EN

to pick up {verb}

volume_up
1. general
It's beyond our human perception to pick up a song of that duration.
Het ligt buiten de mogelijkheden van onze menselijke waarneming om een lied van die duur op te nemen.
You only need to pick up the note from the Presidency, document 37.
Neem als voorbeeld eens de notitie van de voorzitter: document 37.
First of all, you're going to pick up an analog device: a pen.
Allereerst neem je een analoog apparaat, een pen.
At the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Bij onze laatste show waren er 200 ouders en we moesten er niet één gaan halen.
So, what's significant about this to me isn't that we can train crows to pick up peanuts.
Wat hier voor mij belangrijk is is niet dat we kraaien kunnen leren pinda's op te halen.
It's that little voice that says to me, "Hey, you gotta remember to pick up bananas on your way home.
Daar bevindt zich het stemmetje dat zegt, "Vergeet niet bananen op te halen op weg naar huis.
I just gotta pick up a part for the Seagrass.
Ik moet alleen even een deel voor de Seagrass ophalen.
Ik kom wat delectados ophalen.
Ik moet nog iemand ophalen.
Je kunt beter het mes pakken, Quentin.
Now he's going to pick up a pen with his opposed thumb and index finger.
Nu pakt hij een pen op met gedraaide duim en zijn wijsvinger.
Pick up the phone and call the police station.
Pak de telefoon en bel het politiebureau.
to pick up (also: to take up)
volume_up
oppakken {v.t.} (opnemen)
If you could pick up the white area, it would look like the figure on the bottom.
Als je het witte deel kon oppakken, zou het lijken op de onderste figuur.
It can pick up very delicate objects like a raw egg, or in this case, a lightbulb.
Maar hij kan ook zeer delicate objecten zoals een rauw ei oppakken of, in dit geval, een gloeilamp.
Now, if you could pick up the black vase, it would look like the figure on top.
. ~~~ Als je nu de zwarte vaas kon oppakken, zou ze op de bovenste figuur lijken.
You know, they pick up their hives; they move their families once or twice in a year.
Ze verzamelen hun korven; ze verplaatsen hun families een of twee keer per jaar.
My question, however, is this: what kind of signals is this group to pick up?
Mijn vraag luidt: Wat voor informatie moet dit comité verzamelen?
to pick up (also: to collect, to gather)
In the absence of timely political action, humanitarian aid then steps in to pick up the pieces.
Door gebrek aan tijdige politieke actie moeten met humanitaire actie de brokstukken worden geraapt.
Well, the one advantage is that you don't have to pick them up, and people don't realize how important that is -- not having to pick up your fingers to use them.
Mensen realiseren zich niet hoe belangrijk dat is, dat je je vingers niet hoeft op te rapen om ze te gebruiken.
Sometimes I startle myself: I'll forget that I have it on, and I'll lean over to pick up something, and then it goes like -- (Blip) -- "Oh!"
Soms verras ik mezelf: dan vergeet ik dat hij aan staat en ik leun voorover om iets op te rapen, en dan doet hij -- (Bliep) -- "Oh!"
There are widespread expectations that economic activity will pick up over the second half of this year and then speed up in 2004.
Algemeen wordt verwacht dat de economische bedrijvigheid zich in de tweede helft van dit jaar zal herstellen en in 2004 zal versnellen.
Tinkering School is a place where kids can pick up sticks and hammers and other dangerous objects, and be trusted.
Knutsel School is een plaats waar kinderen stokken kunnen oprapen en hamers en andere gevaarlijke objecten en zij vertrouwd worden.
to pick up (also: to fetch, to get)
At the last show that we did, 200 parents showed up and we didn't pick up one parent.
Bij onze laatste show waren er 200 ouders en we moesten er niet één gaan halen.
And that job is that they go around and pick up syringes from the back of hospitals, wash them, and in the course of this, obviously picking them up they injure themselves.
Die baan is rondlopen en spuiten inzamelen achter ziekenhuizen, ze te wassen, en hierbij, natuurlijk bij het oppakken, verwonden ze zichzelf.
to pick up (also: to take up)
volume_up
opvatten {v.t.} (opnemen)
to pick up
volume_up
de draad oppakken {vb}
The resumed COP6 in July will pick up the threads of the conference in The Hague and try and bring the negotiations to a successful conclusion.
Op de hervattingszitting van COP6 in juli zullen we de draad oppakken van de conferentie in Den Haag en proberen de onderhandelingen tot een goed einde te brengen.
2. "wind"
to pick up (also: to freshen)
volume_up
aanbollen {vb} [rare] (van wind, ook: toenemen)

