"non-binding" translation into Dutch

EN

"non-binding" in Dutch

EN non-binding
volume_up
{adjective}

non-binding (also: noncommittal)
According to the internal agreement, the European Investment Bank and the Court of Auditors give a non-binding opinion on the draft of the text drawn up by the Commission.
Conform de interne overeenkomst brengen de Europese Investeringsbank en de Rekenkamer een vrijblijvend advies uit over het ontwerp van de door de Commissie uitgewerkte tekst.

Synonyms (English) for "binding":

binding

Similar translations for "non-binding" in Dutch

binding noun
to bind verb

Context sentences for "non-binding" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHowever, this does not mean that we should decide now on non-binding target values.
Dit betekent echter nog niet dat we nu moeten kiezen voor vrijblijvende streefwaarden.
EnglishCoordination of the guidelines and economic policy is imprecise and non-binding.
De coördinatie van de richtsnoeren en het economisch beleid is onnauwkeurig en niet-bindend.
EnglishThe proposal before us is to introduce a non-binding international charter.
Het voorstel dat nu voorligt is om te komen tot een niet-bindend internationaal handvest.
EnglishThe fact that the charter is non-binding indicates where the seat of the problem lies.
Het feit dat dit handvest niet bindend is, geeft feitelijk al de kern van het probleem aan.
EnglishBut above all, we have addressed the issue of the non-binding short-term targets.
Bovenal echter hebben wij het vraagstuk van de niet-bindende kortetermijndoelstellingen aangepakt.
EnglishIt sees requirements for agriculture as being too vague and non-binding.
Volgens dit punt zijn de landbouwcriteria te vaag en niet bindend.
EnglishWe need a secure market for sustainable energy, because a non-binding approach will not suffice in this case.
Dat is prachtig, maar duurzame energie vereist ook grootschalige investeringen.
EnglishWhat we have is a non-binding and ill thought-out policy to the effect that control must be ensured.
Eén ondoordacht en niet-verplichtend zinnetje: er moet controle zijn.
EnglishIn non-binding declarations, demands for the integration of people with disabilities are made repeatedly.
In niet-bindende verklaringen wordt steeds weer de integratie van mindervaliden geëist.
EnglishHe emphasises the entirely inadequate nature of the code of conduct which, it should be remembered, is non-binding.
Hij beklemtoont dat de gedragscode, die niet-bindend is, volstrekt ontoereikend is.
EnglishWhat we have here is a non-binding recommendation in an area outside Parliament’ s competence.
Het betreft een niet-bindende aanbeveling op een terrein dat buiten de bevoegdheden van het Parlement valt.
Englishthe non-binding nature of the monitoring of project implementation.
de niet bindende controle van uitgevoerde projecten
EnglishUnfortunately, it is our experience that non binding environmental regulations are rarely implemented.
Helaas leert de ervaring inzake niet-bindende milieubepalingen, dat zulke besluiten niet worden uitgevoerd.
EnglishThe word 'directive ' creates the impression that these are non-binding recommendations, hence well-meaning advice.
De naam ' Richtlijn ' wekt de indruk dat het gaat om vrijblijvende aanbevelingen, dus welgemeende adviezen.
EnglishThey contain too many non-binding measures instead of new proposals to expand European legislation.
Het bevat te veel niet-bindende maatregelen in plaats van nieuwe voorstellen voor de uitbreiding van de Europese wetgeving.
EnglishThe idea of a non-binding convention, to which other speakers have referred, is an idea whose time has now come.
Het idee van een niet-bindende conventie, waarnaar andere sprekers hebben verwezen, is een idee dat nu overweging verdient.
EnglishA recommendation is basically non-binding.
Een aanbeveling is in feite niet bindend.
EnglishThere has also been criticism of the Charter from many quarters, however, on the grounds that it contains too many non-binding appeals.
Maar er komt van vele kanten ook kritiek op het Handvest, omdat er te veel vrijblijvende oproepen in staan.
EnglishMr President, the Luxembourg summit put an end to the virtually endless series of non-binding statements about employment.
Voorzitter, de Top in Luxemburg heeft een eind gemaakt aan de schier onafzienbare rij van onverplichtende verklaringen over werkgelegenheid.
EnglishMr President, the non-binding motion for a resolution accepts for now the voluntary agreement by the European car industry.
Mijnheer de Voorzitter, in de niet-bindende ontwerpresolutie wordt de vrijwillige verbintenis van de Europese automobielindustrie voorlopig aanvaard.