"non-military" translation into Dutch

EN

"non-military" in Dutch

EN non-military
volume_up
{adjective}

non-military (also: civil, civilian)
volume_up
civiel {adj.}
I believe all this should be combined together to form a non-military part of the budget.
Ik vind dat men dit alles in één civiel deel moet onderbrengen.
Yes, we do need a non-military foreign policy.
Ja, wij hebben een civiel buitenlands beleid nodig.
We clearly must coordinate these two dimensions and particularly the military and non-military crisis management actions which the EU may decide to undertake.
Uiteraard moeten deze twee dimensies worden gecoördineerd, vooral in het kader van door de Unie geleide militaire en civiele acties voor crisisbeheersing.
non-military (also: bourgeois, civil, civilian, middleclass)

Similar translations for "non-military" in Dutch

military noun
Dutch
military adjective

Context sentences for "non-military" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishMilitary and non-military issues cannot be placed neatly in separate boxes.
Militaire en non-militaire zaken kunnen niet netjes in aparte vakjes worden gestopt.
EnglishIt could bring its ideas on non-military conflict management to bear.
Ze kan gebruik maken van haar concepten voor niet-militaire crisisbeheersing.
EnglishThe so far non-existent military capacity must therefore be developed as a matter of urgency.
Ontwikkeling van de nog ontbrekende militaire capaciteit is daarom urgent.
EnglishThey help in the analysis of non-military crises and help us to act on them quickly.
Het gaat om de mogelijkheden om niet-militaire crises te kunnen analyseren en snel te reageren.
EnglishI think it is non-military but there are some doubts about the soundness of this judgment.
Ik denk dat het niet-militair is, maar er zijn twijfels over de gegrondheid van dit oordeel.
EnglishThat underscores the crucial importance of non-military conflict prevention in foreign policy.
Daaruit blijkt hoe belangrijk niet-militaire conflictpreventie is in het buitenlands beleid.
EnglishPlainly, military and non-military matters cannot be neatly compartmentalised.
Natuurlijk zal het niet meevallen militaire en niet-militaire dimensies altijd even duidelijk te scheiden.
EnglishIts strength, vis-à-vis the outside world too, lies in peaceful, non-military cooperation.
De kracht van de Unie bestaat ook in extern opzicht uit een vreedzame, niet-militaire samenwerking.
EnglishThere needs to be a mechanism to control non-military security and police equipment.
Er moet een mechanisme komen om controle te kunnen uitoefenen op niet-militaire veiligheids- en politieuitrusting.
EnglishBut as I said before, for this we need a non-military option in addition to the military one.
Zoals ik echter eerder al zei, zijn hiervoor behalve militaire middelen ook veel niet-militaire middelen nodig.
EnglishWe have voted in favour of the report because the intentions behind non-military crisis management are sound.
Wij stemmen voor het verslag, omdat wij het idee van een niet-militaire aanpak van crisissituaties goedkeuren.
EnglishUnder the law at present anyone obliged to do military service can in practice choose a non-military form of service.
Volgens de huidige wetgeving kan in de praktijk elke dienstplichtige voor een vervangende dienstplicht kiezen.
EnglishThis concept originated in the US in 1957 as a method of investigating the non-military uses of nuclear explosives.
Dit begrip stamt uit de VS waar het in 1957 werd geïntroduceerd voor atoomonderzoek voor niet-militaire doeleinden.
EnglishMr President, this proposal is about money for an instant, non-military response by the Union to crises.
Mijnheer de Voorzitter, dit voorstel gaat over geld voor een onmiddellijke, niet-militaire reactie van de EU op crisissituaties.
EnglishA large part of the resolution is taken up by non-military crisis management, and this is very much how it should be, in my opinion.
Ik denk dat zeer terecht een groot deel van de resolutie besteed wordt aan niet-militair crisisbeheer.
EnglishActive crisis management and military non-alignment is not the same thing as passivity, nor has it ever involved passivity.
Actieve crisisbeheersing en militaire ongebondenheid zijn niet hetzelfde als passiviteit en ze zijn dat ook nooit geweest.
EnglishThe Commission has actively contributed to non-military crisis management since long before the Cologne and Helsinki Summits.
De Commissie heeft al lang voor de topconferenties in Keulen en Helsinki actief bijgedragen aan niet-militair crisismanagement.
EnglishWe also consider it most important for the CFSP to take shape and for majority decisions to be possible in the non-military area.
Wezenlijk is voor ons ook dat aan de GASP vorm wordt gegeven en meerderheidsbesluiten op niet-militair gebied mogelijk worden.
EnglishSo the European Union has to envisage action right across the whole range of instruments at its disposal, both military and non-military.
Voor een interventie kan de Europese Unie dus terugvallen op een hele reeks instrumenten op zowel militair als niet-militair gebied.
EnglishIt is envisaged that these tasks will be carried out in third countries where the non-military rapid reaction mechanism will also operate.
Verwacht wordt dat deze taken in derde landen ten uitvoer zullen worden gelegd waar ook de niet-militaire Snellereactiefaciliteit zal moeten optreden.