"point" translation into Dutch

EN

"point" in Dutch

EN point
volume_up
{noun}

1. general

point (also: dot, peak, spire, summit)
The first point is the institutional framework and the second point is the financing framework.
Het eerste punt is het institutionele kader en het tweede punt de financiën.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Punt 159 is bijvoorbeeld totaal verkeerd en punt 33 is misleidend.
The second point concerned prevention, which this House saw as important.
Het tweede punt was preventie en dat was voor het Parlement een belangrijk punt.
point
volume_up
punt {het} (zaak, onderdeel, essentie)
The first point is the institutional framework and the second point is the financing framework.
Het eerste punt is het institutionele kader en het tweede punt de financiën.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Punt 159 is bijvoorbeeld totaal verkeerd en punt 33 is misleidend.
The second point concerned prevention, which this House saw as important.
Het tweede punt was preventie en dat was voor het Parlement een belangrijk punt.
point (also: apex, crest, peak, summit)
volume_up
top {de}
This point does not seem to be reflected in the conclusions of the Barcelona Summit.
Maar hierover wordt in de conclusies van de Top van Barcelona met geen woord gerept.
Briefly and to the point, the Luxembourg summit was a start, a very important start.
Kort en goed, de Top van Luxemburg was een begin, een heel belangrijk begin.
On this point, too, we believe that a satisfactory result has been achieved.
Ook op dit vlak heeft de Top tot een bevredigend resultaat geleid.
We take as our starting-point the fact that we are bound by rules in the Treaties.
Ons uitgangspunt is dat er Verdragsbepalingen zijn die ons binden.
The proposal's point of departure is that asylum seekers are actually suspects.
Het uitgangspunt van het voorstel is dat een asielzoeker eigenlijk een verdachte is.
The point of departure must be that all documents are to be accessible to the public.
Het uitgangspunt moet zijn dat alle documenten toegankelijk zijn voor het publiek.
point (also: core, essence, gist, heart)
Madam President, this is the main point the Socialist Group wishes to make.
Mevrouw de Voorzitter, dat is geloof ik de kern van de zaak.
That is the first point I would make: the target is already tough.
Dat is de kern van mijn eerste punt: die 1% is al moeilijk genoeg.
Workers have got to the point where they even have doubts about the hard core of labour law.
Men begint nu zelfs al te tornen aan de harde kern van het arbeidsrecht.
point (also: peak, summit, tip)
So let us stop trying to hide behind a pointing finger and do something instead!
Laten wij derhalve niet doen alsof onze neus bloedt, maar maatregelen nemen.
We need a more complex and comprehensive approach to the situation and from that point of view the convention itself is unfortunately at fault.
We moeten verder kijken dan onze neus lang is, en wat dat aangaat schiet de conventie helaas tekort.
She said at one point, rather blandly I thought, that she was going to propose tangible measures in various sectors.
Op een gegeven moment zei ze, tussen neus en lippen door, dat ze een voorstel zou gaan doen voor concrete maatregelen in verschillende sectoren.
point (also: apex, front striker, peak, summit)
It is the latter point that formed the subject of the debates concerning the directive.
Op dat laatste punt spitsen zich de debatten rond de richtlijn toe.
Anybody seen a ballet dancer's toes when they come out of the points?
Wel eens de tenen van een balletdanseres gezien als ze van haar spitzen af komt?
The differences of opinion with the Council mainly revolve around two key points: the provisions on sanctions and the unnecessarily long transitional periods.
De verschillen van mening met de Raad spitsen zich toe op twee belangrijke punten: de bepalingen over sancties en de onnodig lange overgangstermijnen.
point (also: hint, suggestion, summit, tip)
volume_up
tip {de}
One final point: the Americans have set themselves the goal of connecting every school to the network by the year 2000.
Een tip: de Amerikanen hebben zich tot doel gesteld, voor het jaar 2000 alle scholen op het net te hebben aangesloten.
point (also: lance, peak, spear, summit)
In other words at some point when we've recovered we go up to the peak.
Dus op een gegeven moment, na het herstel, gaan we terug naar de piek.
So about seven years, eight years to reach your peak, and then gradually you fall off your peak, until you go back to the starting point.
Dus ongeveer zeven, acht jaar tot je je piek behaalt, en dan langzamerhand naar beneden, tot je bij het beginpunt aanlandt.
point (also: dot, period, speck, spot)
However, in this explanation of vote we should like to make a point which we regard as important.
Met deze stemverklaring wensen wij echter een belangrijk punt aan te stippen.
The yellow dot in the middle here is our starting point, the pre-industrial point, where we're very safely in the safe operating space.
De gele stip in het midden hier is ons uitgangspunt, het pre-industriële punt, waar we zeer veilig zitten in de veilige werkingsruimte.
On the basis of the analysis contained in these two reports, I would like to refer to three points.
Uitgaande van de in deze twee verslagen vervatte analyse wens ik drie punten aan te stippen.
point (also: switch, bill of exchange)
point (also: dot, spot)

