"neglect" translation into Dutch

EN

"neglect" in Dutch

EN neglect
volume_up
{noun}

neglect (also: slighting)
In the cities, the monumental facades hide decay, neglect and poverty.
In de steden zien we achter monumentale gevels verval, verwaarlozing en armoede toeslaan.
One could actually speak of death by neglect.
Je zou eigenlijk kunnen spreken van dood door verwaarlozing.
Nevertheless, to neglect Latin America would be at our peril.
Verwaarlozing van Latijns-Amerika zou ons echter duur te staan kunnen komen.
neglect (also: slighting)
But in the future the result will be not only regional neglect.
Maar dat zal in de toekomst niet meer alleen om regionale achterstelling gaan.
Outside of Europe, it would involve helping to solve the problems of poverty, neglect and injustice.
Buiten Europa door de onopgeloste problemen van armoede, achterstelling en onrecht alsnog te helpen oplossen.
Currently, the stipulated regions are suffering neglect because the structural funds are, above all, badly focused.
Op dit moment zijn de structuurfondsen vooral erg gericht op achterstelling van bepaalde regio's.
neglect (also: absence, absenteeism, absenteism)
neglect (also: slighting)

Context sentences for "neglect" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn our view we should neglect no possible way of preventing these accidents.
Naar onze mening mag er geen enkel middel ter preventie worden verwaarloosd.
EnglishIt is particularly important that we do not neglect the education of young people.
Met name de opleiding van jongeren mag niet verwaarloosd worden.
EnglishMoldova is a hostage of the Transnistria problem, a fact that we must not neglect.
Moldavië is een gevangene van het probleem Trans-Dnjestrië, een feit dat wij niet mogen negeren.
EnglishTo discuss priorities for the economy would be to neglect the economy as a whole.
Prioriteiten voor de economie bespreken staat gelijk aan het miskennen van de economie als zodanig.
EnglishIn spite of everything, however, we must never neglect this social dimension in our programmes.
Ondanks alles mag deze sociale dimensie nooit in onze programma's worden verwaarloosd.
EnglishThis is the kind of situation that arises when a number of other Member States neglect their duties.
Zulke situaties ontstaan als een aantal andere lidstaten hun taken niet vervullen.
EnglishWe cannot afford to neglect each other, and we must cooperate closely.
Integendeel, wij zijn geroepen om nauw met elkaar samen te werken.
EnglishThis is a role that the EU and Parliament must not neglect.
Dat is een gegeven waar de Europese Unie en dit Parlement niet omheen kunnen.
EnglishThe Commission, however, continues to neglect its duties in this area.
De Commissie blijft zich echter onttrekken aan haar grote verantwoordelijkheden op dit gebied.
EnglishHuman neglect, however, is a further factor that should not be discounted.
Menselijke onachtzaamheid is echter ook een factor die niet zomaar over het hoofd mag worden gezien.
EnglishFor such neglect we must reproach the Irish presidency, which has otherwise been so painstaking.
Dat is een nalatigheid die het anders zeer actieve Ierse voorzitterschap moet worden verweten.
EnglishThis sort of neglect is not unique to Austrian politics; it also exists within the EU.
Deze nalatigheid is niet alleen een Oostenrijks politiek probleem, het is ook een probleem binnen de EU.
EnglishNor can we neglect research into embryonic stem cells.
We mogen het onderzoek met stamcellen van embryo's dus niet zomaar terzijde schuiven.
EnglishThe report raises no objections to Agenda 2000's neglect of Lomé and the ACP countries.
Het rapport is niet verontwaardigd over het feit dat Lomé en de ACS-landen in Agenda 2000 vergeten zijn.
EnglishWe cannot neglect Turkey in the enlargement process.
Als wij het over de uitbreiding hebben, mogen we Turkije niet vergeten.
EnglishIn my view the White Paper tends to neglect this aspect.
Op dit punt schiet het Witboek mijns inziens enigszins tekort.
EnglishIf it were to neglect these, this would have an overall impact on the progress of talks.
Als Turkije deze verplichtingen niet naleeft, zal dit van grote invloed zijn op de voortgang van de onderhandelingen.
EnglishNeglect of European Union environment law forms an alarming background to this proposal.
De verontrustende achtergrond bij dit voorstel is juist de veronachtzaming van de milieuwetgeving van de Europese Unie.
EnglishTherefore, I do not believe that the Presidency is trying to neglect Gothenburg or consign it to oblivion.
Ik denk dus niet dat het voorzitterschap Göteborg in een la wil leggen of in de vergeetput wil gooien.
EnglishThe Commission has no legal power to intervene in such disputes unless there is neglect.
De Commissie heeft geen wettelijke bevoegdheid om in dergelijke conflicten op te treden, tenzij de lidstaat zijn plicht niet doet.