"quarrel" translation into Dutch

EN

"quarrel" in Dutch

EN quarrel
volume_up
{noun}

quarrel (also: brawl, fight, row, set-to)
Mr President, the quarrel between the USA and the EU runs very deep.
Mijnheer de Voorzitter, de ruzie tussen de VS en de EU gaat bijzonder diep.
I have tried not to get involved in an internal Spanish quarrel.
Ik had niet graag willen deelnemen aan een interne Spaanse ruzie.
Je hebt ruzie met mij.
quarrel (also: discussion)
And she serves it that way time and time again, and if you quarrel with her, she will say, "You know what?
En zo dient ze hem ook op, keer op keer, en als je met haar in discussie gaat, zegt ze: "Luister, u hebt het mis!
We have quarrelled, engaged in discussion and reached agreement.
We hebben onenigheid gehad, discussies gevoerd en we zijn het eens geworden.
quarrel (also: dispute, question)
We may quarrel about the ban on hazardous substances.
Over de kwestie " verbod van gevaarlijke stoffen " kan men van mening verschillen.
I should like to emphasise here that it is precisely the European dimension which provides the opportunity to transcend the old quarrel about sovereignty.
We kunnen dit oude soevereiniteitsconflict alleen beëindigen door de kwestie naar Europees niveau te tillen.
The Union needs to show that it can achieve results that impact on human lives and not just quarrel about institutional matters.
De Europese Unie moet laten zien dat zij resultaten kan boeken die van invloed zijn op het leven van de mensen en niet alleen twisten over institutionele kwesties.
quarrel (also: action, battle, dispute, fight)
But it does not want any quarrels about Agenda 2000 or net contributors.
Maar men wilde geen strijd over Agenda 2000 of de nettobetalers.
quarrel (also: agitation, din, hoo-ha, noise)
quarrel
volume_up
mot {de}
We retained the specific rule in the financial regulation in toto with a quarrel which we settled thus.
Wij hebben besloten het specifieke reglement volledig in het Financieel Reglement opgenomen te houden en hebben onze onenigheid hierover bijgelegd.
We have quarrelled, engaged in discussion and reached agreement.
We hebben onenigheid gehad, discussies gevoerd en we zijn het eens geworden.
I would, therefore, like to take this opportunity today to call on the Member States to avoid public quarrels.
Om deze reden wil ik vandaag van de gelegenheid gebruik maken de lidstaten op te roepen om publieke onenigheid te voorkomen.
quarrel (also: altercation, dispute, strife, twist)
quarrel (also: disputation, dispute)
Our group will never allow this integration, this historic undertaking by our continent, to be hampered by the inability of governments to resolve their financial quarrels.
Onze fractie zal nimmer aanvaarden dat deze integratie, een historisch project van ons continent, belemmerd zou worden door de onbekwaamheid van de regeringen om hun financiële disputen op te lossen.
quarrel
quarrel
quarrel
quarrel (also: dispute, set-to)
quarrel (also: dispute)

Synonyms (English) for "quarrel":

quarrel

Context sentences for "quarrel" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have no quarrel with more health expenditure or more expenditure on reducing tax.
Meer geld voor volksgezondheid en een verlaging van de belastingen is natuurlijk uitstekend.
EnglishI have no quarrel with the German Members or with the rapporteur.
Ik heb niets aan te merken op de Duitse afgevaardigden of op de rapporteur.
EnglishMadam President, Commissioner Patten correctly said that we have no quarrel with Islam.
Mevrouw de Voorzitter, commissaris Patten zei terecht dat wij geen conflict hebben met de islam.
EnglishThe less we say have to say - that is my impression - the more we quarrel on specific questions.
Ik heb de indruk dat wij des te heftiger debatteren naarmate wij minder te zeggen hebben.
EnglishI have no special quarrel with the Spanish, French or British fishermen who come into what are natural waters.
Ik heb niets tegen de Spaanse, Franse of Britse vissers die de territoriale wateren bevaren.
EnglishWe have no quarrel with the fact that there are some countries that are ahead and then there are the poorer countries.
Voor ons gaat het niet om een debat tussen de toplanden en de armere landen.
EnglishIn the same way, we have no quarrel with the Afghan people.
Ook hebben wij geen conflict met het Afghaanse volk.
EnglishWe do not have any quarrel with this, but would it not be wiser to pursue it via the WTO?
Wij betwisten dit ook niet, maar wij vragen ons wel af, of het niet raadzamer is dit al in het kader van de WHO te doen.
EnglishIt is important to emphasise that the EU and the countries of Europe do not have any quarrel with the Iraqi people.
Het is belangrijk te beklemtonen dat de EU en de Europese landen niets tegen de Iraakse bevolking hebben.
EnglishI strongly condemn the new US steel tariffs, but, in spite of that, Europe must not pick a quarrel.
Ik veroordeel de nieuwe Amerikaanse invoerrechten voor staal ten zeerste, maar ondanks dat moet Europa niet het conflict opzoeken.
EnglishBut I do not want to quarrel about that now.
Ik wil daarover echter geen polemiek openen.
EnglishWe cannot wait around for fine words in relation to this disaster; we cannot accept a quarrel which goes on and on forever.
Wij hebben geen tijd voor mooie woorden in verband met dit ongeluk en zijn zeker niet gebaat bij een eindeloos proces.
EnglishSo this House is taking sides in a quarrel which regularly makes front page headlines but is nevertheless a bogus one.
Het Parlement doet aldus een uitspraak in een debat dat regelmatig de frontpagina van de kranten haalt maar desondanks een schijndebat is.
EnglishI, as the rapporteur, think that is the right approach and have no quarrel at all with the Commission's ideology on this matter.
Als rapporteur denk ik dat dit de juiste benadering is en ik heb totaal geen probleem met de ideologie van de Commissie ter zake.
EnglishI have no quarrel with that.
EnglishWe have no quarrel with the people of Europe: our quarrel is only with the system of unitary government called the European Union.
We hebben niets tegen de burgers van Europa, maar wel tegen het principe van gecentraliseerd bestuur waar de Europese Unie voor staat.
EnglishI say that we have a quarrel with those who abuse Islam and who turn the principles of Islam into weapons against the innocent.
Ik zeg dat wij een conflict hebben met diegenen die de islam misbruiken en de beginselen van de islam gebruiken als wapen tegen onschuldige mensen.
EnglishWe do not wish to quarrel with the list as decided up to 2004, despite the fact that here too the procedures were rather problematic.
Wij zijn niet van plan te tornen aan de volgorde tot het jaar 2004, ofschoon zich ook bij deze besluitvorming ongerijmdheden hebben voorgedaan.
EnglishIt is incredible that the Canadian health authorities should succumb to a childish, face-saving quarrel about where the disease has come from.
Het is ongelooflijk dat de Canadese gezondheidsinstanties zich in een kinderachtige prestigestrijd storten over wat de herkomst van de ziekte is.
EnglishThe summit discussions were dominated by the quarrel between Great Britain and France over Britain’ s rebate and the EU ’ s agricultural policy.
De debatten op de Top werden overheerst door het conflict tussen Groot-Brittannië en Frankrijk over de van Groot-Brittannië en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.