"precipitate" translation into Dutch

EN

"precipitate" in Dutch

EN precipitate
volume_up
{noun}

precipitate (also: fall, rainfall, sediment)
It's this dark purple precipitate within the cell that's telling us a gene is turned on there.
Deze donkerpaarse neerslag in de cel zegt ons dat daar een gen is geactiveerd.

Synonyms (English) for "precipitate":

precipitate

Context sentences for "precipitate" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishOf course I can understand why some Members have said that we are being precipitate.
Ik begrijp natuurlijk wel dat sommige collega's hier stellen dat wij te haastig zijn.
EnglishBut precipitate action by the Community on closures must be avoided.
Overhaaste actie van de kant van de Gemeenschap inzake sluiting van centra moet echter vermeden worden.
EnglishThis war will precipitate a conflict between civilisations.
Deze oorlog zal ons in een strijd tussen beschavingen storten.
EnglishWe should not choose the wrong target and be too precipitate in pointing the finger at the developing countries.
Wij mogen dus de verkeerde niet aanpakken en de ontwikkelingslanden niet te snel met de vinger wijzen.
EnglishThat is what is at stake here, and it leaves little room for taking up positions which are demagogic, precipitate or tactical.
Er staat te veel op het spel om hier demagogische, overhaaste of tactische standpunten in te nemen.
EnglishI believe that our resolution today helps to foster such awareness and to precipitate such action.
Ik denk dat wij met onze resolutie vandaag een belangrijke bijdrage leveren aan dit bewustzijn en het nemen van concrete stappen bevorderen.
EnglishBut what we have learned from our incidents is that precipitate reaction can often do more damage than the initial crises.
Wat we van de Britse incidenten hebben geleerd is dat overhaaste reacties in veel gevallen meer schade aanrichten dan het oorspronkelijke probleem.
EnglishWe also noticed the precipitate guillotine debate, organized very hurriedly by the Committee on Budgets, yesterday afternoon.
Ook is men getuige geweest van het overhaaste en afgeraffelde debat dat gistermiddag met veel nonchalance is gehouden door de Begrotingscommissie.
EnglishThe constitution of armed militia by the authorities is tending to precipitate the infernal cycle of vengeance and to lead inexorably towards civil war.
Het oprichten van gewapende milities door het regime lijkt de infernale cyclus van wraak te versnellen en meedogenloos tot de burgeroorlog te leiden.
EnglishI fear that such precipitate action by our colleagues might also have prevented Parliament from giving a proper hearing to the voluntary associations and from studying their problems in depth.
Ik vrees dat die haast van onze collega's ook het Parlement verhinderd heeft aandachtig naar de verenigingen te luisteren en hun problemen grondig te onderzoeken.
EnglishIt was probably already too late in the 1970s, when the best available scientific theory was telling us that industrial emissions were about to precipitate a new ice age in which billions would die.
Het was waarschijnlijk al te laat in de jaren '70, toen de beste wetenschappelijke theorie ons vertelde dat we op een nieuwe ijstijd afstevenden waarin miljarden zouden omkomen.
EnglishQuite apart from that, the people in Romania and Bulgaria, too, have a right to see those problems resolved before any enlargement, particularly if it is to be a precipitate one.
Los daarvan hebben ook de mensen in Roemenië en Bulgarije er recht op dat deze problemen worden opgelost voordat het tot een uitbreiding komt, en al helemaal als het een overhaaste uitbreiding wordt.