EN payment
volume_up
{noun}

payment (also: pay, pay-out)
It is to do with the payment of party workers out of group resources.
Het gaat om de betaling van partijfunctionarissen uit fractiemiddelen.
Even a one-off payment - however generous it might be - does not provide security.
Ook een eenmalige betaling, al is het bedrag nog zo hoog, biedt geen zekerheid.
Along with the availability of euros, payment by bank card is another bottleneck.
Naast de beschikbaarstelling van euro's is ook de betaling met de bankpas een knelpunt.
payment (also: alimony, allowance)
Major premise: in Spain there are funds without legal personality, established for the payment of retirement benefits.
Major: in Spanje bestaan er vermogens zonder rechtspersoonlijkheid voor de uitkering van pensioengelden.
In order to keep older people working, payments will be paid to the young unemployed.
Jonge werklozen ontvangen een uitkering zodat oudere werknemers aan het werk kunnen blijven.
This has to do with the payment of attendance allowances and with who is entitled to sign the attendance registers.
Het gaat daarbij om onregelmatigheden bij de uitkering van dagvergoedingen en bij het gebruik van de presentielijsten.
payment (also: payoff)
Thirdly, on the simplification of procedures and payment delays.
Een derde opmerking betreft de vereenvoudiging van procedures en de vertragingen bij de uitbetaling.
Will our rapporteurs be allowed to check on any payment from the funds?
Kunnen onze rapporteurs toestemming krijgen om elke uitbetaling door de fondsen te controleren?
We also tackled the issues of Members ' expenses and payment of the pensions.
We hebben ook zaken als de vergoedingen van de afgevaardigden en de uitbetaling van de pensioenen behandeld.
payment (also: deposit)
Deferred payment of capital, reserves and provisions of the European Central Bank
Latere storting van kapitaal, reserves en voorzieningen van de Europese Centrale Bank
Each Member State shall make this payment in proportion to its share of the subscribed capital.
Storting geschiedt door elke lidstaat in verhouding tot zijn aandeel in het geplaatste kapitaal.
Cash payments shall be made exclusively in euro.
Storting in contanten geschiedt uitsluitend in euro.
The fourth is repayments of principal and/ or late payment interest and whether they were set off, and clearance of non-recoverable amounts of VAT.
Ten vierde, terugbetaling van hoofdsom en/of rente wegens achterstallige betalingen en de vraag of verrekening heeft plaatsgevonden, en voldoening van niet terugvorderbare BTW.
payment (also: acquittal, full payment)

Synonyms (English) for "payment":

payment

Context sentences for "payment" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThey can institute a policy of prompt payment without the need for EU legislation.
Zij hebben geen EUregelgeving nodig om hun betalingen onmiddellijk uit te voeren.
EnglishRecently there has been much talk about the no-payment principle in particular.
Er is in de voorbije periode veel gesproken over met name het om-nietprincipe.
EnglishAnd those who use electronic methods of payment will hardly notice the euro.
En wie gebruik maakt van elektronische betaalmiddelen, merkt weinig van de euro.
EnglishPayment take up has been well below that forecast during the last three years.
De afgelopen drie jaar zijn veel minder betalingen verricht dan was voorzien.
EnglishThe total increase of payment appropriations is therefore restricted to 2 %.
De totale stijging van de betalingskredieten blijft daardoor beperkt tot 2,0%.
EnglishParagraph 20 is about ending the payment of export refunds in respect of live animals.
Paragraaf 20 gaat over het opheffen van de exportrestituties voor levende dieren.
EnglishExperience suggests that non-payment difficulties do not generally arise.
Het is gebleken dat er in het algemeen geen problemen ontstaan door wanbetaling.
EnglishThe fundamental difference is that it is based on a fixed annual payment.
Het fundamentele verschil is dat het is gebaseerd op een vaste jaarlijkse premie.
EnglishWe are also introducing payment periods into public procurement contracts.
Wij zijn ook bezig betalingstermijnen voor overheidsaankoopcontracten in te voeren.
EnglishWhy are there going to be payment services when there are free-of-charge services?
Hoe verklaar je dat er betaaldiensten komen als er gratis diensten zijn?
EnglishAccording to some Members, the payment appropriation level should definitely be lowered.
Een aantal leden vindt dat de betalingskredieten duidelijk verlaagd moeten worden.
EnglishOn the one hand, the concern is to protect payment systems - and therefore also banks.
De richtlijn wil de betalingssystemen en derhalve ook de banken beschermen.
EnglishEnlargement is going ahead and payment appropriations are being reduced.
De Unie wordt uitgebreid en tegelijkertijd worden de betalingskredieten verminderd.
English30 million is now being released in payment appropriations, but we need 50 million.
30 miljoen wordt nu vrijgemaakt aan betalingskredieten, maar wij hebben 50 miljoen nodig.
EnglishWe welcome the introduction of conditional clauses for the second payment.
De invoering van voorwaarden voor de tweede vooruitbetaling wordt door ons verwelkomd.
EnglishNo longer will we stand by and watch payment arrears being built up.
Wij zullen niet langer toekijken hoe de achterstanden in betalingen zich ophopen.
EnglishFinally, the terms of the compromise were for a moderate reduction of payment appropriations.
Het compromis hield immers een gematigde verlaging van de betalingskredieten in.
EnglishOne of these days we will be discussing payment for the 1993 budget.
We zullen één dezer dagen weer de kwijting voor de begroting van 1993 behandelen.
EnglishOne particular focus in the budget is the reduction in payment arrears.
Een van de zwaartepunten van de begroting is het inlopen van de betalingsachterstand.
EnglishI hear you saying ‘ Is it appropriate to increase the payment appropriations at this time?’
U zult zeggen: " Is het gepast om de betalingskredieten te verhogen in deze tijd? "