EN over
volume_up
{adjective}

over (also: hyper)
volume_up
over- {adj.}
In four years' time, it's estimated it'll be worth over 80 billion dollars.
Over vier jaar, is de schatting dat de waarde hoger is dan 80 miljard dollar.
All that is left to play is the part of Pluto, the dog that keeps guard over American interests.
Voor u blijft slechts de rol van Pluto over, de hond die over de Amerikaanse belangen waakt.
It wasn't just India that had smallpox deities; smallpox deities were prevalent all over the world.
. ~~~ Pokkengoden vond je over de hele wereld.

Synonyms (English) for "over":

over

Context sentences for "over" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIn 1999, national currencies will begin to fade out and the euro will take over.
In 1999 zullen de nationale munteenheden plaats beginnen te maken voor de euro.
EnglishHowever, the European Parliament has now in large measure taken over this role.
Inmiddels heeft het Europees Parlement deze rol echter grotendeels overgenomen.
EnglishAnd we're sitting there, and I hear [clapping] from a distance, so I look over.
En we zitten daar, en ik hoor [klapt] vanuit de verte, dus ik kijk die kant op.
EnglishYour commercial interests have won the day over Mrs Bjerregaard's animal welfare.
Uw handelsbelangen hebben gewonnen van het dierenwelzijn van mevrouw Bjerregaard.
EnglishI do not think that there is any place for that sort of over dramatisation here.
Ik denk dat dat soort dramatische uitdrukkingen hier helemaal niet thuishoort.
EnglishIn my opinion, they have both done a splendid piece of work over a long period.
Wat zij presteerden, was werk van lange adem, maar het resultaat mag er wezen.
EnglishI would warn the Commission about the danger of over-regulation in this sector.
Ik wil de Commissie waarschuwen voor het gevaar van overregulering in deze sector.
EnglishIt's like that initial stage is over -- oneness: infancy, unformed, primitive.
Dat hoofdstuk lijkt dan afgesloten -- eenheid: kinderjaren, ongevormd, primitief.
EnglishChina is the world's greatest anti-poverty program over the last three decades.
China is 's wereld grootste anti-armoede programma van de laatste dertig jaar.
EnglishOzone-destroying substances have a deleterious effect over a very long period.
De ozonafbrekende stoffen hebben een negatieve invloed, die zeer lang voortduurt.
EnglishSome might say that I am becoming rather an aficionado of hand-over ceremonies.
Sommigen zullen misschien zeggen dat ik bezeten ben van overdrachtsceremonies.
EnglishSurveillance operations must be quick to react in the same way all over Europe.
De controlesystemen moeten overal in Europa op dezelfde wijze kunnen reageren.
EnglishI reject suggestions that fears over Irish neutrality were allayed at Amsterdam.
Ik ontken dat de bezorgdheid voor de Ierse neutraliteit in Amsterdam is weggenomen.
EnglishI particularly thank you today for all your cooperation over the last months.
Ik wil u nadrukkelijk bedanken voor de samenwerking van de laatste paar maanden.
EnglishDevelopments over the past few days show that it is not as easy as you might think.
De gebeurtenissen bewijzen dat dit niet zo eenvoudig is als wij hadden gedacht.
EnglishIn principle, there would not be a problem over this, provided Parliament agreed.
Als het Parlement dat zou aanvaarden, zou dat in beginsel geen probleem zijn.
EnglishThat is what our main problem will be with gas over the next ten or twenty years.
Bij aardgas zal dit de komende tien, twintig jaar ons grootste probleem zijn.
EnglishWe rushed over to the chemistry department and said, "Could Pauling be right?"
We haastten ons naar het chemiedepartement en zeiden: "Kan Pauling gelijk hebben?"
EnglishNo, there have been any number of people saying this over the last seven years.
Nee, er zijn een hoop mensen geweest die dit zeiden in de laatste zeven jaar.
EnglishMr Ford has also told us what is really happening over there in North Korea.
Collega Ford heeft ons ook verteld wat er in feite verkeerd gaat in Noord-Korea.