"to procure" translation into Dutch

EN

"to procure" in Dutch

EN to procure
volume_up
[procured|procured] {verb}

The third point is that we reject the idea that the EU should procure its own resources by imposing taxes or duties upon us.
Het derde punt is dat wij tegen de gedachte zijn dat de EU zich eigen middelen moet verschaffen door het opleggen van belastingen of heffingen.
We have agreed on a clear regulation here which ensures that the debtor cannot procure additional liquidity or additional advantages at the creditor's expense.
Hiervoor hebben wij een duidelijke regeling afgesproken die tot doel heeft dat de schuldenaar zich geen bijkomende liquiditeiten en voordelen ten laste van de schuldeiser kan verschaffen.
Of course it is a threat if criminals get hold of plutonium or uranium or terrorist organizations procure themselves these materials in order to threaten the state.
Natuurlijk is er sprake van een bedreiging als criminelen in het bezit komen van plutonium of uranium of wanneer terreurorganisaties dit spul aanschaffen om er een staat mee te bedreigen.
I want to remind Parliament that total Commission food aid, now being off-loaded, shipped or procured, amounts to over 282 million metric tonnes.
Ik wil het Parlement eraan herinneren dat er momenteel in totaal meer dan 282 miljoen metrieke ton aan voedselhulp van de Commissie gelost, verzonden of aangeschaft wordt.
Unfortunately, some individuals use the Internet to provide details of their base acts and addresses where children can be procured.
Bepaalde individuen gebruiken helaas Internet om informatie te geven over hun schandelijke gedrag en adressen te verstrekken om kinderen te vinden.
to procure (also: to deal, to distribute, to get)
to procure (also: to buy, to get, to store)

Context sentences for "to procure" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishFor this purpose the Commission must, in our view, procure its own right of verification.
Daarom moet de Commissie volgens ons een eigen controlerecht in het leven roepen.
EnglishIt is all too logical that mergers are meant to procure advantages over against competitors.
Het ligt toch voor de hand dat een fusie tot voordelen ten opzichte van de concurrentie zullen leiden.
EnglishMy failure to procure myself a cup of sweet, green tea was not due to a simple misunderstanding.
Dat ik had gefaald om mezelf aan een kop zoete groene thee te helpen, was niet zomaar een misverstand.
EnglishFor example, training and innovation can help procure a good workforce for the future.
Door middel van onderwijs en innovatie kunnen wij bijvoorbeeld goede arbeidskrachten voor de toekomst waarborgen.
EnglishWe have worked hard to ensure that it might be possible to procure these resources for the whole of next year.
Wij hebben ons ervoor ingespannen dat deze middelen gedurende het hele volgende jaar beschikbaar zijn.
EnglishThey may also procure it in the grey area between legal, state action and illegal criminal activity.
Het is mogelijk dat ze dit kopen in een schemergebied tussen legaal overheidshandelen en illegaal crimineel handelen.
EnglishAnd so the City of Helsinki consequently opted to procure buses which run on natural gas and whose emissions are very low.
De gemeente Helsinki besloot daarom een bus aan te schaffen die op aardgas rijdt en zeer weinig uitstoot.
EnglishAt present, the Iraqi Government is even allowed to export unlimited quantities of oil in order to procure humanitarian aid.
Momenteel mag het Iraakse bewind zelfs onbeperkt olie exporteren voor de aanschaf van humanitaire goederen.
EnglishMa'am, you may re-procure your vehicle.
Mevrouw, u mag uw auto weer terugnemen.
EnglishThat is why the dialogue which has been severed since 1996 must be resumed in order to procure a lasting political solution.
Daarom moet de dialoog, die sinds 1996 is afgebroken, worden hervat om een duurzame politieke oplossing te bewerkstelligen.
EnglishA closed border policy prompts immigrants to turn to criminal organisations in order to procure visas or enter the country concerned illegally.
Ten tweede moeten de lidstaten een verantwoord beleid gaan voeren waarbij meer solidariteit aan de dag wordt gelegd.
EnglishThey will of course attempt to procure material for carrying out their illegal nuclear weapons programmes by any means they can.
Natuurlijk zullen zij proberen om op allerhande manieren aan materiaal te komen om hun illegale atoomwapenprogramma's te realiseren.
EnglishI would ask you as President to take the necessary steps to procure this information for Parliament before we vote.
Ik zou willen vragen dat u als Voorzitter het nodige doet opdat het Parlement deze informatie zou kunnen bekomen vooraleer wij tot de stemming overgaan.
EnglishNor do we think that the Lisbon strategy should be the basis for trying to procure significantly increased expenditure by the EU.
Wij vinden ook dat de strategie van Lissabon niet het uitgangspunt moet zijn voor pogingen om wezenlijk hogere uitgaven van de EU te bewerkstelligen.
EnglishI am of course particularly pleased that these regulations make it possible for those who procure contracts also to use criteria other than price.
Het verheugt mij vooral dat deze regelgeving de aanbestedende partij de mogelijkheid biedt om andere criteria dan alleen de prijs te hanteren.
EnglishIf, however, Sri Lanka wishes to procure its textiles in the surrounding region, we are probably – I must check with my colleagues – open to this.
Echter, als Sri Lanka textiel wil betrekken in de omliggende regio, zijn wij waarschijnlijk - - dat moet ik nog verifiëren bij mijn collega's - - welwillend op dat punt.
EnglishIf what Commissioner Verheugen said does happen, and there is an incentive to procure more medicinal products more quickly, it will be marvellous; it will be exactly what we want.
Principieel vind ik dat zo'n octrooiverlenging zo kort mogelijk moet zijn, want het is tenslotte uiteindelijk de gebruiker of de burger die de kosten betaalt.
EnglishWhen we asked the Commission for actual reports evaluating various projects in various ACP States, it took a very long time to procure these reports.
Toen we de Commissie vroegen om concrete verslagen met een evaluatie van verschillende projecten in verschillende ACS-landen, kostte het heel veel tijd om deze verslagen op tafel te krijgen.
EnglishLocal authorities and state organisations must therefore naturally be entitled to take account of the environment, the working environment and social goals when they procure goods and services.
Gemeenten en overheidsinstellingen moeten daarom uiteraard het recht hebben om bij het plaatsen van opdrachten rekening te houden met het milieu, het arbeidsklimaat en de sociale doelstellingen.