EN to perceive
volume_up
[perceived|perceived] {verb}

And understand how they help us re-perceive what organized philanthropy is.
Zie hoe ze ons opnieuw doen waarnemen wat georganiseerde filantropie is.
That issue is ultimately about the respect we perceive for the work done by the EU.
Deze vraag betreft uiteindelijk het respect dat wij waarnemen voor het werk dat de EU verricht.
The smallest sound you can perceive moves your eardrum just four atomic diameters.
Het kleinste geluid dat je kan waarnemen beweegt je trommelvlies amper 4 atomische diameter.
That is something our people will perceive directly, for it will benefit them directly.
En juist dat merken onze burgers meteen, want het komt hun direct ten goede.
How could societies not perceive their impacts on the environments and stop in time?
Waarom merkten ze hun invloed op het milieu niet op en stopten ze niet gewoon?
Madam President, if Europe wants to be accepted by its citizens, we have to be perceived to be working for them.
-- Mevrouw de Voorzitter, als Europa zijn burgers wil bereiken, moet het duidelijk te merken zijn dat we voor hen werken.
to perceive (also: to descry)
On this subject, our group is still concerned about what we perceive as a lack of resolve within the Council.
In dit opzicht is onze fractie nog steeds bezorgd over het gebrek aan goede wil dat wij menen te bespeuren bij de Raad.
to perceive (also: to descry)
to perceive (also: to find, to notice)
to perceive (also: to descry)
to perceive (also: to descry)

Context sentences for "to perceive" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishIt's trying to perceive images into objects rather than seeing what's there."
Het probeert om beelden in objecten te zien in plaats van te zien wat er is."
EnglishHow could societies not perceive their impacts on the environments and stop in time?
Waarom merkten ze hun invloed op het milieu niet op en stopten ze niet gewoon?
EnglishAnd they don't perceive even those as what they really are, namely electrical crackles.
En ze nemen ze niet eens waar voor wat ze echt zijn, namelijk elektrisch geknetter.
EnglishSo imagine, then, our frustration when we now perceive that nothing has happened.
Dus ik vraag begrip voor onze frustratie over het feit dat er volgens ons niets is gebeurd.
EnglishThe citizens of the Union often perceive it as distant and bureaucratic.
De burgers van de Unie ervaren de unie als een ver van hen verwijderde bureaucratie.
EnglishThe only mistake lies in that I'm not able to perceive what it is that someone else did.
Het gaat enkel fout als ik niet in staat ben om waar te nemen wat iemand anders deed.
EnglishIf we had, our brains probably would perceive rocks as full of empty space.
Indien dat wel het geval was dan zouden onze hersenen rotsen vooral als lege ruimte zien.
EnglishSo that gives us a form that we can picture, that we can perceive.
Dat geeft ons een vorm die we ons kunnen voorstellen, die we kunnen begrijpen.
EnglishThe value of choice depends on our ability to perceive differences between the options.
De waarde van keuze hangt af van ons vermogen om verschillen te ervaren tussen de opties.
EnglishI want to thank the Commission for what I perceive as a very positive answer.
Ik dank de Commissie voor haar antwoord dat ik zeer positief vind.
EnglishMoreover, Slovakia needs to hold an open debate on how people perceive the Roma people.
Er is bovendien behoefte aan een open debat in Slowakije over hoe mensen over Roma denken.
EnglishThe European Central Bank is totally independent, and that is how we perceive it.
De Europese Centrale Bank is een volledig onafhankelijke bankinstelling en zo zien wij haar ook.
EnglishIt has far more to do with what I can perceive than what it is that I can do.
Het heeft meer te maken met wat ik kan horen dan wat ik kan doen.
EnglishAnd they would coalesce for just a moment, so you could perceive that there was a chair there.
En ze zouden kort samensmelten, zodat je gewaar werd dat er een stoel was.
EnglishIt is also vital that the Christian minority perceive the judiciary as impartial.
Het is van belang dat het rechtswezen ook ten aanzien van de christelijke minderheid onafhankelijk is.
EnglishI am grateful for what I perceive to be a growing understanding of the scope of this problem.
Ik zie dat men steeds meer gaat beseffen hoe groot dit probleem is en daar ben ik blij om.
EnglishWe treated two pages, both spreads, as a one page, because that's how readers perceive it.
We behandelden tekst en foto's over twee pagina's als één pagina, want dat is hoe lezers het zien.
EnglishWe cannot allow ourselves to perceive every refugee as a potential terrorist.
We mogen het niet zover laten komen dat we elke vluchteling als een potentiële terrorist gaan beschouwen.
EnglishBut it's really restoration of the ability to perceive beauty where we can get inspiring.
Maar het is bij het herstel van het vermogen om schoonheid te ervaren dat we inspirerend kunnen zijn.
EnglishWe perceive a problem in the CFSPs being 'relieved ' of responsibility for civil actions.
Wij vinden het een probleem dat het GBVB wordt ontslagen van verantwoordelijkheid voor civiele acties.