"predominant" translation into Dutch

EN

"predominant" in Dutch

EN predominant
volume_up
{adjective}

predominant (also: main, primary, prime, principal)
It was then, and remains today, the predominant interest of local government to protect its right to local self-government.
Het voornaamste belang van de lokale overheid hield indertijd - en ook nu nog - verband met de bescherming van haar recht op lokaal zelfbestuur.
predominant (also: arch-, capital, corporate, main)
volume_up
hoofd- {adj.}

Synonyms (English) for "predominant":

predominant

Context sentences for "predominant" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishNevertheless, the predominant rhetoric always centres on wage restraint.
Maar de heersende opvatting is dat de lonen van de werknemers niet te hard mogen stijgen.
EnglishHe has railed against the sex tourism so predominant in the Philippines.
Hij heeft fel geprotesteerd tegen het sekstoerisme dat zo overheersend is op de Filippijnen.
EnglishThere is a predominant and overwhelming majority in this House.
Een overweldigende meerderheid van de afgevaardigden is het hiermee eens.
EnglishThe report by Mrs Peijs fits in with this now predominant trend.
Het verslag van mevrouw Peijs past in die nu overheersende mode.
EnglishAfter all, crises all over the planet are the predominant issue at the dawn of the twenty-first century.
De crisissen op onze wereldbol zijn zelfs in dit prille begin van de 21ste eeuw voorpaginanieuws.
EnglishThe predominant risk to growth is the high energy prices.
Het grootste risico voor de groei zijn de hoge energieprijzen.
EnglishThe predominant feeling in my country during the referendum was one of fear of being inundated by Polish plumbers.
Tijdens het referendum in mijn land was het beeld: de Poolse loodgieters komen en mensen waren bang.
EnglishSo we're shifting to an experience economy, where experiences are becoming the predominant economic offering.
We bewegen dus richting een ervaringseconomie, waarbij ervaringen het dominante economische aanbod worden.
EnglishEnlargement is the second predominant issue.
Uitbreiding is het tweede prominent aanwezige onderwerp.
EnglishIt must be acknowledged that, in the course of time, technological need has always been the predominant criterion.
We moeten onder ogen zien dat de technologische behoefte in de loop der jaren de bepalende factor is geweest.
EnglishThe predominant factor is of a spiritual nature.
Er speelt hier iets belangrijkers, een ideaal.
EnglishThe research programmes of the Commission give a predominant place to research into transmissible spongiform encephalopathies.
In de onderzoeksprogramma's van de Commissie wordt de klemtoon gelegd op de overdraagbare BSE-ziekte.
EnglishAgainst this background, now, the predominant feelings are of fatalism, resignation, and silent traumatisation.
Tegen die achtergrond overheersen thans gevoelens van fatalisme en berusting en worden in stilte de trauma's verwerkt.
EnglishNevertheless, we also regret that in the debates referred to in Council, the policy on health was predominant.
We betreuren het echter dat in het genoemde overleg van de Raad beleidskwesties zwaarder hebben gewogen dan de gezondheid.
EnglishThe armed forces continue to play a predominant role in political, economic and cultural life and in the education system.
Op politiek, economisch en cultureel vlak, maar ook in het onderwijs speelt het leger nog steeds een belangrijke rol.
EnglishAnd what is their predominant concern?
EnglishIn my own country, Ireland, and in the neighbouring United Kingdom, the predominant language is an ever more global English.
In mijn eigen land, Ierland, en in het naburige Verenigd Koninkrijk is het steeds mondialere Engels de overheersende taal.
EnglishEven now the predominant opinion in the new Member States is of the negative effect the euro will have on consumer prices.
Ook nu overheerst in de nieuwe lidstaten het denkbeeld van de negatieve gevolgen die de euro zal hebben op de consumentenprijzen.
EnglishBecause in your proposal, and do not take this the wrong way, Commissioner, the European Voluntary Service is strikingly predominant.
Want in uw voorstel, mevrouw de commissaris, neemt het ons niet kwalijk, valt de alom dominantie van het Europese vrijwilligerswerk op.
EnglishThis is, however, an extremely reductionist point of view, because in this area security concerns are and must remain predominant.
Maar dat is voor dit terrein wel een uiterst beperkt oogpunt, omdat hier veiligheidsbelangen de belangrijkste rol spelen en moeten blijven spelen.