"plaintiff" translation into Dutch

EN

"plaintiff" in Dutch

EN plaintiff
volume_up
{noun}

1. law

plaintiff
In fact, the plaintiff has constantly made further complaints as the project for the theme park has progressed.
De eiser heeft voortdurend nieuwe bezwaren ingediend naarmate het park gestalte kreeg.
The Commission received 18 successive letters from the plaintiff in relation to the project.
Zo heeft de Commissie 18 opeenvolgende brieven van de eiser ontvangen.
Apparently the judge decided that the plaintiff was not entitled to relief under state law.
Blijkbaar heeft de rechter besloten dat de eiser geen hulp moest zoeken op het niveau van de staat Ohio.
plaintiff
In short, today we are quite rightly acting as the plaintiff, but we need to be very aware of the fact that, tomorrow, we will be in the dock ourselves.
Kortom, wij treden hier vandaag terecht als aanklagers op, maar we moeten goed weten dat we morgen zelf als Parlement op het beklaagdenbankje zullen zitten.
It was, however, pointed out to me over the weekend that in fact Mr Bossi was the plaintiff in this action and the action was introduced by the other party as a counterclaim.
Afgelopen weekend werd ik er echter op gewezen dat in feite de heer Bossi zelf de aanklager was in deze procedure en dat de procedure door de wederpartij was opgegeven als een eis in reconventie.

Synonyms (English) for "plaintiff":

plaintiff

Context sentences for "plaintiff" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFirstly, every plaintiff must be able to find a judge for his case, otherwise this would be denial of justice.
Ten eerste moet elke klager zijn rechter kunnen vinden, anders zou er sprake zijn van rechtsweigering.
EnglishThe plaintiff claims that Community provisions have been violated with regard to state support and public contracts.
Klager beweert dat er sprake is van schendingen van de communautaire bepalingen inzake staatsteun en overheidsopdrachten.
EnglishEvery Member State is by now familiar with this concept, whereby both the defendant and plaintiff have a role to play.
Want bij de gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft deze verschuiving van de bewijslast namelijk al plaatsgevonden.
EnglishHowever, the court judgement has put us in a position of inequality, because only the plaintiff can cite this judgement.
Na de uitspraak van het Gerecht van eerste aanleg heerst echter ongelijkheid, omdat alleen de indieners van de klacht zich op de uitspraak kunnen beroepen.
EnglishIn short, today we are quite rightly acting as the plaintiff, but we need to be very aware of the fact that, tomorrow, we will be in the dock ourselves.
Kortom, wij treden hier vandaag terecht als aanklagers op, maar we moeten goed weten dat we morgen zelf als Parlement op het beklaagdenbankje zullen zitten.
EnglishSo if we remove point 4.1c the plaintiff must consequently prove that there has been wrongdoing which makes it more difficult for the discriminated party.
Als artikel 4.1c wordt geschrapt, moet de eisende partij dus bewijzen dat er fouten zijn gemaakt, wat het moeilijker maakt voor de gediscrimineerde partij.
EnglishThe plaintiff does have to provide facts and it has already been said that equal opportunities for men and women cover this in European legislation as well.
Met betrekking tot amendement 51 stel ik met voldoening vast dat charitatieve verenigingen en niet-gouvernementele organisaties zullen worden geraadpleegd.
EnglishThis must be done in the correct way, because we have to respect the rights both of the plaintiff and of the country against which a complaint is lodged.
Daarbij moeten echter de regels in acht worden genomen want wij moeten zowel het recht van de klager als dat van het land waartegen wij actie gaan ondernemen, eerbiedigen.
EnglishHowever, the 'reversal of the burden of proof ' is not total; the plaintiff must first establish the points of fact which allow the existence of discrimination to be presumed.
" De omkering van de bewijslast " is echter niet volledig aangezien de eisende partij eerst en vooral feitelijke elementen moet aanvoeren die discriminatie kunnen doen vermoeden.
EnglishThe plaintiff's burden of proof is established in the proposal in terms which are not only entirely alien to legal technique, but - this is the most serious point - highly imprecise.
De bewijslast van de eisende partij wordt in het voorstel bepaald in termen die niet alleen geheel vreemd zijn aan de juridische techniek maar die, en dat is veel erger, verschrikkelijk vaag zijn.