EN

pay {noun}

volume_up
Last but not least the pay and benefits package must be reviewed.
Tot slot dient het salaris- en arbeidsvoorwaardenpakket opnieuw te worden bezien.
That is only for pay and financial benefits, not for health and safety.
Dat geldt enkel voor salaris en financiële vergoedingen, niet voor gezondheid en veiligheid.
I am unable to support such an increase in MEPs ' pay.
Een dergelijke verhoging van het salaris van parlementsleden kan ik niet steunen.
Bring in new workers...... and they go on half-pay as soon as they arrive.
De nieuwe werkkrachten beginnen gewoon tegen een half loon.
Equal pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.
Gelijke arbeid, gelijk loon, uiteraard, maar waar het hier om draait is het referentiepunt.
Firstly, they still do not receive the same pay for the same work.
In de eerste plaats krijgen zij nog steeds geen gelijk loon voor gelijk werk.
But a warning is in order - late pay and slow pay are not the same thing.
Maar hier is een waarschuwing op zijn plaats - betalingsachterstand en trage betaling is niet hetzelfde.
There is a directive dating from 1975 on equal pay for equal work or work of equal value.
Er is een richtlijn uit 1975 inzake gelijke betaling voor gelijk of gelijkwaardig werk.
This is directly linked to trade, as exports are often used to pay off foreign debts.
Dit is direct verbonden met handel, daar export vaak dient tot betaling van buitenlandse schulden.

Context sentences for "pay" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course these NGOs also need funding to pay for their public relations work.
Natuurlijk hebben deze ngo's ook subsidie nodig om voorlichting te kunnen geven.
EnglishEveryone has to pay for their mistakes, but this time we will all have to pay.
Iedereen moet voor zijn fouten boeten, maar deze keer moeten we allemaal boeten.
EnglishI feel that Parliament should also pay tribute to these brave, remarkable firemen.
Ook dit Parlement zou deze dappere en moedige brandweerlieden moeten herdenken.
EnglishI am therefore in favour of a 'pay as you go'system, which is much more stable.
Daarom ben ik voorstander van een omslagstelsel, dat immers veel stabieler is.
EnglishBut I would also like to ask the Member States to pay attention to this problem.
Maar ik zou ook de aandacht willen vragen van de lidstaten voor dit probleem.
EnglishThe market could in theory pay for account to be taken of values such as quality.
In beginsel zouden dit soort kwaliteitswaarden door de markt betaald kunnen worden.
EnglishAnd I said, "I'll pay for the ... " I mean, I had this whole sort of picture.
Ik zei: "Ik betaal voor de ..." ~~~ Ik bedoel, ik had het helemaal uitgestippeld.
EnglishThat the EU should be included in this project, and help pay for it, is obvious.
Dat de EU moet meedoen aan de financiering van dit project, spreekt vanzelf.
EnglishMr, President, first of all I want to pay tribute to our three rapporteurs.
Mijnheer de Voorzitter, allereerst wil ik hulde brengen aan de drie rapporteurs.
EnglishThere must be no right of confidentiality about what the tax-payer has to pay for.
Men mag niet geheim houden wat men met het geld van de belastingbetaler doet.
EnglishI am also asking the Council, which is meeting on 18 May, to pay attention to this.
Ik vraag hiervoor ook de aandacht van de Raad die op 18 mei aanstaande bijeenkomt.
EnglishIn particular, I want to pay tribute to her for the section on music policy.
Ik wil haar met name prijzen voor haar voorstellen op het gebied van de muziek.
EnglishIn future, we must pay more attention to the needs of elderly family-based farmers.
Wij zouden in de toekomst eens wat meer aan onze oudere boeren moeten denken.
EnglishIt is also important that every company should have to pay the costs of its products.
Het is ook belangrijk dat elke onderneming de kosten voor zijn producten betaalt.
EnglishAt this point let me pay tribute to the work that Mrs Quisthoudt-Rowohl has done.
Ik wil in dit stadium mijn lof uitspreken voor het werk van mevrouw Quisthoudt-Rowohl.
EnglishWe shall pay close attention to developments in this area by the end of the year.
Wij zullen de ontwikkelingen de rest van het jaar goed in de gaten houden.
EnglishAnd if they pay me in euro, will I have to give them their change in lire?
En als iemand mij in euro betaalt, moet ik dan de rest in lires teruggeven? "
EnglishI would like too to pay tribute to the work that the Commission has done in this area.
Ik zou ook de Commissie willen bedanken voor haar inspanningen op dit terrein.
EnglishAnd then they will come and worship this pond, pay respect, their gratitude.
Dan komen ze om deze vijver te aanbidden, hun respect te betuigen, hun dankbaarheid.
EnglishThe rapporteur is right in starting from the assumption that the polluter must pay.
Terecht kiest de rapporteur voor het uitgangspunt dat de vervuiler betaalt.