Context sentences for "to pick up" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishYou said something quite wonderful, Mr Byrne and I should like to pick up on it.
U heeft iets heel moois gezegd, mijnheer Byrne, en ik kom daar graag op terug.
EnglishAnd we can use electrodes or antennae to pick that up and tell the arm to move.
We gebruiken elektroden of antennes om dat op te pikken en de arm te doen bewegen.
EnglishAnd he does manage to find them, but great navigation skills, lousy pick-up lines.
Hij weet er ook wel te vinden, maar, geweldige navigatie, waardeloze versiertrucs.
EnglishThe first ones to make a move lose the game, since it is they who pick up the bill.
De eerste die beweegt, heeft verloren, want die krijgt de rekening voorgeschoteld.
EnglishCommissioner, I should like to pick up on a point which you made in your speech.
Mijnheer de commissaris, ik wil kort ingaan op een punt uit uw toespraak.
EnglishYou pick it up, you put the damn thing back on, and finish the goddamn race!"
Je pakt 'm op, je doet het ding weer aan, en je maakt die verdomde race af!"
EnglishThe point I should like to pick up, Mr Oostlander, is that of secularism.
Het punt waar ik op terug wilde komen, mijnheer Oostlander, is het secularisme.
EnglishI should like to pick up on three aspects in the report and resolution.
Ik wil graag nader ingaan op drie aspecten in het verslag en de ontwerpresolutie.
EnglishI would like to pick up on the point made by Mrs Attwooll with regard to Amendment 16.
Dan zou ik nu willen ingaan op de opmerking van mevrouw Attwooll over amendement 16.
EnglishFor example, why not train them to pick up garbage after stadium events?
Bijvoorbeeld, waarom ze niet trainen om vuilnis op te pikken na stadionevenementen?
EnglishMadam President, I would like to pick up on the points made by my colleague, Mr McMahon.
Mevrouw de Voorzitter, ik zou willen inhaken op de opmerkingen van collega McMahon.
EnglishI should like to pick up on a few points addressed by Malcolm Harbour.
Ik wil op enkele punten ingaan die mijn collega Malcolm Harbour heeft aangesneden.
EnglishIn other words, men, you might want to pick it up a notch in the domestic department.
Met andere woorden, mannen, een beetje meer inspanning in het huishouden.
EnglishNow there were two points I wanted to pick up with Mr Kinnock, if I may.
Ik had twee punten die ik aan de heer Kinnock wou voorleggen, als dat mag.
EnglishAnd I want to pick up with my talk this evening from where Zeray left off yesterday.
Ik wil vanavond in mijn talk doorgaan waar Zeray gisteren gebleven is.
EnglishSo I want to pick up from there because I only had 18 minutes, frankly.
Dus ik wil daar nu op doorgaan want ik had toen maar 18 minuten, eigenlijk.
EnglishSomeone needs to come and pick up the pieces and drive things forward.
Iemand moet de scherven bij elkaar vegen en de zaak weer op de rails zetten.
EnglishThese responsible companies cannot now be allowed to pick up the bill again.
Die ondernemingen met verantwoordelijkheidsbesef mogen nu niet opnieuw de rekening betalen.
EnglishI want to pick up one particular issue and address my remarks to Commissioner van den Broek.
Ter attentie van de heer Van den Broek wil ik alleen nog het volgende zeggen.
EnglishMr Guellec clearly does not pick up simple messages from ordinary voters.
Het is helder dat de heer Guellec eenvoudige boodschappen van gewone kiezers niet oppikt.