EN pass
volume_up
{noun}

pass (also: fit, gait, pace, passport)
volume_up
pas {de}
Indeed, what happens to one pass immediately affects all the others.
Wat namelijk bij één pas gebeurt, heeft onmiddellijke gevolgen voor alle andere.
It clearly states in the pass that it is only valid within the European Union.
Op de pas staat duidelijk vermeld: " Uitsluitend geldig binnen het gebied van de Europese Unie ".
If those humans get through the pass, you'll never catch them.
Want als die mensen door de pas zijn, haal je ze nooit meer in.
pass (also: ID)
I would ask that he be removed and identified and that consideration be given to withdrawing or at least doing something with the pass.
Ik zou graag zien dat hij wordt verwijderd, dat wordt nagetrokken wie hij is en dat de mogelijkheid wordt overwogen om zijn pasje in te trekken of ten minste iets in die trant te doen.

Context sentences for "pass" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe should not delay because historic opportunities can pass by all too quickly.
Laten wij niet wachten, want historische gelegenheden gaan al te snel voorbij.
EnglishAt present, the Member States pass on information to the Commission in confidence.
Op dit ogenblik is de informatie van de lidstaten aan de Commissie vertrouwelijk.
EnglishHere is my boarding pass - but Air France would not let me on the aeroplane.
Hier is mijn instapkaart - toch mocht ik van Air France niet mee met deze vlucht.
EnglishAnd then they talk, and then we pass the baton back and forth between each other.
Dan gaan zij praten en dan geven we het stokje heen en weer aan elkaar door.
EnglishAnd so when you're copying this DNA molecule to pass it on, it's a pretty tough job.
Het is dus een lastige taak om een DNA-molecule te kopiëren om het door te geven.
EnglishI shall certainly not pass judgement on the substance of the matter, Mr Duhamel.
Ik zal zeker geen oordeel geven over de zaak waarvoor u zich inzet, mijnheer Duhamel.
EnglishDespite these restrictions, we are able to pass a sound verdict now, in my opinion.
Ondanks die beperkingen is, denk ik, een goed oordeel op dit moment mogelijk.
EnglishFor thousands of European citizens, however, these debates pass over their heads.
Voor duizenden Europese burgers staan deze debatten echter ver van hun bed.
EnglishThe current food legislation would not, at any event, pass the Johannesburg check.
De huidige voedselwetgeving zou in ieder geval de Johannesburg-check niet doorstaan.
EnglishYou want to pass something that enters into force retroactively, namely from 30 June.
U wilt een besluit nemen dat terugwerkend, per 30 juni, van kracht moet worden.
EnglishAnd at some point I'll even pass around what the $100 laptop might be like.
Straks zal ik zelfs laten zien hoe de 100 dollar laptop er zou kunnen uitzien.
EnglishI would request you to pass this complaint on to the Bureau of Parliament.
Ik verzoek u die verzuchting over te brengen aan het Bureau van het Parlement.
EnglishI had hoped it would come to pass last weekend, but better late than never.
Ik had gehoopt dat dit vorig weekend al gebeurd zou zijn, maar beter laat dan nooit.
EnglishWhat I would be very willing to do, if you have not seen it, is to pass it on to you.
Mocht u die nog niet hebben gezien, dan stel ik u die graag ter beschikking.
EnglishBelgrade cannot pass off such repressive acts as purely an internal affair.
Belgrado kan zulke repressieve acties niet als louter interne aangelegenheid afdoen.
EnglishMr President, we should not allow the Community patent to pass as a wasted opportunity.
Mijnheer de Voorzitter, het Gemeenschapsoctrooi mag geen gemiste kans worden.
EnglishWe cannot simply pass the buck to Slovakia, Romania or the other countries.
Dat kunnen we niet alleen afschuiven op Slowakije of op Roemenië of de andere landen.
EnglishYear after year the General Assembly and the Commission pass resolutions.
Elk jaar opnieuw nemen de Algemene Vergadering en de Commissie weer resoluties aan.
EnglishI would ask Commissioner Fischler to pass this on to his colleague Mr Flynn.
Ik zou commissaris Fischler willen vragen om dit door te geven aan zijn collega Flynn.
EnglishThe Commission will then pass this working document on to the two scientific committees.
De Commissie legt dat werkdocument dan aan de twee wetenschappelijke comités voor.