EN order
volume_up
{noun}

order
Before we start with the order of business, there are still a number of points of order.
Voordat wij met onze agenda beginnen, zijn er enkele moties van orde.
Technical nutrition will be in an order of magnitude of biological nutrition.
Technische voeding zal in orde grootte van de biologische voeding zijn.
These people will see the need for law and order and political representation.
Deze mensen zullen de noodzaak inzien van recht en orde en politieke vertegenwoordiging.
order (also: sequence)
The order in which the secretariat has prepared the vote is the logical and correct order.
De door het secretariaat bepaalde volgorde van stemming is de logische en reglementair juiste volgorde.
Madam President, may I ask how it is that there is a change to the voting order?
Mevrouw de Voorzitter, mag ik u vragen waarom de volgorde van stemming is veranderd?
It was conducted perfectly correctly, and the order of questions was not disrupted.
Het is geheel volgens de regels verlopen en de volgorde van de vragen is niet veranderd.
What of an Order on novel feedingstuffs, an Order relating to genetically-manufactured feedingstuffs?
Waar blijft de novelfeed-verordening, de verordening voor gentechnologisch geproduceerd diervoeder?
To this extent, increasing the flexibility of Order 20/ 78 is a logical consequence.
Een flexibeler toepassing van verordening 2078/92 is daarvan het logische gevolg.
What has happened here is not permitted under any order in connection with feedingstuffs.
In geen enkele verordening wordt toegestaan wat hier is gebeurd.
By order of the President, they are searching all vehicles for guns and drugs.
Op presidentieel bevel worden alle voertuigen doorzocht... op wapens en drugs.
Moreover, we do support the amendment relating to the European habeas corpus order.
Het amendement over het Europese habeas corpus-bevel steunen wij overigens wel.
So by keeping me in this section, you are violating a court order.
Als u me hier houdt, overtreedt u 'n rechterlijk bevel.
order (also: sales order)
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Let me take your order, jot it down You ain't never had a friend like me!
Laat me uw bestelling even opnemen, u heeft nog nooit een vriend zoals ik gehad!
We would like to cancel our order. The order number is...
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
order (also: command)
The words 'public order ' have no meaning in this context in English.
De woorden " public order " hebben in het Engels in deze context geen betekenis.
Very creative designs, has reached a stage where she even had an order from Wal-Mart.
. ~~~ Het kwam zelfs zover dat ze een order ontving van Wal-Mart.
Mijnheer de Voorzitter, ik heb een punt van order.
order
And we found that if we just wrote all of them down and ordered them -- and these are kind of made up.
We stelden vast dat als we ze gewoon allemaal opschreven en ordenen -- deze zijn zowat verzonnen.
Within the future agreement the Community must offer its technical services so that Morocco may also put its fishing fleet in order.
De Gemeenschap moet in de toekomstige overeenkomst haar technische diensten aan Marokko aanbieden zodat het land zijn vissersvloot kan ordenen.
Mr van Orden has the floor for a point of order.
De heer Van Orden heeft het woord voor een motie van orde.
order (also: request)
order
The ballot papers to establish this order of precedence will now be distributed.
De stembriefjes voor het bepalen van deze rangorde zullen nu worden uitgereikt.
We shall now establish the order of precedence for the Vice-Presidents.
Wij zullen nu de rangorde van de ondervoorzitters bepalen.
However, we must now vote to determine the order of precedence.
Wij moeten thans echter stemmen om de rangorde te bepalen.
order (also: chain, train)
It is this unbelievable series of breaches and failings that we should have penalised today by refusing the discharge, in order to avoid this happening again.
Deze ongelooflijke aaneenschakeling van nalatigheden en ernstige tekortkomingen had vandaag moeten worden bestraft door kwijting te weigeren, om zoiets voortaan uit te sluiten.
order (also: chain)
order (also: command)
order (also: regularity)
order
order
order (also: decoration, décor)
order (also: command, warrant)
order (also: command, summation)
And what a lot of people forget, is there was a second trial, ordered by George Bush, Sr.