2. mathematics: "geometry"

point
volume_up
punt {het} (meetkunde)
The first point is the institutional framework and the second point is the financing framework.
Het eerste punt is het institutionele kader en het tweede punt de financiën.
For example point 159 is completely wrong and point 33 misleading.
Punt 159 is bijvoorbeeld totaal verkeerd en punt 33 is misleidend.
The second point concerned prevention, which this House saw as important.
Het tweede punt was preventie en dat was voor het Parlement een belangrijk punt.

Context sentences for "point" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishBut the crucial point of reference is and remains the 'oil for food ' programme.
Het allerbelangrijkste is en blijft evenwel het " olie voor voedsel'-programma.
EnglishI hope you will allow me, Madam President, to call your attention to that point.
Sta mij toe, mevrouw de Voorzitter, dat ik daar nogmaals uw aandacht op vestig.
EnglishFrom this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De horizontale verordening is vanuit dit standpunt niet bijzonder verhelderend.
EnglishMr President, I would like to make what I consider to be a very important point.
Mijnheer de Voorzitter, ik wilde iets vermelden dat volgens mij erg belangrijk is.
EnglishI agree with you on this point and I hope that you will work towards this goal.
Ik onderschrijf die mening en ik hoop dat u in deze richting te werk zult gaan.
EnglishI would point out the anomaly of the excise exemption on kerosine for air traffic.
Ik wijs op de anomalie van de accijnsvrijstelling op kerosine voor luchtverkeer.
EnglishFrom this point of view, I approve the statement by Commissioner Ferrero-Waldner.
In dat opzicht ben ik het eens met de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner.
EnglishAnd another point is that Amendments Nos 13 and 14 are mutually contradictory.
Bovendien zijn de amendementen 13 en 14 niet consistent ten opzichte van elkaar.
EnglishEducation is increasingly important, not least from an employment point of view.
Opleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.
EnglishThis resource must be managed as close as possible to the point of consumption.
Deze hulpbron moet zo dicht mogelijk bij de plaats van verbruik beheerd worden.
EnglishMr Lomas, now that I have explained that point, you have a maximum of 60 seconds.
Mijnheer Lomas, zoals gezegd heeft u voor deze toelichting maximaal een minuut.
EnglishHowever, before we start, Mr Smith has asked for the floor on a point of order.
Maar voordat we beginnen, vraagt de heer Smith het woord voor een motie van orde.
EnglishMr Elles, the matter is finished unless you wish to raise a point under the Rules.
Mijnheer Elles, de zaak is afgesloten tenzij u een beroep doet op het Reglement.
EnglishThe Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
In het Groenboek wordt deze vraag tegen het licht van de milieuaspecten gehouden.
EnglishThat crucial point alone demonstrates that these proposals are a political fudge.
Alleen al uit dat cruciale feit blijkt dat deze voorstellen politieke humbug zijn.
EnglishThe most important speech from your point of view was that given by Mr Camre.
De heer Camre heeft een redevoering gehouden die voor u het meest van belang is.
EnglishThat is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
Dat is de reden waarom Portugal hier mijns inziens een positieve bijdrage levert.
EnglishI would have expected the Commission to formulate a clear position on that point.
Ik had van de Commissie verwacht dat ze in dezen duidelijk stelling zou nemen.
EnglishOn this point, the Committee on Development and Cooperation has done a good job.
De Commissie ontwikkelingssamenwerking heeft in dit opzicht haar werk gedaan.
EnglishThe main focal point of the reform is the effort to improve financial management.
Het zwaartepunt van de hervorming is de verbetering van het financieel beheer.