"new world order" translation into Dutch

EN

"new world order" in Dutch

See the example sentences for the use of "new world order" in context.

Context sentences for "new world order" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe other half was the victim of the new world order that was created in Yalta.
De andere helft was het slachtoffer van de nieuwe wereldorde die in Jalta was gecreëerd.
EnglishA new world order is coming into being, not in ten years’ time, but today.
Hierdoor ontstaat ook meteen, en dus niet pas over tien jaar, een nieuwe wereldorde.
EnglishHow can we turn Europe into a democratic power and founder of a new world order?
Hoe maken we van Europa een democratische mogendheid en grondlegger van een nieuwe wereldorde?
EnglishIts final objective is to subjugate people to the new world order.
Het uiteindelijke doel is de onderwerping van de volkeren aan de nieuwe orde.
EnglishIt is our most important contribution to a new world order.
Het is onze belangrijkste bijdrage aan een nieuwe wereldorde.
EnglishThe new world order, proclaimed after the Gulf War by President Bush Snr, has quickly been forgotten.
De nieuwe wereldorde die president Bush senior na de Golfoorlog verkondigde, is alweer snel vergeten.
EnglishAnarchy Now's aim is to create chaos... to destabilise governments, eventually create a new world order.
Anarchie Nu wil chaos veroorzaken... regeringen destabiliseren, uiteindelijk 'n nieuwe wereldorde creëren.
EnglishThe new world order does not permit national resistance.
De nieuwe wereldorde duldt geen nationale tegenstand.
EnglishHe did not provide us with any hope that we might be able to put an end to the new world order imposed by the Yankees.
Geen sprankje hoop om een punt te zetten achter de nieuwe wereldorde die de yankees ons opleggen.
EnglishChina could become a strategic partner for the European Union in the effort to create a new world order.
China kan voor de Europese Unie een strategische partner worden in onze pogingen om een nieuwe wereldorde te creëren.
EnglishHow do we gain acceptance for our knowledge that force is not the appropriate way to create a new world order?
Hoe kunnen we het besef doen doordringen dat geweld niet het geëigende middel is om een nieuwe wereldorde te scheppen?
English   – Mr President, the new world order both requires a stronger United Nations and, at the same time, hinders its coming into being.
-- Voorzitter, de nieuwe wereldorde vereist een sterkere Verenigde Naties, maar belemmert tegelijkertijd dat deze tot stand komt.
EnglishPolitically, we witnessed in Cancún the birth of a new world order in response to Iraq and George Bush's unilateral power politics.
Politiek zagen we in Cancún de geboorte van een nieuwe wereldorde als antwoord op Irak en de unilaterale machtspolitiek van George Bush.
EnglishIn political terms, Europe is obliged to support the establishing of the new world order as defined by the United States.
Op politiek niveau wordt Europa gemaand zich aan te passen aan het beleid van de nieuwe wereldorde zoals deze door de Verenigde Staten is gedefinieerd.
EnglishWe must contribute actively to defining the new world order and enhance international governance founded upon the rule of law.
We moeten actief bijdragen aan de vestiging van de nieuwe wereldorde en aan de versterking van een internationaal governance dat is gegrondvest op de rechtsstaat.
EnglishIf Europe wants to continue to play a leading economic, political or military role in this new world order, then political union is the only alternative.
Wil Europa in deze nieuwe wereldorde economisch, politiek, militair nog meespelen, dan is in feite een politieke unie de enige uitkomst.
EnglishTomorrow, these stateless multinationals will be the uncontrolled masters of the economy, but also of the new world order that you pray for.
Morgen zullen die staatloze multinationale fondsen de ongecontroleerde meesters van de economie zijn, maar ook van de nieuwe wereldorde waarop u hoopt.
EnglishThe WTO, which was created in order to speed up the liberalisation of trade, has become one of the essential pillars of the new world order.
De WTO, die is opgericht om de liberalisering van de handel te versnellen, is een van de essentiële pijlers van de nieuwe internationale orde geworden.
EnglishPolitical necessity is beyond dispute; what is still lacking is the political courage to give shape to the new world order within the UN in a decisive manner.
Politieke noodzaak is onomstreden, wat we nog missen is de politieke moed om ook binnen de VN de nieuwe wereldorde slagvaardig vorm te geven.
EnglishWe need a new world order based on an awareness of interdependence, but that means mobilizing support at the grassroots from the public.
Er bestaat behoefte aan een nieuwe wereldorde die berust op het besef dat men van elkaar afhankelijk is, maar dat betekent dat daarvoor steun gewonnen moet worden bij de gewone mensen.

Other dictionary words

English
  • new world order

Do you want to translate into other languages? Have a look at our Dutch-English dictionary.