"noncommercial" translation into Dutch

EN

"noncommercial" in Dutch

EN noncommercial
volume_up
{adjective}

noncommercial (also: non-commercial)
It is very important to be able to distinguish between commercial and non-commercial movement of animals.
Het is overigens buitengewoon belangrijk om onderscheid te kunnen maken tussen commercieel en niet-commercieel verkeer van dieren.
The setting of a maximum number of animals aims only to distinguish commercial movements from other non-commercial movements.
Het enige doel van een maximumaantal dieren is om commercieel verkeer te kunnen onderscheiden van niet-commercieel verkeer.
Strategic decisions have to be taken in order to balance the needs of commercial users and non­commercial users.
Er dienen strategische besluiten te worden genomen om de behoeften van commerciële gebruikers met die van het niet-commercieel gebruik in evenwicht te brengen.

Context sentences for "noncommercial" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt concerns culture and gives precedence to non-commercial, cultural exchanges.
Dat betreft de cultuur en geeft de voorkeur aan de niet-commerciële culturele uitwisseling.
EnglishWe are told not to mix up commercial and non-commercial services.
Men zegt ons dat we de commerciële en niet-commerciële sfeer gescheiden moeten houden.
EnglishIt would then only be permitted to publish objective information in a non-commercial context.
Toegestaan blijft dan enkel nog de publicatie van objectieve informatie zonder commerciële achtergrond.
EnglishThe provision of non-commercial information through national public health services is the way forward.
Het verschaffen van niet-commerciële informatie via nationale gezondheidsdiensten is een stap in de goede richting.
EnglishAnd we must ensure that there is a balance between the commercial and the non-commercial producer.
Daarnaast moeten we ervoor zorgen dat er een evenwicht wordt gevonden tussen de commerciële en de niet-commerciële kweker.
EnglishThe European Commission considers that, within the ECU 175 limit, imports of a non-commercial nature are permitted.
De Commissie is van mening dat niet-commerciële import tot een waarde van 175 ecu toegestaan moet worden.
EnglishLastly, we must put an end to the current state of confusion between commercial and non-commercial functions.
In de derde plaats moet een eind worden gemaakt aan de verwarring die is ontstaan tussen commerciële en niet-commerciële functies.
EnglishOne more word, on another point I consider highly important, I mean Amendment No 30 which concerns non-commercial clinical trials.
Ik wil nog kort iets zeggen over een ander, mijns inziens belangrijk punt dat behandeld wordt in amendement 30 inzake niet-commerciële klinische proeven.
EnglishWe cannot accept that some players, driven solely by the prospect of profit, expose the non-commercial functions to the risks inherent in banking.
We kunnen niet toestaan dat bepaalde ondernemingen de niet-commerciële functies met het oog op het behalen van winst blootstellen aan bankrisico's.
EnglishI think that we should draw a distinction between people who help others for financial gain and others who really do this out of non-commercial motives.
Ik vind dat er een onderscheid gemaakt moet worden tussen mensen die voor geldelijk gewin anderen helpen en anderen die dat echt uit ideële motieven doen.
EnglishFinally, I should like to mention and stress the importance I have tried to give in the report to the possible non-commercial disposal of confiscated goods.
Tot slot zou ik nog willen wijzen op de nadruk die ik in het verslag heb willen leggen op de niet-commerciële mogelijkheden van in beslag genomen goederen.
EnglishSince the 1980s, cooperatives of small farmers in the developing world and non-commercial import organisations in Europe have struck up good working relations.
Sinds de jaren tachtig is er een goede samenwerking ontstaan tussen coöperaties van kleine boeren in de derde wereld en ideële importorganisaties in Europa.
EnglishTaken to the extreme, the contents of the report would mean that copyright legislation would prevent them from fulfilling their non-commercial, educational function.
Wanneer het verslag ten uitvoer wordt gebracht zal de copyright-wetgeving hen uiteindelijk beletten hun niet-commerciële en educatieve functie te vervullen.
EnglishWe are particularly concerned about the effect that these measures would have on minibuses operated by the voluntary and non-commercial sectors.
Wij zijn vooral bezorgd over de gevolgen die deze maatregelen zullen hebben voor de minibusjes die worden gebruikt door de vrijwilligersorganisaties en de niet-commerciële sectoren.
EnglishAt the summit we also made clear that phasing out noncommercial payments for Siberian overflights is essential for our economic cooperation.
Op de top hebben we ook duidelijk gemaakt dat de geleidelijke afschaffing van de niet-commerciële betalingen voor vliegroutes over Siberië van essentieel belang is voor onze economische samenwerking.
EnglishMy first point is that the Doha Declaration is very clear on the need to ensure the best possible balance between commercial and non-commercial aspects of trade.
Ten eerste attendeer ik u erop dat in de verklaring van Doha duidelijke garanties worden geboden voor een beter evenwicht tussen commerciële overwegingen en andere handelsgerichte aspecten.
EnglishThe text no longer refers to the keeping of species of wild fauna and flora for non-commercial purposes, as is apparent from the change in the title of the Regulation.
De tekst is niet meer gericht op het houden van in het wild levende dier- en plantensoorten voor niet-commerciële doeleinden, zoals blijkt uit de wijziging van de benaming van de verordening.
EnglishThere is recognition that non-commercial clinical trials, which industry either cannot or will not support, are nevertheless important and that rules need to be drawn up for them.
Nu wordt erkend dat niet-commerciële klinische proeven, die het bedrijfsleven niet kan of wil steunen, toch belangrijk kunnen zijn, en dat ook daarvoor regels moeten worden vastgelegd.
EnglishRegarding non-commercial concerns, to which Mr van den Berg made particular reference, they are indeed on the table, including for agriculture: animal welfare, the environment and food safety.
De niet-handelszaken, met name genoemd door de heer Van den Berg, liggen inderdaad op tafel, ook in de landbouwmodaliteiten: dierenwelzijn, milieubescherming, voedselveiligheid.