"nominee" translation into Dutch

EN

"nominee" in Dutch

EN nominee
volume_up
{noun}

nominee (also: applier, candidate)
We shall now hear a statement by the nominee for President of the Commission, Mr Romano Prodi.
Aan de orde is nu de verklaring van de voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie, de heer Prodi.
The next item is the statement by Mr Prodi, nominee for President of the Commission.
Aan de orde is de verklaring van de heer Prodi, de voorgedragen kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie.
The nominee has submitted a written statement and has given oral explanations to the committee in the course of a confirmation process.
De kandidaat heeft in een bevestigingsprocedure zowel schriftelijke als mondelinge vragen van de commissie beantwoord.
nominee
The nominees also stressed the need to fight against inflation, even more than is required of the Maastricht Treaty.
De benoemde personen leggen ook de nadruk op inflatiebestrijding, zelfs meer dan in het Verdrag van Maastricht wordt geëist.
Firstly, the nominees displayed a pretty incredible mood of reserve when it came to demands for openness on the part of the Central Bank.
Ten eerste toonden de benoemde personen een enigszins verbazingwekkende terughoudendheid wat betreft de eisen van de openheid van de Centrale Bank.

Synonyms (English) for "nominee":

nominee

Context sentences for "nominee" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishStatement by Mr Prodi, nominee for President of the Commission
Verklaring van de heer Prodi, voorgedragenkandidaat-voorzitter van de Commissie
EnglishStatement by Mr Prodi, nominee for President of the Commission
Verklaring van de heer Prodi, voorgedragenkandidaat voorzitterschap Commissie
EnglishShould we have been less lenient with regard to any particular nominee?
Moeten wij op dit moment streng zijn voor een van de kandidaten?
EnglishHe is making fun of it and is slandering a fellow nominee Commissioner, Mr Š pidla.
Hij steekt daar de draak mee en maakt een mogelijke toekomstige commissaris, de heer u0160pidla, belachelijk.
EnglishI voted in favour of the nominee for President this time round, whereas in July 1994 I voted against Mr Santer.
Ditmaal heb ik voor gestemd terwijl ik in juli 1994 tegen Santer heb gestemd.
EnglishMr Prodi does not wish to be simply the Council's nominee for President or the governments ' President.
Hij wil niet louter de door de Raad voorgedragen voorzitter of de voorzitter van de regeringen zijn.
EnglishArticle 63 lays down the criteria to be met by any nominee and also establishes a procedure for that choice.
Artikel 63 bepaalt de criteria waaraan de vestigingsplaats moet voldoen en stelt de selectieprocedure vast.
EnglishThis is perhaps not an exciting task for the nominee for President but it meets an immediate and unavoidable need.
Dit is voor de voorgedragen voorzitter wellicht geen opwindende taak, maar wel een acute en absolute noodzaak.
EnglishI have been selected as the nominee to chair the trade committee in the Joint Parliament Assembly between the EU and the ACP.
Ik ben voorgedragen om de handelscommissie in de Paritaire Parlementaire Vergadering tussen de EU en de ACS voor te zitten.
English Without prejudice to Article 38, the President or his nominee shall represent the European Central Bank externally.
    Onverminderd artikel 38 vertegenwoordigt de president of de door hem aangewezen persoon de Europese Centrale Bank naar buiten toe.
EnglishI therefore give the floor to the nominee for President of the Commission, Mr Prodi, whom I would also welcome to the House.
Ik geef het woord aan de voorgedragen voorzitter van de Commissie, de heer Prodi, en ik heet hem hartelijk welkom in deze zaal.
EnglishIn the systems in continental Europe custody is nominee registered, and the investor has no direct contact with the issuer.
In de systemen op het Europese vasteland worden bewaringen op naam geregistreerd en de belegger heeft geen direct contact met de emittent.
EnglishSecondly, the Members of the Commission and the nominee for President shall be subject as a body to a vote of approval by Parliament.
Ten tweede worden de leden van de Commissie en de aangewezen voorzitter als college ter goedkeuring onderworpen aan een stemming van het Europees Parlement.
EnglishIndeed, I was the youngest member of any delegation in the 1980 convention that elected Ronald Reagan to be the Republican nominee for president.
Sterker nog, ik was het jongste lid, van wat voor delegatie ook in het congres van 1980, waar Ronald Reagan gekozen werd tot Republikeinse presidentskandidaat.
EnglishThe nominee for president intends, health permitting, to serve at least until the switch-over from national notes and coins to euros has been achieved.
De presidentskandidaat is, als zijn gezondheid dat toelaat, van plan om tenminste aan te blijven totdat de overschakeling van nationale biljetten en munten op euro's achter de rug is.
EnglishNobel Prize nominee Hernando De Soto recognized that the key to economic liftoff for most developing countries is to tap the vast amounts of uncapitalized land.
Hernando De Soto, genomineerd voor de Nobelprijs, erkende dat economische groei in de meeste ontwikkelingslanden afhangt van het aanspreken van grote hoeveelheden onontgonnen gebied.
EnglishIt would be very difficult for those who propose a 'yes ' vote in any such future treaty to win the support of the Irish people if we lose our right to have our nominee to the European Commission.
De voorstanders van dergelijke hervormingen zullen er een hele klus aan hebben het Ierse volk te overtuigen, als Ierland door die hervormingen zijn recht op een commissaris zou verliezen.
EnglishI believe that this is very important particularly from the perspective of smaller Member States like Ireland who recognise the importance of maintaining a nominee to the European Commission.
Ik ben van mening dat dit een zeer belangrijke kwestie is, met name vanuit de optiek van de kleinere lidstaten, zoals Ierland, die het belangrijk vinden om een Commissielid te mogen blijven leveren.