"random" translation into Dutch

EN

"random" in Dutch

EN

random {adjective}

volume_up
First of all, I should like to give you a random example of this lack of clarity.
Allereerst een willekeurig voorbeeld van de onduidelijkheid.
So, another random thing I do is the search for extraterrestrial intelligence, or SETI.
Nog een willekeurig ding dat ik doe, is het speuren naar buitenaards leven, ofwel SETI.
Each is scattering away at random to try to save its scales or feathers.
Elk individu schiet willekeurig alle kanten op om zijn schubben, of zijn veren te redden.
The number of coins planned was obviously not chosen at random.
Het geplande aantal munten is niet toevallig gekozen.
These fields were not chosen at random, but because they vary in the way in which they use computers.
Overigens is de opsomming van deze terreinen niet toevallig, want het maakt verschil hoe de computers worden gebruikt.
The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.
De willekeurige tekens die toevallig aan de gebruiker werden getoond, waren W, A, I, T, die natuurlijk een woord spellen.
Flexibility in the use of CHP plants must be permitted, as dictated by the time of year, the working day and random variables.
Wat WKK-installaties betreft moet een flexibel gebruik worden toegestaan dat afhangt van het jaargetijde, de dag en incidentele schommelingen.

Context sentences for "random" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

English(Applause) Bruno Giussani: Suzanne, just a curiosity, what you're wearing is not random.
(Applaus) Bruno Giussani: Suzanne, even snel, wat je draagt​ is niet zomaar iets.
EnglishThere's also a weather goddess who controls a random stock market and random weather.
Er is ook een weergodin die de willekeur van de aandelenmarkten en het weer bepaalt.
EnglishThe current will turn on and off at random, even when it's supposed to be on.
De stroom zal op willekeurige wijze aan- en uitgaan zelfs als het aan zou moeten zijn.
EnglishAny comparison between enterprises or between States thus appears somewhat random.
Vergelijkingen tussen bedrijven of staten lijken ons dan ook weinig zekerheid te bieden.
EnglishSay, "Computer, would you please make a hundred million random sequences of instructions.
Dus: "Computer, maak alsjeblieft honderd miljoen willekeurige instructie-reeksen.
EnglishMany people think of it primarily in terms of charity, random acts of kindness.
Veel mensen denken dat het met name gaat over naastenliefde, over willekeurige goede daden.
EnglishAnd it turns out it's a pseudo-random number generator using deterministic chaos.
Het blijkt een pseudo-random getallengenerator te zijn die deterministische chaos gebruikt.
EnglishThere are a growing number of abductions, abuses and random killings.
Er is een groeiend aantal ontvoeringen, mistoestanden en willekeurige moorden.
EnglishWe should not hide the fact that we are proceeding in a random fashion.
Wij moeten goed beseffen dat wij op dit ogenblik in gespreide orde handelen.
EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen een onverwacht protocol vormen.
EnglishSo we started to change genes at random, looking for long-lived animals.
We begonnen genen te veranderen in willekeurige volgorde, op zoek naar langlevende dieren.
EnglishRandom segments of code...... that have grouped together to form unexpected protocols.
Willekeurige codesegmenten die samen 'n onverwacht protocol vormen.
EnglishSuch a random jumble of letters is said to have a very high entropy.
Van zo'n willekeurige mix van letters wordt gezegd dat deze een zeer hoge entropie heeft.
EnglishI certainly feel that random sampling is something we are going to have to learn to live with.
Ik vind zelf dat we moeten leren leven met steekproefsgewijze controles.
EnglishYou take a nozzle and you create 10 random variations on the nozzle.
Je neemt een mondstuk en je creëert er 10 willekeurige variaties op.
EnglishAnd finally, random acts of kindness are conscious acts of kindness.
Tot slot: willekeurige daden van vriendelijkheid zijn bewuste daden.
EnglishWe use out-of-date systems that are unfair and create random results.
We gebruiken achterhaalde systemen die niet eerlijk zijn en willekeurige resultaten opleveren.
EnglishIn Kenya, in Zambia, and a bunch of countries, there's been testing in random samples of the population.
In Kenia, Zambia en andere landen zijn dwarsdoorsnedes van de bevolking getest.
EnglishI think you might get a random jumble of letters that looks like this.
Dan krijg je een willekeurige mix van letters die er zo uitziet.
EnglishOr you can go to the Random House website where there is this excerpt.
hier in de TED-boekwinkel kopen.... ~~~ ... ~~~ doorzoek hem zelf voor verborgen aanwijzingen...