"more than" translation into Dutch

EN

"more than" in Dutch

NL
volume_up
more {pron.}

EN more than
volume_up
{adverb}

more than
More than forty projects will be implemented within a budget of EUR 230 million.
Met een budget van meer dan 230 miljoen euro's zullen meer dan 40 projecten verwezenlijkt worden.
The intergovernmental conference has been working for more than 18 months now.
Deze Intergouvernementele Conferentie wordt sedert méér dan 18 maanden voorbereid.
This is nothing more than window-dressing and it will not address the issues.
Dit is niets meer dan bladvulling en geen aanpak van de verschillende vraagstukken.
more than (also: about, away, behind, on the other side of)
volume_up
over {adv.}
The treaty is about more than these innovations; it is about the text as a whole.
Het verdrag gaat over meer dan die innovaties, het gaat over een hele tekst.
Yet any presidency does no more than preside; it does not decide anything.
Voorzitterschappen zitten echter alleen maar voor, ze beslissen nergens over.
You have more than half the Community's gross tonnage and plenty of experience.
U hebt het hier gehad over duurzame ontwikkeling en milieubescherming.
more than (also: amply, widely)
volume_up
ruim {adv.}
The nitrate content of more than 66 % of rivers and lakes in Europe has risen.
Het nitraatgehalte van ruim 66 % van de Europese rivieren en meren is gestegen.
At present, more than ECU 71 million has been earmarked for projects in this area.
Momenteel wordt ruim 71 miljoen ecu aan desbetreffende projecten besteed.
This criminal policy has already killed more than a million Iraqis.
Deze criminele politiek heeft al het leven gekost van ruim een miljoen Irakezen.
more than (also: atop, in excess of, on top, supra)
volume_up
boven {adv.}
Only three countries have more than 20 % representation by women.
Slechts drie landen zitten boven de 20% vertegenwoordiging van vrouwen.
The report stipulates that a debt of more than 3 % should be acceptable.
In het verslag wordt gesteld dat een schuld boven de 3 % acceptabel moet zijn.
They've got no points of land more than about six feet above sea level.
Ze hebben geen land hoger dan 1,8 meter boven de zeespiegel.

Synonyms (English) for "more than":

more than
English
more

Similar translations for "more than" in Dutch

more adverb
Dutch
more pronoun
many adjective
many
Dutch
many numeral
Dutch
than conjunction
Dutch
than preposition
Dutch

Context sentences for "more than" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn the integrated European economy the solution must be more coherent than ever.
In een geïntegreerde Europese economie moet de oplossing homogener dan ooit zijn.
EnglishTo this end, application of the STCW code can be no more than a very first step.
De tenuitvoerlegging van de STCW-codes kan alleen maar een allereerste stap zijn.
EnglishThe single market requires a much more mobile workforce than we currently have.
De interne markt vereist dat werknemers mobieler worden dan thans het geval is.
EnglishEurope's assistance will be more important than ever in salvaging the situation.
De interventie van Europa zal belangrijker zijn dan ooit om de situatie te redden.
EnglishThe composition of your Commission is perhaps more balanced than it might appear.
De samenstelling van uw Commissie is misschien wel evenwichtiger dan het lijkt.
EnglishIt looks as if the waving is a more effective strategy than the other strategy.
Het lijkt dus alsof zwaaien een efficiëntere strategie is dan de andere strategie.
EnglishYou see the Treaty always carries more weight than any Parliament resolution.
Het Verdrag is immers nog steeds belangrijker dan de besluiten van het Parlement.
EnglishBecause I really believe that we're never more beautiful than when we're most ugly.
Ik geloof werkelijk dat we nooit mooier zijn dan wanneer we op ons lelijkst zijn.
EnglishI am more invulnerable than Achilles; fortune hath not one place to hit me."
Ik ben onkwetsbaarder dan Achilles; het lot heeft geen een plek om me te raken."
EnglishOften the life of that other will be more important to her than her own life.
Vaak is dat leven van die ander veel belangrijker voor haar dan haar eigen leven.
EnglishLadies and gentlemen, the dioxin chicken scandal is far more than a mere setback.
Het schandaal van de dioxine-kippen, beste collega's, is geen accident de parcours.
EnglishI cannot understand any more than she why these two fruits are labelled together.
Ik begrijp net zomin als zij waarom deze twee producten samen genoemd worden.
EnglishHowever, European services, public services, are much more wide-ranging than that.
Maar de Europese diensten, de openbare diensten, bestrijken een veel groter gebied.
EnglishWe must ensure that these sound proposals are more than just empty rhetoric.
Wij moeten erop toezien dat deze goede voorstellen geen holle retoriek blijven.
EnglishAfter all, more than 80 % of the fraud in EU monies is carried out in these states.
Per slot van rekening gaat het in 80% van de gevallen om fraude met Europees geld.
EnglishReducing poverty in the world is more important than increasing one's own wealth.
De armoede in de wereld terugbrengen is belangrijker dan de eigen rijkdom vergroten.
EnglishI fear, Mr President, that this idea is more of a slogan than a proven fact.
Ik ben bang, mijnheer de Voorzitter, dat dit eerder een axioma dan een bewijs is.
EnglishNowhere has this opportunity been more ignored than in the processing of wool.
Nergens hebben wij de kans zozeer voorbij laten gaan als in de wolverwerking.
EnglishBut the situation, of course, in the human body is far more complicated than that.
Maar de situatie in het menselijk lichaam is natuurlijk veel ingewikkelder dan dat.
EnglishIt is no more than a polemical trick to compare natural sunlight with a sunbed.
Natuurlijke zonnestraling vergelijken met zonnebaden is je reinste polemiek.