"onset" translation into Dutch

EN

"onset" in Dutch

NL

EN onset
volume_up
{noun}

But eventually it stops working, and diabetes leads to a predictable onset of debilitating disease.
Maar tenslotte werkt het niet meer, en leidt diabetes tot een voorspelbaar begin van een chronisch verloop.
Kan dat het begin van artritis zijn?
Dat was het begin van ALS.

Synonyms (English) for "onset":

onset

Context sentences for "onset" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishUnfortunately, this onset of awareness has come very late in the day, perhaps even too late.
Helaas komt deze bewustwording nogal laat, en misschien wel te laat.
EnglishWe need urgent action before more people die due to the onset of winter.
Er moet snel iets gebeuren om te voorkomen dat er nog meer mensen omkomen als de winter aanbreekt.
EnglishFinding vaccines appropriate to them before the onset of sexual activity is fundamental.
Het is van cruciaal belang om geschikte vaccins te vinden voor hen voordat zij seksueel actief worden.
EnglishSo, here's what happens very soon after the onset of sight.
Nu, dit is wat er kort na het verkrijgen van zicht gebeurt.
EnglishFrom the onset of the crisis the Commission has addressed the consequences of the floods in Mozambique in a comprehensive manner.
Van meet af aan heeft de Commissie de gevolgen van de crisis in Mozambique breed aangepakt.
EnglishThese requirements will increase with the onset of winter, which is particularly harsh in this part of the world.
Deze behoeften zullen overigens snel toenemen met de komst van de winter, die in deze regio bijzonder hard is.
EnglishIt records the annual rise and fall of greenhouse gases and temperatures going back before the onset of the last ice ages.
Het geeft de jaarlijkse stijging en daling van broeikasgassen en temperaturen weer vanaf voor de laatste ijstijden.
EnglishAnd the first gene that was mapped in association studies for this, early-onset prostate cancer, was this gene called RNASEL.
Het eerste gen dat in kaart werd gebracht in associatiestudies voor deze vroeg beginnende prostaatkanker, was het RNASEL-gen.
EnglishWaiting for that recognition moment may be the best early indicator of the onset of dementia than anything that shows up clinically today.
De tijdsduur voor die herkenning kan de beste vroege indicator van het ontstaan van dementie zijn. ~~~ Meer dan alles wat vandaag klinisch voorhanden is.
EnglishThese problems are made worse by the onset of winter and, therefore, it is imperative to get the right type of aid to those who need it.
Deze problemen worden verergerd door de invallende winter en het is daarom van essentieel belang dat de juiste soort hulp terechtkomt bij degenen die deze hulp nodig hebben.
EnglishWhen it comes to people who grow old because God has given them the genes to do so, let us please beware of speaking in terms of the onset of European senility.
Als mensen zo oud worden als Onze Lieve Heer hen in de genen gelegd heeft, laten we dan alstublieft niet gaan zeggen dat Europa door hun toedoen vergrijst.
EnglishThis is the environment that's being created by cyber weapons today, and historically it was the environment in Europe at the onset of World War I.
Dit is de omgeving die zich vandaag aan het vormen is door de cyberwapens. ~~~ Historisch gezien is het de omgeving van Europa aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog.
EnglishEndometriosis is a condition that is stagnating in misdiagnosis, ignorance and misunderstanding; it takes up to 11 years from onset to diagnosis.
Endometriose is een aandoening die gepaard gaat met foutieve diagnoses, onwetendheid en onbegrip; het kan maar liefst elf jaar duren voordat de juiste diagnose wordt gesteld.
EnglishMadam President, Mr President-in-Office of the Council, Mr President of the Commission, Parliament welcomes the onset of spring at the Stockholm Summit.
Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de voorzitter van de Raad, mijnheer de voorzitter van de Commissie, het Parlement begroet het heuglijke voorjaarsontwaken op de Top van Stockholm.
EnglishThe needs are well known and we are all aware, particularly with the onset of winter, that the saying ‘ he who gives quickly gives twice ’ applies more than ever before.
We weten waar de behoeften liggen, en we weten allemaal dat het gezegde ` hij die snel geeft, geeft dubbel ' nu meer dan ooit van toepassing is, met de winter in aantocht.