"point of view" translation into Dutch

EN

"point of view" in Dutch

EN point of view
volume_up
{noun}

point of view (also: perspective)
From an administrative point of view the formalisation is a good thing.
Vanuit administratief oogpunt is een formele regeling een goede zaak.
Seen from this point of view, the compromise reached is undoubtedly acceptable.
Vanuit dat oogpunt is het bereikte compromis ongetwijfeld aanvaardbaar.
That does not mean, however, that it lacks significance from a technical point of view.
Dit is een vanuit technisch oogpunt bekeken bijzonder belangrijk verslag.
point of view
volume_up
optiek {noun}
So, from their point of view, Europe is doing reasonably well.
Vanuit hun optiek presteert Europa dus tamelijk goed.
It did this, so from that point of view it was a success.
Dat is gebeurd, en vanuit die optiek bekeken was het een succes.
From that point of view, we support this proposal.
Vanuit die optiek, steunen wij dit voorstel.
point of view (also: perspective)
volume_up
kijk op de zaak {de}

Synonyms (English) for "point of view":

point of view

Context sentences for "point of view" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFrom this point of view, the horizontal regulation does not clarify things much.
De horizontale verordening is vanuit dit standpunt niet bijzonder verhelderend.
EnglishFrom this point of view, I approve the statement by Commissioner Ferrero-Waldner.
In dat opzicht ben ik het eens met de verklaring van commissaris Ferrero-Waldner.
EnglishEducation is increasingly important, not least from an employment point of view.
Opleiding wordt steeds belangrijker, vooral met het oog op de werkgelegenheid.
EnglishThe Green Paper is about answering this question from an ecological point of view.
In het Groenboek wordt deze vraag tegen het licht van de milieuaspecten gehouden.
EnglishThe most important speech from your point of view was that given by Mr Camre.
De heer Camre heeft een redevoering gehouden die voor u het meest van belang is.
EnglishThat is why I think that this is quite positive from Portugal's point of view.
Dat is de reden waarom Portugal hier mijns inziens een positieve bijdrage levert.
EnglishFrom an external point of view, do the Members receive the correct information?
Vanuit een extern perspectief, krijgen de afgevaardigden de juiste informatie?
EnglishFrom that point of view, what happened in Cancún is of course very unfortunate.
Dit in aanmerking genomen zijn de gebeurtenissen in Cancún zeer onfortuinlijk.
EnglishThe Commission has already made its point of view clear on a number of occasions.
De Commissie heeft haar standpunt al verschillende malen naar voren gebracht.
EnglishFrom the point of view of the experiencing self, clearly, B had a worse time.
Vanuit het standpunt van het ervarende ik heeft B het duidelijk zwaarder gehad.
EnglishFrom the Taliban's point of view, that was their number one mistake last time.
Vanuit het standpunt van de Taliban, was dat de vorige keer hun grootste fout.
EnglishBecause it's as though this neuron is adopting the other person's point of view.
Want het is alsof dit neuron het standpunt van de andere persoon overneemt.
EnglishFrom this point of view, the criteria should be clear, or clarified further.
Wat dit betreft moeten de criteria duidelijk zijn of verder verduidelijkt worden.
EnglishThis would be too dangerous both from a safety and environmental point of view.
Dat zou te riskant zijn, zowel uit veiligheidsoogpunt als uit milieuoogpunt.
EnglishEU agricultural policy presents a sad picture form the point of view of the farmer.
De financiële balans van het Europese landbouwbeleid is voor de boer zeer treurig.
EnglishThe European Parliament can have its point of view heard throughout the process.
Het Europees Parlement kan zijn standpunt tijdens het hele proces naar voren brengen.
EnglishFrom the Constitutional point of view, I believe it can only be better than last year.
Wat de Grondwet betreft kan het denk ik alleen maar beter worden dan vorig jaar.
EnglishSo, when we train, we're always trying to take into account the dog's point of view.
Dus, wanneer we trainen houden we altijd rekening met het perspectief van de hond.
EnglishSeen from the consumers ' point of view, it is exclusively a question of taste.
Vanuit het standpunt van de consumenten is dit puur een kwestie van smaak.
EnglishThat, from my point of view, is beneficial not only for us, but also for Russia.
Dat is mijns inziens niet alleen gunstig voor ons, maar ook voor Rusland.