"perhaps" translation into Dutch

EN

"perhaps" in Dutch

EN perhaps
volume_up
{adverb}

perhaps (also: maybe, perchance, possibly, haply)
Perhaps that is why Mr Poettering is looking a little pale, perhaps it is overwork.
Misschien ziet de heer Poettering daarom wat bleek, misschien komt dat door overwerk.
This was perhaps the most problematic issue of all in the conciliation discussions.
Dit was misschien de allermoeilijkste zaak in deze bemiddelingsonderhandelingen.
Perhaps we should put 30 %, perhaps 40 %, perhaps 60 %, but I would definitely like to see a target.
Misschien moeten we 30 procent zetten, misschien 40, misschien 60, maar ik wil wel een doelstelling.
perhaps (also: maybe, perchance, possibly)
Perhaps this can be discussed at the IGC and perhaps also by the Convention.
Wellicht kan hierover in de IGC en wellicht ook door de Conventie gesproken worden.
In that context perhaps the institutional arrangements need to be examined.
Wellicht moeten in die context de institutionele afspraken onderzocht worden.
Perhaps today ’ s representative of the Commission will be rather more forthcoming.
Wellicht is de vertegenwoordiger van de Commissie vandaag wat spraakzamer.
perhaps (also: maybe, perchance, possibly)
Perhaps this is because it cannot be objected to on legal or economic grounds.
Misschien is de reden dat er geen juridische of economische bezwaren mogelijk zijn.
So there are actors who can perhaps overcome that handicap.
Dat zijn allemaal mensen die deze belemmering mogelijk kunnen wegnemen.
It is perhaps possible that Mrs Schaffner is right to some extent at least.
Het is mogelijk dat mevrouw Schaffner in elk geval gedeeltelijk gelijk heeft.
perhaps (also: at times, maybe, perchance, possibly)
volume_up
soms {adv.}
Perhaps there is then a celebratory debate, a time-consuming procedure with no outcome.
Worden hier soms ellenlange discussies gevoerd zonder enig concreet resultaat?
Perhaps the fisheries policy is not such a common policy as the agricultural policy?
Of is het visserijbeleid soms niet net zo gemeenschappelijk als het landbouwbeleid?
At times, perhaps, their voice drowns out some of the other groups, in my judgment.
Naar mijn oordeel overschreeuwt die stem soms een aantal van de andere groeperingen.
Perhaps there is a lack of initiatives and the least-favoured areas do not know how to develop.
Mogelijkerwijs wordt er te weinig ondernomen en weten de minder begunstigde gebieden niet hoe zij vooruit moeten komen.
Mobile satellites might perhaps create one, but even that infrastructure will only be competitive if content can be provided at the same time.
Ze zal er mogelijkerwijs komen met de mobiele satelliet, maar ook daar zal deze infrastructuur pas concurrerend worden als er tegelijk ook inhouden mee aangeboden kunnen worden.

Synonyms (English) for "perhaps":

perhaps

Context sentences for "perhaps" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI therefore again ask the Commission if it has perhaps revised its opinion here.
Ook nu zou ik van de Commissie willen weten of ze haar standpunt heeft herzien.
EnglishI now want to talk about enlargement, which is still, perhaps, one of my concerns.
Omdat ik me nu zorgen maak over de uitbreiding, wil ik het daar nog over hebben.
EnglishPerhaps I might ask Mr Fischler if there is any progress made in this direction.
Ik wil de heer Fischler vragen of al enige vooruitgang in die zin geboekt is.
EnglishCommissioners, perhaps you would be so kind as to tell us what you think about that.
Heren commissarissen, ik hoop dat u bereid bent om hier nog even op te reageren!
EnglishThere could perhaps also be a risk of cheating in the classification of waste.
Het risico van fraude met de classificatie van afval is ook niet denkbeeldig.
EnglishPerhaps, therefore, we need to discuss more drastic reductions in working hours.
Daarom moeten wij nadenken over veel drastischere arbeidstijdverkortingen.
EnglishThe only reason is perhaps that the Council is not interested in the subject.
De enige reden zou kunnen zijn, dat de Raad niet in dit onderwerp is geïnteresseerd.
EnglishIt is perhaps a little too fearful that we want to take away its right of initiative.
Zij is echter een beetje te bang dat wij haar het initiatiefrecht willen ontnemen.
EnglishMr Gollnisch and I perhaps look at the world through different spectacles.
De heer Gollnisch en ik bekijken de wereld waarschijnlijk niet door dezelfde bril.
EnglishPerhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process.
Laten wij dat maar toeschrijven aan pogingen om het onderhandelingsproces te blokkeren.
EnglishI would therefore like to ask you if you could perhaps respond to Mrs Theorin's question.
Staat u mij dus toe u te verzoeken de vraag van mevrouw Theorin te beantwoorden.
EnglishIt's a form, if you like, of ecological altruism -- perhaps something along those lines.
Het is, als je wil, een vorm van ecologisch altruïsme -- iets in deze richting.
EnglishAnd then perhaps everyone will stop bandying about arguments which are asking for trouble!
En laten we in onze argumenten alstublieft niet steeds de bok tot tuinman maken.
EnglishSome have done very good work, whilst others have perhaps been less successful.
Enkele hebben goed werk verricht en andere waren iets minder succesvol.
EnglishAll that needs to be done is to fly a bit less and perhaps do without a few luxuries.
Men zou gewoon wat minder moeten vliegen en zo nu en dan eens van luxe moeten afzien.
EnglishI therefore wish to propose perhaps attempting to take action at this early stage.
Ik stel daarom voor dat we nu reeds iets ondernemen om dit te voorkomen.
EnglishThis gives enormous hope to them all, men and women, and perhaps a last chance too.
Onderwijs kan deze mensen, mannen en vrouwen, hoop geven - en wie weet een laatste kans.
EnglishPerhaps the present energy problems in the United States and Europe have woken us up.
Hebben de energieproblemen in de Verenigde Staten en Europa ons nu dan wakker geschud?
EnglishPerhaps we should stop talking about it and actually get on and do it!
We moeten ophouden daarover alleen maar te spreken maar het ook eindelijk doen!
EnglishIt is now a democracy - to be taken with a pinch of salt, perhaps, but a democracy.
Het is nu een democratie - cum grano salis - maar het is een democratie.