"peril" translation into Dutch

EN

"peril" in Dutch

EN peril
volume_up
{noun}

peril (also: danger, jeopardy, risk)
The multiplication of armed groups places national unity in peril.
Het toenemend aantal gewapende groeperingen brengt de nationale eenheid in gevaar.
Firstly, we undermine the unity of NATO at our peril.
Ten eerste ondermijnen we met groot gevaar voor onszelf de eenheid binnen de NAVO.
Our prayers are with those who are still alive but remain in peril.
Onze gebeden zijn voor degenen die nog in leven zijn, maar in gevaar verkeren.
peril (also: danger)
peril (also: adventure, danger)

Context sentences for "peril" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishWe've heard a lot about the promise of technology, and the peril.
We hebben al veel gehoord over de beloftes van technologie, en de gevaren.
EnglishNevertheless, to neglect Latin America would be at our peril.
Verwaarlozing van Latijns-Amerika zou ons echter duur te staan kunnen komen.
EnglishI believe that we must not hide our extreme concern, for the hostages are currently in a situation of dire peril.
Wij zijn bijzonder ongerust, omdat de gijzelaars momenteel in levensgevaar zijn.
EnglishThat is something which we in Europe forget at our peril.
In de overwegingen " N " en " O " van de preambule wordt dit genoemd.
EnglishAs we sit here, hundreds of thousands of people are in enormous peril from the floods in Mozambique.
Terwijl wij hier zitten, dreigen in Mozambique honderdduizenden mensen te sterven als gevolg van de overstromingen daar.
EnglishIf we move away from that we are in peril.
Als we daarvan afdwalen, begeven we ons op zeer glad ijs.
EnglishIf that happens, we allow it to happen at our peril.
Als we dat toelaten, lopen we enorme risico's.
EnglishOf the 15 percent evaluated, 20 percent are classified as "in peril," that is, in danger of extinction.
Van de 15 percent die beoordeeld werd, wordt 20 percent gecategoriseerd als "bedreigd". ~~~ Met andere woorden, met uitsterven bedreigd.
EnglishI should like to point out to the Commissioner that he meddles in the tax affairs of Member States at his peril.
Ik wil de commissaris erop wijzen dat als hij zich bemoeit met de belastingzaken van de lidstaten, hij dat doet op eigen risico.
EnglishWe're going to face extreme peril.
We zullen voor hete vuren komen te staan
EnglishReason is not always convenient - indeed, it is inconvenient - but anyone willing to disregard it does so at his peril.
Redelijkheid komt niet altijd goed uit - meestal komt zij slecht uit - maar oh wee als men zich aan de rede probeert te onttrekken.
EnglishEspecially vulnerable are children for whom the single market should offer future hope and prosperity, not present peril and danger.
Vooral kwetsbaar zijn de kinderen, die de interne markt hoop en voorspoed in plaats van risico's en gevaren moest bieden.
EnglishThey determine the field of competence of the Union, and the powers of the institutions and we ignore the treaties at our peril.
Zij bepalen het bevoegdheidsterrein van de Unie en de bevoegdheden van de instellingen en wij negeren de Verdragen op eigen risico.
EnglishWe lose it at our peril.
EnglishMr President, ladies and gentlemen, the Nuclear Arms Non-Proliferation Treaty, crucially important though it is, is also in peril.
- Mijnheer de Voorzitter, geachte collega's, het Non-proliferatieverdrag is van cruciaal belang, maar het wordt thans wel bedreigd.
EnglishIf, in this Parliament, we raise expectations for citizens and petitioners that we cannot meet, we do so at our peril.
Als dit Parlement bij de burgers en de rekwestranten verwachtingen wekt en wij onze beloften niet kunnen nakomen, dan zullen we daar uiteindelijk zelf het slachtoffer van worden.
EnglishThose who go to a land where there is a genuine war taking place do so completely at their own risk and peril and cannot hope to involve the international community.
Wie zich naar gebieden begeeft waar een ware oorlog woedt, doet dat op eigen risico en kan er niet van uitgaan dat hij de internationale gemeenschap erbij kan betrekken.
EnglishThe continuing decline in the number engaged in farming and the deteriorating age profile of farmers are social indicators which we ignore at our peril.
De voortdurende daling van het aantal mensen dat in de landbouw werkzaam is en de veroudering van de landbouwbevolking zijn sociale indicatoren die wij op eigen risico in de wind slaan.