.
English"Did I evaluate what would be the highest pleasure like Mill would?
"Heb ik beoordeeld wat het meeste plezier zou opleveren zoals Mill zou doen?
EnglishThe three people who voted for Mill before are familiar with this.
De drie mensen die eerder voor Mill stemden zijn hier bekend mee.
EnglishThere is less activity now, which in turn is grist to the mill of the separatists.
Nu is het zo dat de activiteiten achterwege blijven, wat wederom water is op de molens van de Separatisten.
EnglishListen, I know I've got good reason to want five mill right now.
Luister, ik heb wel een goede reden, om vijf miljoen te hebben.
EnglishThis ruling is grist to the mill of people who question the legality of certain positive actions.
Dit arrest geeft steun aan mensen die de rechtmatigheid van bepaalde positieve acties betwisten.
EnglishThis 'progress ' has, in fact, been run-of-the-mill practice at the central banks since the 1930s!
Dat is een praktijk die reeds sedert de jaren '30 bestaat en dat wordt als vooruitgang betiteld!
EnglishJohn Stuart Mill was a great advocate of this -- nice guy besides -- and only been dead 200 years.
John Stuart Mill was hier een pleitbezorger van -- aardige kerel trouwens -- en pas 200 jaar dood.
EnglishI represent Moray where there is a big cashmere mill.
Ik vertegenwoordig Moray, waar zich een grote kasjmierfabriek bevindt.
EnglishWe learn them already from the grapevine and the rumour mill.
Uit de speculaties en geruchten kunnen we dat al afleiden.
EnglishThe metaphor that I like to use is the metaphor of the circular mill.
Ik gebruik graag de metafoor van de mierenmolen.
EnglishWe do not therefore wish to bring grist to the mill of those who, as it were, want to see the back of this scheme.
Wij willen degenen die dit stelsel in zekere zin liever de nek omdraaien niet in de kaart spelen.
EnglishWhen I win this five mill I'll be pushing my Audi, yeah?
Als ik die vijfmiljoen win dan heb ik mijn Audi?
EnglishThe circular mill is the downside.
EnglishEmployment is therefore not a run-of-the-mill requirement but a major priority which must take precedence over others.
Werkgelegenheid is bijvoorbeeld niet zomaar een vereiste, maar een van onze belangrijkste prioriteiten waaraan andere ondergeschikt moeten worden gemaakt.
EnglishThis is constant grist to Mr Bonde’ s mill – if I may be so bold as to name names – and he makes political capital out of it.
Op die manier voorziet u - en sta mij toe om in dit verband ook een naam te noemen - de heer Bonde permanent van voedsel waarvan hij politiek leeft.
EnglishThis lead to the construction of a buffer zone in the southern part of this province, with the result that the subsidy mill started to turn.
Het heeft geleid tot de aanleg van een bufferzone in het zuiden van deze provincie met gevolg dat de subsidiemolen aan het draaien ging.
EnglishAdditional investments in the hot tube mill as well as the implementation of the staff reduction programme must take place;
Verder zijn nieuwe investeringen nodig in de warmewalsgroep voor buizen en moet het programma ter vermindering van het personeelsbestand worden uitgevoerd;