"proper" translation into Dutch

EN

"proper" in Dutch

NL

"proper" in English

EN

EN proper
volume_up
{adjective}

proper (also: agreed, correct, exact, good)
volume_up
goed {adj.}
As a good European, Piet believed in the right and proper use of European money.
Als goed Europeaan geloofde Piet in een juist en correct gebruik van Europees geld.
This makes it necessary to have proper rules governing transport of this kind.
Er zijn dan ook goede regels nodig om een en ander goed te laten functioneren.
It is only right and proper that sanctions against Iraq be lifted.
Het is alleen maar goed en gepast dat de sancties tegen Irak worden opgeheven.
proper (also: accurate, correct, exact, precise)
volume_up
juist {adj.}
As a good European, Piet believed in the right and proper use of European money.
Als goed Europeaan geloofde Piet in een juist en correct gebruik van Europees geld.
I am not personally convinced that it was the most proper way.
Ik ben er niet geheel van overtuigd dat de gevolgde methode juist was.
Firstly, this programme must strike a proper balance.
Op de eerste plaats moet dit programma een juist evenwicht zien te vinden.
proper (also: correct, direct, exact, right)
volume_up
recht {adj.}
Of course, that requires a proper safeguard and proper defence rights.
Uiteraard moeten daarvoor een goede waarborg en het recht op verdediging worden ingebouwd.
The passenger therefore deserves proper compensation even in those circumstances.
Zelfs als ze akkoord gaan hebben de passagiers dus recht op een gepaste compensatie.
Mr McMillan-Scott, you may well believe that I have not acted in the proper manner.
Mijnheer McMillan-Scott, het is uw volste recht te menen dat ik niet goed gehandeld heb.
I wonder whether a proper analysis of the consequences has been carried out.
Ik vraag me af of er wel behoorlijk onderzoek is gedaan naar de gevolgen hiervan.
Proper animal protection is a necessity in a modern society.
Een behoorlijk dierenwelzijn is een noodzaak in een moderne samenleving.
For that too, a proper system will need to be developed to accommodate this.
Ook daar zal dan een behoorlijk systeem voor moeten kunnen bestaan.
proper (also: decent, fitting, honest, reputable)
So it seems right and proper to me to draw general conclusions.
Het lijkt mij dan ook fatsoenlijk en verstandig om in het algemeen conclusies te trekken.
Now we have a proper proposal and, once again, Parliament has done a good job.
Nu ligt er dan een fatsoenlijk voorstel, maar ik zeg: het Parlement heeft eens te meer goed werk geleverd.
Or would you as the Commission suggest that we need more controls to keep a proper check on it?
Of stelt u als Commissie voor dat wij meer controles nodig hebben, om dit fatsoenlijk na te gaan?
proper (also: decent, fitting, ladylike, neat)
volume_up
keurig {adj.}
Madam President, I myself have two children who are Protestants and I always celebrate Christmas in the proper way.
Mevrouw de Voorzitter, ik heb twee lutherse kinderen en ik vier altijd keurig netjes het kerstfeest.
I should be very glad if the Commission started treating this House as a parliament and gave our arguments proper consideration.
Ik zou graag willen hebben dat de Commissie dit Parlement als een parlement behandelt en keurig netjes op de argumenten ingaat die hier naar voren zijn gebracht.
proper (also: decent, fitting, suitable, apposite)
proper (also: decent, fitting, suitable)

Synonyms (English) for "proper":

proper
English

Context sentences for "proper" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishCompliance requires adequate control which, in turn, requires proper monitoring.
Bij naleving hoort een adequate controle en daarbij hoort een goede monitoring.
EnglishAmendment No 6 would interfere with the proper implementation of the programme.
Amendement 6 zou de juiste tenuitvoerlegging van het programma in de weg staan.
EnglishA proper statute should cover the different requirements which apply to Members.
Een echt statuut moet alle noodzakelijke bepalingen voor parlementsleden behelzen.
EnglishWe must have proper checks on the readiness and the value of our contingency plan.
Er moeten goede controles komen op de paraatheid en de waarde van ons rampenplan.
EnglishWe shall investigate why the proper text was not the only one to be distributed.
Wij laten nu onderzoeken waarom niet uitsluitend de correcte tekst werd voorgelegd.
EnglishIndependence is a proper issue, but we also need to have Parliamentary dialogue.
Onafhankelijkheid is op zijn plaats, maar ook een parlementarische dialoog is nodig.
EnglishWe must have time and the proper analysis of how the process has been functioning.
We moeten de tijd nemen om te analyseren hoe alles precies in zijn werk gaat.
EnglishThere must be an proper ongoing debate on the kind of Europe we want to build.
Er moet een echt, continu debat komen over het soort Europa dat we willen opbouwen.
EnglishIt is essential to have a proper expenses regime and to have a common salary.
Een goede onkostenregeling en een uniforme bezoldiging zijn van groot belang.
EnglishBut this also means that we need to be given proper funding once and for all.
Maar dat betekent ook dat wij er eindelijk eens geld voor moeten uittrekken.
EnglishLet us move from words to deeds and actually apply proper economic sanctions.
Laten wij onze woorden in daden omzetten en serieuze economische sancties instellen.
EnglishIt would certainly be right and proper for the Council to attend these debates.
Het zou eigenlijk wel gepast zijn als de Raad ook bij deze debatten aanwezig zou zijn.
EnglishProper implementation and enforcement will determine the success of any EU policy.
Afdoende uitvoering en handhaving bepalen het succes van al het EU-beleid.
EnglishThis can be extremely educational, and will give rise to proper improvements.
Dat kan heel leerzaam zijn en zal aanleiding geven tot goede verbeteringen.
EnglishAnd of course there is the other side of the coin, proper labelling of origin.
En natuurlijk is er ook de andere kant van de medaille, correcte oorsprongsvermelding.
EnglishControl of infectious diseases goes hand in hand with proper monitoring.
De beheersing van besmettelijke ziekten gaat hand in hand met een goede controle.
EnglishFirstly, we are concerned with the proper use of the Structural and Cohesion Funds.
Ten eerste moeten de structuur- en cohesiefondsen op de juiste wijze worden aangewend.
EnglishBecause referendums were organised, people had a proper grasp of the document.
Dankzij referenda konden de burgers zich een mening vormen over de tekst.
EnglishTurkey should receive equal, fair and proper treatment during the negotiations.
Turkije dient gelijk, eerlijk en netjes te worden behandeld tijdens de onderhandelingen.
EnglishIt is also right and proper to have adopted the Charter of Fundamental Rights.
Ook het aannemen van het Handvest van de grondrechten was een goede zaak.