EN

per {preposition}

volume_up
per (also: in, inside, into, on)
Health in France costs 12 000 francs per person per year.
Jaarlijks wordt in Frankrijk 12.000 frank per persoon aan gezondheid uitgegeven.
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
Waste in Europe has been generated at a rate of over 1kg per person per day.
Er wordt in Europa 1 kg afval per persoon, per dag, geproduceerd.
per (also: ahead of, at, during, for)
These employ 66 per cent of workers and generate 55 per cent of turnover.
Bij deze bedrijven werkt 66% van de werknemers, en ze zorgen voor 55% van de globale omzet.
Women represent 50 per cent of our Government and 44 per cent of the Swedish Parliament.
De regering bestaat voor 50 % uit vrouwen en 44 % van het Zweedse parlement is vrouw.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
per (also: by, for, in, inside)
Waste in Europe is being generated at a rate of over 1kg per person per day.
In Europa wordt er dagelijks per persoon per dag meer dan 1 kg afval gegenereerd.
. ~~~ They had 1,000 dollars per person per year.
(Gelach) Maar ze waren hier beneden, ze hadden 1,:,000 dollar per persoon per jaar.
With that you would prevent the emission of two tonnes of CO2 per person per year.
Daarmee zou de uitstoot van CO2 met twee ton per persoon per jaar kunnen verminderen.
per (also: at, by, in, inside)
It is better to spend 1.2 per cent well than to spend less than 1 per cent badly.
Het is beter 1,2 procent goed te besteden dan minder dan 1 procent slecht.
One per cent of the GDP per annum is too much of a strain for my country.
Voor mijn land is 1% van het bruto binnenlands product per jaar een te zware inspanning.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
per (also: about, at, by, for)
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Dit ding volgt een baan om de Zon aan 15 à 30 kilometer per seconde.
The contribution per person is too small to allow everyone access to the programme.
De bijdrage per jongere is te gering om iedereen toegang tot het programma te geven.
Because we don't care about miles per gallon, we care about gallons per mile.
Omdat ons het aantal kilometer per liter niet kan schelen, we geven om het aantal liter per kilometer.
per (also: above, after, at, beside)
Health in France costs 12 000 francs per person per year.
Jaarlijks wordt in Frankrijk 12.000 frank per persoon aan gezondheid uitgegeven.
This thing is orbiting the sun at 10 miles per second, 20 miles per second.
Dit ding volgt een baan om de Zon aan 15 à 30 kilometer per seconde.
At the rate of about two and a half parts per million per year.
Aan ongeveer twee en een half delen per miljoen per jaar.
Eighty per cent of children have been vaccinated against measles and polio.
80 procent van de kinderen is gevaccineerd tegen mazelen en polio.
Well, at 10 seconds per 3,000 cars, that's 8,:,3 hours per day.
Tegen 10 seconden per 3.000 auto's is dat 8,3 uur per dag.
Now even if we get to 40 miles per gallon by 2020, which is our desire.
Nu zelfs als we aan 16 kilometer per liter geraken tegen 2020, wat we verlangen.
per (also: in, inside, into, on)
Eighty per cent of the money used in the European Union is used in the Member States.
Tachtig procent van het geld dat binnen de Europese Unie omgaat, wordt gebruikt in de lidstaten.
   – Seventy per cent of organic products imported are imported under 'import licences '.
70 procent van de ingevoerde biologische producten komt binnen met u201Cinvoervergunningenu201D.
The country benefiting most on a per capita basis from HIPC debt relief is Guyana, with USD 769 per capita received.
Binnen het HIPC-initiatief ontvangt Guyana per hoofd van de bevolking de grootste schuldverlichting, namelijk 769 dollar.
per (also: for, to)
Why do 1.3 billion people live off less than one dollar per day?
Waarom hebben een miljard driehonderd miljoen mensen minder dan één dollar om te leven?
First and foremost, I should like to point out that access to starter kits for coins is not limited to one per person.
Om te beginnen zij eraan herinnerd dat het aantal euro-startreeksen niet beperkt wordt tot één reeks per persoon.
I do not believe that a reduction of a quarter of one per cent in the interest rate will be enough to alter the course of the economy in Europe.
Mijns inziens zal een verlaging van de rentevoet met 0, 25 % niet voldoende zijn om het roer van de Europese economie om te gooien.
The special scheme aimed to preserve traditional legume grain growing areas by means of the aid per hectare arrangement.
Het doel van de speciale regeling was het door middel van hectaresteun in stand houden van de traditionele bedrijven die zaaddragende leguminosen verbouwen.
per (also: for, to)
NL

