"to promote" translation into Dutch

EN

"to promote" in Dutch

EN to promote
volume_up
[promoted|promoted] {verb}

This will promote interoperability without undermining innovation.
Zo bevorderen we wederzijdse toegankelijkheid zonder de innovatie te hinderen.
This initiative will ultimately also help to promote the information society.
Dit voorstel zal uiteindelijk ook de informatiemaatschappij bevorderen.
That is why programmes which promote growth and employment are very important.
Daarom zijn programma's die groei en werkgelegenheid bevorderen zo belangrijk.
to promote
For this we need to promote territorial cooperation further, however.
Hiervoor moeten we evenwel territoriale samenwerking promoten.
For example, there are numerous initiatives to promote the Internet and computers in schools.
Er zijn bijvoorbeeld vele initiatieven om internet en computers op school te promoten.
The Finnish Presidency wants to promote the new Tampere spirit.
Het Finse voorzitterschap wil de nieuwe geest van Tampere promoten.
Dus worden jullie gepromoveerd.
Accordingly, if those waters comply with the directive, they would have the opportunity to be promoted to ‘ good’ and ‘ excellent’ levels.
Als die wateren vervolgens aan de richtijn voldoen, kunnen ze worden gepromoveerd naar de categorie u201Cgoedu201D of u201Cuitstekendu201D.
The Swedish police have begun questioning a number of the employees and wish to question Mrs Steneberg, who has now been promoted and works for the Commission in Brussels.
De Zweedse politie is begonnen met het verhoren van een aantal werknemers en wil ook mevrouw Steneberg ondervragen, die inmiddels is gepromoveerd en bij de Commissie in Brussel werkt.
to promote
Because this enables one to understand which people are being promoted and retained in employment and whether there is indirect discrimination.
Omdat deze procedure ons in staat stelt te begrijpen waarom mensen promotie maken dan wel hun baan behouden, en of er daarbij sprake is van indirecte discriminatie.
to promote

Context sentences for "to promote" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishThe Union is taking an active part in the endeavours to promote the peace process.
De Unie neemt actief deel aan de pogingen om het vredesproces vooruit te helpen.
EnglishWhat do you intend to do to promote equal treatment in wages for men and women?
Wat wilt u doen om de ongelijkheid in salarissen tussen man en vrouw weg te nemen?
EnglishMember States must promote re-use if this is more beneficial to the environment.
Lidstaten moeten hergebruik stimuleren als dat gunstiger is voor het milieu.
EnglishThis does not promote efficiency and it does not provide security against risk.
Dit gaat ten koste van de efficiency en biedt geen zekerheid tegen risico's.
EnglishLikewise, is the presidency prepared to promote this priority in the Council.
En is het voorzitterschap bereid dit ook als prioriteit aan te bevelen aan de Raad?
EnglishThirdly, the establishment of centres to promote employment must be completed.
Ten derde moet men de oprichting van bureaus voor werkgelegenheidspromotie voltooien.
EnglishThe first priority is, therefore, to promote and to publicise this programme.
Het gaat er dus eerst en vooral om deze faciliteit meer bekendheid te geven.
EnglishAnd we must also promote the development of cross-border systems of decision-making.
Tegelijkertijd moeten we werken aan grensoverschrijdende beleidsinstrumenten.
EnglishThere must be information campaigns to promote a clear emphasis on quality.
Van voorlichtingsacties dient een duidelijke kwalitatieve sturing uit te gaan.
EnglishWe must not therefore promote a solution which puts their livelihoods in danger.
Daarom mogen we geen oplossing nastreven die hun levens in gevaar brengt.
EnglishWe are therefore aiming to promote democracy and respect for human rights.
Ons project staat dus in het teken van de democratisering en de mensenrechten.
EnglishThere should also be a concern to promote a model of sustainable development.
Ook zou enige aandacht moeten worden besteed aan het model van duurzame ontwikkeling.
Englishgreater weight to be given to infrastructure projects which promote employment.
het toekennen van meer gewicht aan investeringsplannen die de werkgelegenheid stimuleren
EnglishI think it's important to promote in a more positive way on how we see ourselves.
Ik vind het belangrijk om onszelf te bekijken op een positievere manier.
EnglishWe should now, however, concentrate more upon measures to promote growth.
We zouden ons nu echter meer op groeibevorderende maatregelen moeten concentreren.
EnglishI will do everything I can to promote that high profile role for the authority.
Ik zal er alles aan doen om het nieuwe bureau de bekendheid te geven die het nodig heeft.
EnglishThis does not promote the development of a democratic constitutional state.
Dat alles bevordert de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat niet.
EnglishThat would promote shared Euro-Atlantic understanding of environmental problems.
Dat zou de Euro-Atlantische eensgezindheid op milieugebied versterken.
EnglishEuropean policy should be not so much to prohibit as to promote and to support.
Het Europese beleid moet meer eisen en aanmoedigen en minder verbieden.
EnglishThis should be an incentive for us to promote the Constitution to the public.
Dat zou voor ons een stimulans moeten zijn om de Grondwet aan de burgers voor te leggen.