"new territory" translation into Dutch

EN

"new territory" in Dutch

See the example sentences for the use of "new territory" in context.

Similar translations for "new territory" in Dutch

new adjective
territory noun

Context sentences for "new territory" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe are entering new territory here and that is why learning is also the order of the day.
We komen op een nieuw gebied, dus zullen we ook iets moeten leren.
EnglishAs such provisions do not yet exist in the Member States, we are entering new territory here.
Hiermee begeven wij ons op onbekend terrein, omdat de lidstaten zoiets tot nu toe nog niet kennen.
EnglishBuilding walls and new settlements on occupied territory does not contribute to peace.
De bouw van muren en de oprichting van nieuwe nederzettingen in bezet gebied kunnen niet tot vrede leiden.
EnglishWe are about to advance into new territory where attitudes and symbols are of great significance.
Wat deze materie betreft bevinden we ons in een grensgebied, mijnheer de Voorzitter, waarin houdingen en symbolen van grote betekenis zijn.
EnglishThe former is hardly new territory but some degree of progress can, nonetheless, be discerned, however slow that may be.
Het eerste is nauwelijks nieuw terrein te noemen, maar niettemin valt er enige vooruitgang te bespeuren, hoe langzaam die ook mag vorderen.
EnglishThis is particularly true of the nine new Member States, whose territory is made up entirely of convergence objective regions.
Dit geldt met name voor de negen nieuwe lidstaten, waarvan het grondgebied geheel bestaat uit regio's die onder de convergentiedoelstelling vallen.
EnglishWe now have to realise that within the ten new Member States there is a new territory which we have to improve, where aid could be of great help.
We dienen ons nu te realiseren dat er in de tien nieuwe lidstaten nieuwe terreinen zijn die we moeten verbeteren en waaraan steun een grote bijdrage kan leveren.
EnglishThe new regulation gives public authorities at all levels the opportunity to establish a new instrument on the territory of one of the chosen countries.
Dankzij de nieuwe verordening hebben overheidsinstanties op alle niveaus de mogelijkheid om een nieuw instrument te creëren op het grondgebied van een van de geselecteerde landen.
EnglishBut if you want to explore soils, or if you want to colonize new territory, to best thing that you can do is to be inspired by plants that are masters in doing this.
Maar als je een bodem wilt onderzoeken of je wilt een nieuw territorium koloniseren, dan is het beste dat je kan doen, je te inspireren op planten die meesters zijn in dergelijke zaken.

Other dictionary words

English
  • new territory

Even more translations in the Chinese-English dictionary by bab.la.