"non-renewable" translation into Dutch

EN

"non-renewable" in Dutch

EN non-renewable
volume_up
{adjective}

non-renewable
It is an energy resource which is halfway between being renewable and non-renewable.
Het is een energiebron die het midden houdt tussen hernieuwbaar en niet hernieuwbaar.

Similar translations for "non-renewable" in Dutch

renewable adjective
to renew verb

Context sentences for "non-renewable" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishConsequently, as it is a non-renewable source of energy, we should not waste it.
Aangezien olie geen hernieuwbare energiebron is moet er dus ook zuinig mee omgegaan worden.
EnglishCopper is a non-renewable source, which generates a large amount of income for Chile.
Koper is een niet-hernieuwbare energiebron, die Chili veel geld oplevert.
EnglishOil is a costly, non-renewable energy source, which should not be used wastefully.
Olie is een kostbare, niet hernieuwbare energiebron, waar niet kwistig mee moet worden omgegaan.
EnglishCultural heritage belongs to the world of non-renewable resources.
Het culturele erfgoed wordt tot de niet-hernieuwbare bronnen gerekend.
EnglishThat is why we must now opt for a non fossil, renewable source of energy.
Daarom moet nú reeds gekozen worden voor een niet aan de aarde gebonden, onuitputtelijke energiebron.
EnglishWe have built up most of it on non-renewable raw materials.
Wij hebben het meeste op niet-hernieuwbare grondstoffen opgebouwd.
EnglishNuclear energy is a non-renewable source of energy.
Kernenergie is geen hernieuwbare energiebron.
EnglishOur great error is that we utilize our research and development capability for non-renewable raw materials.
Onze grootste fout is nu eenmaal dat onderzoek en ontwikkeling wel voor niet-hernieuwbare grondstoffen worden ingezet.
EnglishEnergy consumption is growing, as has been pointed out already, but non-renewable energy resources are not being renewed.
Zoals hier al is gezegd, groeit het energieverbruik, maar niet-hernieuwbare energiebronnen gaan verloren.
EnglishNuclear power is a non-renewable energy source which should therefore be phased out of the energy system as soon as possible.
Kernenergie is een niethernieuwbare energiebron en moet daarom zo snel mogelijk uit het energiesysteem verdwijnen.
EnglishDuring the past few years, it has become apparent that non-renewable sources of energy cannot alone meet our future needs in a satisfactory manner.
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat niet-duurzame energiebronnen niet afdoende in staat zullen zijn in onze toekomstige behoeften te voorzien.
EnglishYes, we should be encouraging the development of renewable non-food crops, though not tobacco, particularly on voluntary set-aside land.
Natuurlijk moeten we de ontwikkeling van gewassen voor niet-voedseldoeleinden bevorderen, met uitzondering van tabak en met name op land dat op vrijwillige basis is braakgelegd.
EnglishI am convinced that the European Union is aware of the stakes and the need to accelerate research into renewable and non-polluting energy.
Ik ben ervan overtuigd dat de Europese Unie zich bewust is van hetgeen er op het spel staat en van de noodzaak het onderzoek naar hernieuwbare en niet vervuilende energie te versnellen.
EnglishIt also provides for derogations but limits their duration to a five year period from 2008 onwards on the understanding that this derogation period is non-renewable.
Ook staat de Raad uitzonderingen toe, maar slechts voor een duur van 5 jaar vanaf 2008, met de afspraak dat die uitzonderingsperiode niet nog eens verlengd kan worden.
EnglishEven so this support has to be even more significant especially in countries and regions where dependence on fossil fuels and other non-renewable energies continues to be huge.
Alleen dat deze steun groter moet zijn, vooral in landen en regio's waar de afhankelijkheid van petroleum en andere niet-hernieuwbare brandstoffen enorm groot blijft.
EnglishIf peat cannot be classified directly as a renewable, non-fossil energy source, it must form its own class, especially as far as the issue of environmental taxation is concerned.
Als turf niet direct als hernieuwbare, niet-fossiele energiebron geclassificeerd kan worden, dan moet hij vooral met het oog op de milieuheffing als een aparte groep worden beschouwd.
EnglishStrictly from an economic point of view, uncontrolled consumption of non-renewable energy sources in the long term is likely to threaten our security of supply and price stability.
Strikt economisch gezien zal op de lange termijn een ongebreideld gebruik van niet-hernieuwbare energiebronnen afbreuk doen aan de continuïteit van de voorziening en aan de prijsstabiliteit.
EnglishEssentially, we must achieve development models which are based on low consumption of non-renewable resources and achieve a balance between economy, ecology and social development.
In feite moeten wij evolueren naar een ontwikkelingsmodel op basis van een laag verbruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en van een evenwicht tussen economie, ecologie en sociale ontwikkeling.