"on account of" translation into Dutch

EN

"on account of" in Dutch

EN on account of
volume_up
{adverb}

on account of (also: through, upwards, uphill)
volume_up
op {adv.}
Because the cylinder account and the Hebrew Bible account differ in one key respect.
Het cilinderverhaal en het Hebreeuwse Bijbelverhaal verschillen namelijk op één belangrijk punt.
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Daartoe zijn zij op grond van de inhoud van deze associatieovereenkomst verplicht.
In particular, action in the transport sector must be taken into account.
Er moet met name actie worden ondernomen op het vlak van de vervoersector.
on account of (also: through, in order to, previous to)
volume_up
voor {adv.}
On no account will there be higher subsidies for shipbuilding.
Het is zeker dat er geen hogere subsidies zullen komen voor de scheepsbouw.
This time the results of the European elections must be taken into account.
Er moet rekening worden gehouden met de verkiezingen voor het Europees Parlement.
This will therefore also be taken into account in this year's PHARE programme.
Daar zal dan ook in het programma van PHARE voor dit jaar rekening mee worden gehouden.
on account of (also: through)
volume_up
door {adv.}
On account of this supervision, complete freedom of investment is justified in both cases.
Door dit toezicht is voor beiden een volledige beleggingsvrijheid verantwoord.
Undoubtedly, other breeders are affected, and that should be taken into account.
Natuurlijk zijn de anderen ook door de crisis getroffen en hier moet rekening mee worden gehouden.
The market could in theory pay for account to be taken of values such as quality.
In beginsel zouden dit soort kwaliteitswaarden door de markt betaald kunnen worden.
on account of (also: through)
Nor can compensation be claimed on account of the enlargement of the European Union.
Bovendien kan niemand schadevergoeding eisen vanwege de uitbreiding van de Europese Unie.
Is it on account of the stability and economic progress which this holiday destination enjoys?
Is dat vanwege de stabiliteit en de economische vooruitgang in dit vakantieland?
Information should not be kept back on account of industrial secrets or the threat of terrorism.
Er mag geen informatie achtergehouden worden vanwege industriële geheimen of vanwege het gevaar voor terrorisme.
on account of (also: through, forth)
volume_up
uit {adv.}
That is a tragic lesson for other European countries to take into account.
Laat dit een tragische les zijn waar andere Europese landen lering uit kunnen trekken.
According to the experts macro viruses already account for 80 % of all viruses.
Volgens de deskundigen bestaat al tachtig procent van alle virussen uit macrovirussen.
Taking into account inflation, I can calculate that there is a reduction of 20 %.
Rekening houdende met de inflatie kom ik uit op een vermindering van 20%.
on account of (also: through)
volume_up
wegens {adv.}
Ladies and gentlemen, trade flows should not start to take a different course on account of differences in customs control.
Collega's, handelsstromen mogen niet anders gaan lopen wegens verschillen in grenscontrole.
It seems our friend T-bird won't be joining us this evening... on account of a slight case of death.
Het ziet ernaar uit dat onze vriend T-bird ons niet zal vergezellen vanavond... wegens een lichte vorm van dood.
Personally, I hold the opinion that we should confine ourselves to judicial review on account of unreasonable terms.
Persoonlijk ben ik van mening dat we ons beter kunnen beperken tot de rechterlijke toetsing wegens onbillijke termijnen.
on account of (also: through)
They are duty-bound to do this on account of the content of this association agreement.
Daartoe zijn zij op grond van de inhoud van deze associatieovereenkomst verplicht.
Firstly, in drawing up any new proposal, the Council and the Commission must take account of the views of the trade unions.
Allereerst moet ieder nieuw ontwerp worden uitgewerkt op grond van het advies van de vakbonden.
Ladies and gentlemen, are we a moral authority which can call anyone to account on moral grounds?
Maar, waarde collega's, zijn wij een morele autoriteit die iemand kan vragen rekenschap af te leggen op grond van de ethiek?
on account of
Member States have to be called to account by the presidency for the things they have promised to do.
Het voorzitterschap moet de lidstaten vragen rekenschap af te leggen van de prestaties die ze naar aanleiding van hun beloften hebben geleverd.
Many of the issues which have been raised in the Hernández Mollar report, have been under discussion here on account of the van Velzen report.
Veel van de zaken die in het verslag-Mollar aan de orde zijn, zijn hier aan de orde geweest naar aanleiding van het verslag-Van Velzen.
on account of (also: through)

Context sentences for "on account of" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI hope that the outcome of our vote will take into account all this information.
Ik hoop dat bij de stemming rekening gehouden zal worden met al deze gegevens.
EnglishThe report gives a very good account of the situation and the problems involved.
De stand van zaken en de problemen worden in het verslag zeer goed samengevat.
EnglishIf we take the background emissions into account, this will indeed be impossible.
Rekening houdend met de achtergrondemissies zal dit inderdaad onmogelijk zijn.
EnglishIn my opinion, it gives a good account of the problems with the new constitution.
Dat geeft in mijn ogen goed weer wat de haken en ogen aan de nieuwe grondwet zijn.
EnglishI would like the European Parliament to take these considerations into account.
Ik zou graag zien dat het Europees Parlement rekening houdt met deze overwegingen.
EnglishThe bot, our rising celebrity, also has his own Twitter account: @robotinthewild.
De bot, onze opkomende ster, heeft ook zijn eigen Twitteraccount: @robotinthewild.
EnglishI hope the Commission will see fit to take account of this geographical position.
Ik hoop dat de Commissie met deze geografische positie rekening zal willen houden.
EnglishUNWRA has suffered a great deal on account of financial problems in recent years.
De afgelopen jaren heeft de UNWRA ook sterk geleden onder de financiële problemen.
EnglishThe President of the Commission has to take that into account now in what he does.
De voorzitter van de Commissie moet daar nu rekening mee houden bij wat hij doet.
EnglishArticle 129 is not a suitable legal basis and it must be rejected on that account.
Artikel 129 is geen geschikte rechtsgrondslag en moet dan ook verworpen worden.
EnglishI would like to stress the need for Commissioner Liikanen take account of this fact.
Ik zou dat met nadruk onder de aandacht van commissaris Liikanen willen brengen.
EnglishThe Commission’ s task is to take account of the will of the budgetary authority.
De Commissie heeft rekening te houden met de wil van de begrotingsautoriteit.
EnglishIn an enlarged EU, they will probably account for a significantly higher percentage.
In een uitgebreide EU zal dit percentage waarschijnlijk aanzienlijk hoger liggen.
EnglishWhat is wrong with having a system whereby you have to account for what you spend?
Wat is er verkeerd aan een systeem waarbij je de uitgaven moet verantwoorden?
EnglishBut the account we are paying in to is generally geared to one Member State.
Maar de rekening waarop we storten wordt in het algemeen in één lidstaat geopend.
EnglishThe Council and the Commission have not taken Parliament's opinion into account.
De Raad en de Commissie hebben geen rekening gehouden met de mening van het Parlement.
EnglishIt would be good if the way you conduct business were to take us into account.
Het zou mooi zijn als u daarmee in uw handelswijze ook rekening wilt houden.
EnglishWe also tabled a motion to this effect on account of our common concern in committee.
Dit is onze gezamenlijke wens, en daarom hebben wij deze resolutie ook ingediend.
EnglishThese differences of opinion and interpretation must be taken into account.
Met deze verschillen in opvatting en interpretatie moet rekening worden gehouden.
EnglishThis is another issue that the Council failed to take into account at first reading.
De Raad heeft hier echter evenmin in zijn eerste lezing rekening mee gehouden.