"non-profit" translation into Dutch

EN

"non-profit" in Dutch

NL

"non-profit" in English

EN non-profit
volume_up
{adjective}

non-profit (also: adverse, detrimental, harmful, prejudicial)
non-profit (also: unfavourable)
non-profit (also: not-for-profit)
Hence the proposals to separate non-profit-making activities from fee systems based on costs.
Vandaar het idee om activiteiten zonder winstoogmerk gescheiden te houden van vergoedingensystemen die op kosten gebaseerd zijn.
Being non-profit organisations, they cannot be categorised as non-state actors from business or industry.
Zij werken zonder winstoogmerk, en zijn dus niet aan te merken als niet-overheidsactoren uit de handel of industrie.
This could ensure a certain level of social justice, also through VAT, for non-profit-making organisations.
Dit is een manier om via de BTW aan de vennootschappen zonder winstoogmerk een sociale dimensie en een rechtvaardige behandeling toe te kennen.

Similar translations for "non-profit" in Dutch

profit noun
to profit verb
profits noun

Context sentences for "non-profit" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBack in New York, I am the head of development for a non-profit called Robin Hood.
In New York ben ik het hoofd van de afdeling ontwikkeling voor een non-profit-organisatie genaamd Robin Hood.
EnglishFinally, he proposes the creation of a common legal base for the third - the non-profit - sector.
Tot slot stelt hij voor een gemeenschappelijke rechtsgrondslag te creëren voor de non-profitsector.
EnglishSo this life price is for an irrigation non-profit director.
Deze levensprijs is voor een non-profit Directeur Irrigatie.
EnglishIn certain cases, even social non-profit organisations could also play a role in the implementation.
In bepaalde gevallen kunnen zelfs maatschappelijke non-profitorganisaties ook een rol spelen bij de uitvoering.
EnglishIt is a case either of the profit or the non-profit sector.
Wij spreken van de profit- en de non-profitsector.
EnglishMr President, I wanted to ask you about a non-profit association that calls itself the non-profit association pension fund.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde u iets vragen over een VZW die zich het VZW-pensioenfonds noemt.
EnglishCards are also available from international non-profit-making organisations, such as the ISIC pass.
Er zijn echter ook studentenkaarten die door internationale non-profitorganisaties worden uitgegeven, bijvoorbeeld de ISIC-kaart.
EnglishIs it the Commission's opinion that the World Cup and the organizing committee are non-profit-making organizations?
Is de Commissie van oordeel dat de Wereldbeker voetbal en het organiserende CFO niet-winstgevende organisaties zijn?
EnglishAnd just the sales of the products -- this is a non-profit -- the sales of these products is now .6% of the GDP of Kenya.
De verkoop van de producten -- dit is non-profit -- de verkoop van deze producten is nu 0,6% van het BNP van Kenia.
EnglishThe texts available show that the young people involved are supposed to take part in non-profit-making and unpaid activities.
De voorliggende teksten leren ook dat de betrokken jongeren moeten deelnemen aan een nietwinstgevende en niet-betaalde activiteit.
EnglishWe support this initiative on condition that the agency is independent, international, transparent and non-profit-making.
Wij steunen dit initiatief op voorwaarde dat het agentschap onafhankelijk, internationaal en transparant is en geen winstoogmerk heeft.
EnglishAnd even in the non-profit world, a world we sometimes think of as being led by more women, women at the top: 20 percent.
Zelfs in de non-profit-sector, waarvan we soms denken dat hij door meer vrouwen wordt geleid, zijn er maar 20 procent vrouwen aan de top.
EnglishWe must use it to open up new employment opportunities above all in the third sector, the non-profit-making sector.
Dat betekent dat wij met het Sociaal Fonds nieuwe werkgelegenheidsmogelijkheden moeten ontsluiten, vooral in de tertiaire sector, de sector van openbaar nut.
EnglishThese organizations have to demonstrate, for example, that they are there for the public benefit, that is to say that they are non-profit making.
Deze organisaties moeten bijvoorbeeld aantonen dat ze instellingen van openbaar nut zijn, dat wil zeggen non-profitorganisaties.
EnglishThat was the origin of the thing that became Independent Diplomat, the world's first diplomatic advisory group and a non-profit to boot.
Dat was de oorsprong van het ding dat Independent Diplomat werd, 's werelds eerste diplomatieke adviesgroep en daarbij nog eens een non-profit.
EnglishAnd we voted against all the amendments that could endanger or restrict the giving of blood on a voluntary and non profit-making basis.
Wij hebben tegen al die amendementen gestemd die het systeem van gratis bloeddonaties op vrijwillige en charitatieve basis in gevaar zouden brengen.
EnglishAccordingly, recent Belgian police statistics show that an increasing number of non-profit organisations are taken advantage of for criminal activities.
Zo blijkt, collega's, uit recente Belgische politiestatistieken dat meer en meer vzw's misbruikt worden voor criminele activiteiten.
EnglishMr President, I wish particularly to emphasise the need to reimburse non-profit organisations or charities for the VAT they pay.
-- Mijnheer de Voorzitter, ik wil vóór alles benadrukken dat non-profitorganisaties en liefdadigheidsorganisaties de door hen betaalde BTW moeten terugkrijgen.
EnglishMy hair stands on end at the sight of the proposal that core settlement services should be handled by a service subject to the rules applicable to non-profit organisations.
De haren rijzen me te berge bij het voorstel dat de kerndiensten dienen te worden verricht door non-profitbedrijven.
EnglishMany of the welfare and non-profit-making services mentioned in the report are provided at local-government level in Finland.
Veel van de in het verslag genoemde vormen van dienstverlening op het gebied van welzijn en ook ongesubsidieerde dienstverlening worden in Finland door de gemeentes verzorgd.