"publicly" translation into Dutch

EN

"publicly" in Dutch

NL

EN publicly
volume_up
{adjective}

publicly
volume_up
publieklijk {adj.}

Synonyms (English) for "publicly":

publicly
public

Context sentences for "publicly" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishR&D in total in the economy, publicly funded, is about 0.6 percent of GDP.
Onderzoek en ontwikkeling is van de overheidsuitgaven zo'n 0,6 % van het BNP.
EnglishThank you for publicly acknowledging that the President has acted correctly.
Dank u voor uw erkenning van het feit dat de Voorzitter juist gehandeld heeft.
EnglishNow that we have made the demand publicly, we should seek to obtain satisfaction.
Nu we die eis in de openbaarheid hebben gebracht, moeten we hem ook zien te vervullen.
EnglishI have not spoken publicly on this matter while I have been waiting for this debate.
Ik heb mij hier nog niet publiekelijk over uitgesproken vóór dit debat.
EnglishI mean, it's leading firms -- many of them are still publicly owned.
Ik bedoel dat veel van de toonaangevende bedrijven nog steeds in overheidshanden zijn.
EnglishMr Prodi publicly promised something quite different when he took office three years ago.
De heer Prodi had zoals bekend iets heel anders beloofd toen hij drie jaar geleden aantrad.
EnglishThat is essential in order to publicly identify those Member States that fail to make progress.
Dit is noodzakelijk om de lidstaten die geen vorderingen maken algemeen bekend te maken.
EnglishShell stated publicly on television and in the media that it was wrong for it to be in Nigeria.
Shell heeft publiekelijk op de televisie en in de media gemeld dat zij fout zaten in Nigeria.
EnglishI am not demanding that internal negotiating positions or military secrets be made publicly available.
Ik vraag niet om openbaarheid van interne onderhandelingsposities of militaire geheimen.
EnglishBut what is the contribution for Commission and publicly-funded research?
Welke bijdrage kunnen de Commissie en het door de overheid gefinancierd onderzoek hier echter aan geven?
EnglishPublicly-owned organisations must be given the same competitive conditions as private businesses.
Overheidsbedrijven moeten dezelfde mededingingsvoorwaarden krijgen als particuliere bedrijven.
EnglishIt would be even more scandalous if nothing were said publicly about these scandals.
Het meest schandalige is echter wel dat men aan deze schandalen nauwelijks ruchtbaarheid heeft willen geven.
EnglishAll that information we saw changing in the world does not include publicly-funded statistics.
Alle informatie die we in de wereld zagen veranderen, komt niet van statistieken met overheidsgeld.
EnglishThey are to be held between the parties concerned and not publicly.
Dat wil zeggen dat de onderhandelingen tussen de partijen en niet in de openbaarheid worden gevoerd.
EnglishBut if Ms McKenna wishes to present her excuses publicly, I shall give her the floor most willingly.
Maar als mevrouw McKenna haar excuses publiekelijk wil uiten, dan geef ik haar graag het woord.
EnglishFourthly, I also consider publicly-financed transportation aid to be absolutely necessary and indispensable.
Ten vierde blijf ik erbij dat de overheidssteun voor transport absoluut noodzakelijk is.
EnglishPricing must be free and market-based and not publicly regulated.
De prijsstelling moet vrij en op de markt gebaseerd zijn, en niet door de samenleving worden geregeld.
EnglishEven the World Bank and the East European NGO called Bankwatch have publicly stated this view.
Zelfs de Wereldbank en Bankwatch, de Oost-Europese NGO, hebben op dit punt publiekelijk hun zorg geuit.
EnglishFor an organisation to tolerate this, such a publicly known problem, shows it needs reform.
Wanneer een organisatie zo'n algemeen bekend probleem tolereert, laat dat zien dat zij moet worden hervormd.
EnglishZoos are either private or publicly owned and the standards can vary greatly.
Dierentuinen kunnen aan particulieren of aan de overheid toebehoren, waardoor het niveau ten zeerste kan verschillen.