"new understanding" translation into Dutch

EN

"new understanding" in Dutch

See the example sentences for the use of "new understanding" in context.

Similar translations for "new understanding" in Dutch

new adjective
understanding noun
understanding adjective
to understand verb

Context sentences for "new understanding" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou'll have a new understanding and trust in your body.
Je begrijpt je lichaam beter en je hebt meer vertrouwen in je eigen kunnen.
EnglishAnd as we all begin to come back to that basic understanding, new opportunities for action begin to emerge.
En terwijl we allemaal tot dit basisbesef komen, duiken er nieuwe kansen op om in actie te komen.
EnglishRarely, you know: evolution did this and Copernicus did this, where we have a new understanding of who we are.
Dit gebeurt maar heel af en toe zoals met de evolutietheorie en Copernicus, waardoor we een nieuw begrip kregen over wie we zijn.
EnglishWe shall do so on the basis of the new understanding presented at the Conference of Presidents on 31 January.
Deze besprekingen zullen gegrondvest zijn op het nieuwe akkoord dat op 31 januari jongstleden aan de Conferentie van voorzitters werd voorgelegd.
EnglishBenki came back to his village full of ideas -- new technologies, new research, new ways of understanding what was going on.
Benki kwam vol ideeën terug naar zijn dorp met nieuwe technologieën, nieuw onderzoek, nieuwe manieren om te begrijpen wat er gaande was.
EnglishSecondly, to seek with Parliament a new understanding on the operation of the social dialogue provisions of the social chapter.
Ten tweede, de inspanningen om nieuwe afspraken met het Parlement te maken over de invulling van de sociale dialoog in het kader van het sociale hoofdstuk.
EnglishThis means that enlargement demands a new understanding of ways to ensure the socio-economic growth of the European Union.
Dit betekent dat met de uitbreiding een nieuw begrip moet ontstaan van de manieren waarop de sociale en economische groei van de Europese Unie kan worden gewaarborgd.
EnglishShe had this maternal instinct, much like a young girl on her way to womanhood, and so this really took us to this new level of understanding that personality.
Ze had een moederlijk instinct, net als een jong meisje dat uitgroeit tot vrouw. ~~~ Dit tilde ons begrip van haar persoonlijkheid op een volgend niveau.
EnglishMoreover, I think that her report is part of our new way of understanding what should be politically correct in the institutions, and that is transparency.
Ik ben overigens van oordeel dat het onderhavige verslag geheel in lijn is met de nieuwe tendens om de politiek correcte werking van de instellingen te grondvesten op het transparantiebeginsel.
EnglishThe dialogue will be conducted on the basis of the new understanding presented to the Conference of Presidents on 31 January and a new Council consultation procedure.
De dialoog zal worden gevoerd op basis van het op 31 januari aan de Conferentie van voorzitters voorgelegde nieuwe akkoord, en op basis van een hernieuwde procedure voor overleg met de Raad.

Other dictionary words

English
  • new understanding

Have a look at the English-Italian dictionary by bab.la.