"new text" translation into Dutch

EN

"new text" in Dutch

See the example sentences for the use of "new text" in context.

Similar translations for "new text" in Dutch

new adjective
text noun
to text verb
Dutch

Context sentences for "new text" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe most important thing is that such a reference is included in the new text.
Het belangrijkste is dat een dergelijke verwijzing wordt opgenomen in de nieuwe tekst.
EnglishBut what the Council has now done is to present us with a completely new text.
Maar nu heeft de Raad ons inderdaad een volledig nieuwe tekst voorgelegd.
EnglishThe new text will also improve the necessary openness of the programme.
De nieuwe tekst zal ook de noodzakelijke openheid van het programma verbeteren.
EnglishWe shall examine the Commission ’ s new text under a microscope.
Wij zullen de nieuwe tekst van de Commissie tot in de kleinste details bestuderen.
EnglishThey are unanimous in their interest in this new text governing their profession.
Zij zijn het allemaal eens over het grote belang van deze nieuwe richtlijn voor hun beroepsgroep.
EnglishWe have written a new text into the environmental liability proposal.
Wij hebben een nieuwe tekst aan het voorstel omtrent milieuaansprakelijkheid toegevoegd.
EnglishToday the Council is consulting us once again, this time on a new text of a draft protocol.
Nu worden wij door de Raad geraadpleegd over een nieuw ontwerpprotocol.
EnglishSince we have changed the legal basis, we need the new text.
Aangezien wij de rechtsgrondslag hebben gewijzigd hebben wij de nieuwe tekst nodig.
EnglishSo, we welcome Parliament's proposals for a new text on scrubbing.
Wij juichen de voorstellen van het Parlement voor een nieuwe tekst over uitwassen dus toe.
EnglishWith this new text, this prerogative is clearly undermined.
In de nieuwe tekst komt dit prerogatief duidelijk op de helling te staan.
EnglishWe have further strengthened this approach in the new text.
In de nieuwe tekst hebben wij deze benadering nog eens beklemtoond.
EnglishThat should be a natural consequence of this new statutory text.
Dat moet een natuurlijk gevolg van deze nieuwe wetstekst zijn.
EnglishInclusion of new text into the Treaties is likely to create legal confusion.
Het opnemen van een nieuwe tekst in de Verdragen zal naar alle waarschijnlijkheid wettelijke verwarring scheppen.
EnglishI therefore see no signs of consultation about the new text.
Ik zie dus geen tekenen van overleg over de nieuwe tekst.
EnglishThe Council is, of course, willing to examine any new text submitted by Mr Harbinson or anybody else.
De Raad is natuurlijk bereid om elke nieuwe tekst van de heer Harbinson, of wie dan ook, te onderzoeken.
EnglishWe are now looking at a totally new legislative text that has not been discussed in committee beforehand.
Het gaat om een volledig nieuwe wetstekst die niet eerst in de parlementaire commissie is besproken.
EnglishToday we have a new Commission text which, in general terms, draws together our earlier concerns.
Vandaag ligt een nieuwe tekst van de Commissie voor die in grote lijnen rekening houdt met onze eerdere bezwaren.
EnglishThe new text on the table seeks to improve the effectiveness of the fight against organised crime.
De nieuwe tekst die we nu bespreken is erop gericht de georganiseerde criminaliteit doeltreffender te bestrijden.
EnglishEvery new text is simply weakening Parliament's position.
Met iedere nieuwe tekst verzwakken we het Parlement!
EnglishItaly then adopted a new text in 1996 eliminating the discriminatory elements that existed before.
Vervolgens is in 1996 in Italië een nieuwe wet aangenomen waarin de discriminerende elementen niet meer voorkwamen.

Other dictionary words

English
  • new text

Have a look at the English-Swahili dictionary by bab.la.