Wat veel mensen vergeten is het tweede proces, in opdracht van George Bush, Sr.
And who gave the orders for the troops to shoot innocent protestors?
En wie heeft de troepen opdracht gegeven om op onschuldige demonstranten te schieten?
Ik heb niemand die opdracht gegeven.
order
The Nuremberg precedent reminds us that a torturer is a torturer even if you are in a uniform and you have accepted an order to torture one of your fellow men or women.
Het proces van Neurenberg herinnert ons eraan dat een folteraar een folteraar is, ook als hij een uniform draagt en gehoor heeft gegeven aan een dienstbevel om een medemens te martelen.

Context sentences for "order" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn order to ensure that the polluter-pays principle is implemented effectively.
Om het vervuiler-betaalt-principe op een goede manier in werking te doen treden.
EnglishBecause in order to achieve on this great mission, we have to be able to do it.
Want als we willen slagen in deze grootse missie, moeten we dat allemaal kunnen.
EnglishRather, we must adjust policy in order to remove the reason why disasters occur.
We moeten het beleid juist aanpassen om de oorzaken van die rampen tegen te gaan.
EnglishA European coastguard is necessary in order to make prosecution truly possible.
Om vervolging ook echt mogelijk te maken, is een Europese kustwacht noodzakelijk.
EnglishWhat have the EU countries done so far in order to avoid practices of this kind?
Wat hebben EU-landen tot dusverre gedaan om dit soort praktijken te voorkomen?
EnglishIn order to develop that, the report should really be referred back to committee.
Daarvoor zou het verslag eigenlijk terugverwezen moeten worden naar de commissie.
EnglishThey know how much hard work had to be done in order to join the European Union.
Wij weten hoe hard wij hebben moeten werken om tot de Europese Unie toe te treden.
EnglishWe do not, however, need to look outside the EU in order to find similar examples.
We hoeven echter niet buiten de EU te kijken om vergelijkbare gevallen te vinden.
EnglishThe team is Europe, and we all need to combine our efforts in order to succeed.
Het team is Europa en we moeten al onze krachten bundelen om succes te boeken.
EnglishI would ask you not to abuse the Rules of Procedure in order to take the floor.
Ik verzoek u geen misbruik te maken van het Reglement om het woord te bemachtigen.
EnglishBut the political will has to be mobilized, in order to mobilize the resources.
Maar de politieke wil moet gemobiliseerd worden om aan die middelen te kunnen.
EnglishWe are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
EnglishTherefore it is vital to have this instrument in order to take appropriate action.
Wij moeten dan ook over dit instrument beschikken om adequaat te kunnen optreden.
EnglishParliament nevertheless voted in favour, in order to show confidence in Turkey.
Het Parlement stemde toen toch voor en schonk Turkije hiermee zijn vertrouwen.
EnglishBut even small steps are necessary in order to ensure flexible transportation.
Ook kleine stappen zijn echter noodzakelijk om een flexibel vervoer te garanderen.
EnglishIt concerns students and school pupils who would enter the Union in order to study.
Het is immers gericht op studenten en scholieren die in de Unie komen studeren.
EnglishThe first is to continue the process of putting the public accounts in order.
De eerste doelstelling is ervoor te zorgen dat de staatsschulden blijven dalen.
EnglishIf the finances are in order, we make it easier to attract private venture capital.
Met een goed beheer vinden wij gemakkelijker risicokapitaal in de privé-sector.
English In order to achieve the objectives referred to in Article III-246, the Union:
    Voor de verwezenlijking van de in artikel III-246 genoemde doelstellingen:
EnglishWe've taken them out of their natural pyramid in order to solve this problem.
We hebben ze uit hun natuurlijke piramide gehaald om dit probleem op te lossen.