"to organize" translation into Dutch

EN

"to organize" in Dutch

EN to organize
volume_up
[organized|organized] {verb}

This is how we are to organize the forthcoming intergovernmental conferences.
Hoe moeten wij de komende Intergouvernementele Conferenties organiseren.
There are no other rules with which it is possible to organize such coexistence.
Er bestaan geen andere regels om een dergelijke vorm van samen-leven te organiseren.
The Commission must organize efficient aid, and the process must be speeded up.
De Commissie moet de hulp efficiënt organiseren en de procedures moeten worden bespoedigd.
But let us not go too far along these lines; let us organize the competition on a transparent basis.
Laten wij hier echter niet in overdrijven en laten wij de mededinging op een doorzichtige manier regelen.
Ik heb m'n vrouw gevraagd dat te regelen.
I know there is no ideal solution, since different countries organize this differently.
Ik weet dat er geen ideale oplossing bestaat, omdat dit in een aantal landen anders geregeld is.

Context sentences for "to organize" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the real secret I think lies more in the way that they organize their society.
Maar het echte geheim zit hem denk ik in de manier waarop hun cultuur in elkaar zit.
EnglishFinally, we must continue to organize this development aid in a rational way.
Tot slot moeten we deze ontwikkelingshulp steeds opnieuw zinvol vormgeven.
EnglishWe cannot organize the coexistence of such different models as those that exist at present.
Wij mogen de huidige, sterk uiteenlopende modellen niet naast elkaar laten bestaan.
EnglishIt is now for the group to organize its work in order to give you a response.
Het is nu verder aan haar om haar werkzaamheden in te delen en u van een antwoord te voorzien.
EnglishI know there is no ideal solution, since different countries organize this differently.
Ik weet dat er geen ideale oplossing bestaat, omdat dit in een aantal landen anders geregeld is.
EnglishOur only alternative must be to organize jobs for our nationals.
Ons enige alternatief moet zijn het scheppen van arbeidsplaatsen voor de Europese burgers.
EnglishI would therefore urge that we should organize these meetings better in future.
Ik zou dan ook willen vragen dat de werkzaamheden voortaan beter over de vergaderperiode worden gespreid.
EnglishAnother area is the question of how can we, how can the Member States organize the fight against fraud?
Een tweede vraag is hoe wij en hoe de lidstaten de fraudebestrijding moeten opzetten.
EnglishThe Advisory Group has decided to organize a round table on the subject.
De groep raadgevers heeft overigens besloten over dit onderwerp een rondetafel-conferentie te houden.
EnglishHowever, this also means that we must organize the income support within the 1996 budget.
Dat betekent echter ook dat wij die inkomenssteun in het kader van de begroting 1996 moeten verlenen.
EnglishAnd I'm more of the, "life's messy, clean it up, organize it and put it into a bento box."
Ik heb meer iets van: het leven is rommelig, ruim het op, organiseer het en stop het in een lunchbox.
EnglishIt is urgently necessary for the Commission to define and organize the management of the programmes.
De Commissie moet het beheer van de programma's dringend omschrijven en van de grond krijgen.
EnglishBut the power to communicate across borders allows us to organize the world in a different way.
Het vermogen om over grenzen heen te communiceren stelt ons in staat de wereld anders in te richten.
EnglishAfter that, you are free to organize things as you see fit.
Voor de rest kunt u zelf bepalen hoe u uw organisatie wilt hebben.
EnglishDelegates could organize much better coordination of bilateral aid and Community aid to save duplication.
Gedelegeerden kunnen de bilaterale en communautaire steun veel beter coördineren en dubbel werk voorkomen.
EnglishThe group is able to organize its work freely.
De groep richt haar werkzaamheden naar eigen goeddunken in.
EnglishLegislation will get us nowhere if there is not the political will to organize a European democracy.
Aan juridische regeltjes zullen we niets hebben als de politieke wil om een Europese democratie op te richten er niet is.
EnglishThat depends on how you organize the debate.
Dat hangt ervan af, hoe u het debat organiseert.
EnglishSo for a state or society, an urgent task is to organize a market, and not services of general interest.
Daarom is het de primaire taak van een maatschappij, een staat om een markt in het leven te roepen en geen existentiële voorzieningen.
EnglishThis will obviously mean that local authorities and other responsible bodies will organize proper methods of sorting waste.
Dit vereist natuurlijk dat gemeenten of andere besturen genoeg mogelijkheden hebben gecreëerd om het afval te scheiden.