"noncompliance" translation into Dutch

EN

"noncompliance" in Dutch

EN noncompliance
volume_up
{adverb}

noncompliance
volume_up
niet-naleving {adv.}
I intend in particular to increase the penalties and the cost of non-compliance.
Ik ben met name van plan de straffen en boetes voor niet-naleving te verhogen.
Non-compliance with these standards must be a reason to detain a ship and to impose sanctions.
Niet-naleving van deze voorschriften zou aanleiding moeten zijn om het betreffende schip aan te houden en strafmaatregelen te nemen.
The Commission has the not always pleasant task of pointing out cases of non-compliance with what is agreed.
De Commissie heeft de niet altijd even aangename taak om de niet-naleving van de afspraken aan de kaak te stellen.

Synonyms (English) for "noncompliance":

noncompliance

Context sentences for "noncompliance" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishHere it states, and I quote: ' The level of non-compliance is rather high.
Daarin staat en ik citeer: " The level of noncompliance is rather high.
EnglishFailing that, we expose ourselves to the risk of non-compliance by the Member States.
Als dat niet het geval is, lopen we het risico dat de lidstaten niet aan de regels voldoen.
EnglishThe consequences of their use in terms of non-compliance with standards are well known.
We weten inmiddels wat de gevolgen zijn wanneer deze schepen de voorschriften niet naleven.
EnglishNeither of us accept non-compliance with environmental legislation.
Niemand van ons zal aanvaarden dat de milieuwetgeving niet nageleefd wordt.
EnglishThe Commission has therefore started proceedings against those countries for non-compliance.
De Commissie is dan ook een inbreukprocedure tegen deze landen begonnen.
EnglishBy the same token, infringements and compliance or non-compliance also depend on them.
En dat geldt dus ook voor de wijze waarop er tegen inbreuken of niet-nakoming wordt opgetreden.
EnglishThe pretext used is non-compliance with the countless conditions imposed by Brussels.
Onder valse voorwendselen moet aan talloze voorwaarden worden voldaan die door Brussel worden opgelegd.
EnglishThis is therefore a clear case of non-compliance with Community law.
Er is dus duidelijk sprake van een verzuim ten aanzien van de toepassing van het communautair recht.
EnglishBut they also need to think about what to do in case of non-compliance.
Zij moet echter eveneens nadenken over wat haar te doen staat als Irak zich niet aan een resolutie houdt.
EnglishAs you know, in the case of IZAR there is a whole history of non-compliance with the rules.
Zoals u weet is er in het geval van IZAR sprake van een hele waslijst van regels die niet zijn nageleefd.
EnglishThe problem was, and remains, compliance with legislation, inspections and sanctions in the event of non-compliance.
Probleem was en is naleving van wetgeving, controle en sancties bij niet-naleven.
EnglishIn this Parliament we frequently debate repeated non-compliance with Community legislation.
In deze Vergadering gaat het debat vaak over het herhaaldelijk niet naleven van de communautaire wetgeving.
EnglishThe problem is that this exchange generally involves a degree of non-compliance with the obligation to secrecy.
Het probleem is dat die uitwisseling over het algemeen een schending van de geheimhoudingsplicht betekent.
EnglishClearly, such non-compliance must be brought to an end.
Het is duidelijk dat het opgelost moet worden.
EnglishResponsibilities are clearly indicated and unambiguous sanctions are imposed in the event of non-compliance.
Verantwoordelijkheden worden duidelijk aangegeven en er worden heldere sancties op het niet nakomen ervan gezet.
EnglishReal sanctions are to be imposed for non-compliance.
Op overtredingen moeten echte sancties volgen.
EnglishIn this case, it is defiance by Iraq, but there are others in a similar situation of non-compliance.
In dit geval is het Irak dat zich niet aan resoluties houdt, maar er zijn meer landen die zich op vergelijkbare wijze opstellen.
EnglishThis means that allowances should be made for deployment of the fleet and for compliance - or non-compliance - with the quota.
Dat betekent dat ook rekening moet worden gehouden met de inzet van de vloot en met het al dan niet naleven van de quota.
EnglishIncreases the relevant authorities ' powers of intervention in case of non-compliance with limit values at installations.
5 - de bevoegde autoriteiten meer ruimte biedt om in te grijpen wanneer de installlaties de grenswaarden eventueel niet naleven;
EnglishThere is a climate of impunity and non-compliance with legislation in force, which must be brought to an end.
Kortom, er is sprake van een klimaat van straffeloosheid en het niet-naleven van de bestaande wetgeving waar nodig een einde aan moet komen.