per {adverb}

volume_up
Ze is gerangschikt op aantal foto's per fotograaf.
And it's ranked in order of number of photos taken per photographer.
Dan kan nog eens per jaar worden bekeken of dat reëel is ja of nee.
That could be reviewed again on an annual basis in order to establish whether it is reasonable or not.
Wij moeten dan ook per land bekijken hoe deze landen vooruit kunnen komen.
All in all, we must look at each individual country in order to assess how progress can best be made.
Per vrachtauto door bepaalde gebieden in Europa rijden zal steeds meer tegenwerking ondervinden.
Driving a lorry through certain parts of Europe will meet with increasing opposition.
Daar vloeit meer energie door, per gram per seconde, dan al wat we ooit ervaren hebben.
There is more energy flowing through, per gram per second, than anything that we have any other experience with.
Dat hoeven we niet per se te doen via productiesubsidies.
We do not have to do that through production subsidies.

Context sentences for "per" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOne per cent of all we are prepared to commit, that is supposed to be paid out!
Slechts 1% van alles wat we willen verplichten, wordt daadwerkelijk uitbetaald!
EnglishSeventy per cent of the Swedish people insist that this neutrality be preserved.
Zeventig procent van de Zweedse bevolking eist dat deze neutraliteit behouden blijft.
EnglishSecondly, the Commission proposal does not touch the ecopoint system per se.
Ten tweede raakt het voorstel van de Commissie het ecopuntensysteem eigenlijk niet.
EnglishWith a little more than 40 % of the vote, he improved his 1992 score by 4 per cent.
Met iets meer dan 40 % van de stemmen verbeterde hij zijn resultaat van 1992 met 4 %.
EnglishFourthly, we want to curb speed and introduce more 20-miles-per-hour limits.
Ten vierde willen we de snelheid beperken en meer 30 km/uur-zones instellen.
EnglishIn that area both public bodies and private firms apply a form of per diem expenses.
Zowel openbare als privé-bedrijven passen hiervoor een forfaitsysteem toe.
EnglishI don't use the " D " word per se ' cause I think it's really, really wrong.
Ik gebruik het ' H' woord nooit Omdat ik denk dat het fout is, heel fout.
EnglishThe average monthly per capita income in Moldova is only approximately EUR 30.
Het gemiddelde maandinkomen van een Moldaviër bedraagt slechts 30 euro.
EnglishMore than 40 per cent of the EU's budgetary resources now already go on agriculture.
Meer dan 40% van de EU-begroting gaat vandaag de dag al naar de landbouw.
EnglishIt is not an attack on the Commission per se - let us get that straight.
Het is geen aanval op de Commissie als zodanig - laten we dat voorop stellen.
EnglishMr Khanbhai has agreed to over 75 per cent of the amendments that have been tabled.
De heer Khanbhai heeft met meer dan 75 procent van de ingediende amendementen ingestemd.
EnglishSix per cent of European films are shown outside their country of origin.
6% van de Europese films wordt buiten het land van oorsprong geëxploiteerd.
EnglishIn general terms, the sector is increasing by an average of 30 % per year.
Volgens de cijfers groeit deze sector jaarlijks gemiddeld met 30 procent.
EnglishFor example, that growth of GNP in the Fifteen should be 2.5 % per year.
Zo moet de groei van het BNP van de Vijftien bijvoorbeeld cumulatief 2, 5 % bedragen.
EnglishNinety per cent of cases will be disciplinary matters concerning negligence or incompetence.
Negentig procent van de zaken zijn tuchtzaken wegens verzuim of onbekwaamheid.
EnglishIt should not be possible to patent either particular items of software or software per se.
Noch softwarecomponenten, noch software als zodanig moet octrooieerbaar zijn.
EnglishOn the other hand, lorries allowed to transit empty has been fixed at 220 000 per year.
Bovendien worden er 220.000 lege vrachtwagens tot het verkeer toegelaten.
EnglishIf enlargement were to fail, the Austrian economy would lose EUR 270 million per annum.
Zonder de uitbreiding zou de Oostenrijkse economie jaarlijks 270 miljoen euro mislopen.
EnglishI do not have the impression that negotiations have reached deadlock per se.
Ik heb niet de indruk dat de onderhandelingen als zodanig vastzitten.
EnglishAccording to the World Bank, this increases aid effectiveness by between 12 and 20 per cent.
Volgens de Wereldbank vergroot dit de effectiviteit van hulp met 12 tot 20 procent.