"reach" translation into Dutch

EN

"reach" in Dutch

EN reach
volume_up
{noun}

reach (also: outreach, range, sphere, league)
The more powerful our reach, the more important the question "About what?"
Hoe krachtiger ons bereik, hoe belangrijker de vraag "waarvan?"
Public procurement has proved beyond the reach of small and medium-sized businesses.
Overheidsopdrachten zijn in de Unie buiten het bereik van het MKB gebleven.
We demand that this challenge be brought within reach of public opinion.
Wij eisen dat dit zeer belangrijke onderwerp binnen het bereik van de publieke opinie komt.
reach (also: range)
In the meantime, however, - as Mr Pirker rightly said - the capacity of the Austrian population to bear this burden has reached its limit.
Ondertussen echter heeft, zoals de heer Pirker al zei, de Oostenrijkse bevolking de grens van haar draagkracht bereikt.
If we do not find a solution quickly, I fear that these countries ' capacity to bear this burden will not only reach its limit, but in some cases will be exceeded.
Ik vrees dat, als wij niet snel oplossingen vinden, niet alleen de grenzen van de draagkracht zullen worden bereikt, maar dat die in enkele landen zullen worden overschreden.
All the same, I must add that very intensive work will be required to overcome the differences of opinion - which are in part still considerable - and to reach a workable compromise.
Ik wil er echter aan toevoegen dat wij bijzonder geconcentreerd te werk zullen moeten gaan om de deels nog ernstige meningsverschillen te overbruggen en een draagkrachtig compromis te bereiken.
reach (also: range)
Mr President, seldom have we encountered such a brief proposal with such potentially far-reaching effects.
Mijnheer de Voorzitter, we hebben zelden een voorstel gehad dat zo kort was en potentieel zo'n grote draagwijdte had.
The Cologne decisions on the creation of a European Security and Defence Union have far-reaching implications.
De besluiten van Keulen tot oprichting van een Europese veiligheids- en defensie-unie hebben een grote draagwijdte.
Secondly, the Amsterdam Treaty does in fact leave many questions open as regards the validity or the scope of the agreements that are reached in the social dialogue.
Ten tweede, het Verdrag van Amsterdam laat inderdaad vele vragen open met betrekking tot de geldigheid of de draagwijdte van de akkoorden die bereikt zijn in de sociale dialoog.

Context sentences for "reach" in Dutch

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

EnglishI have every confidence that the decision you will reach will be a sensible one.
Ik heb er het volste vertrouwen in dat het een verstandige beslissing zal worden.
EnglishWe really need to put the best we have to offer within reach of our children.
We moeten het beste wat we te bieden hebben voor onze kinderen bereikbaar maken.
EnglishThis REACH is a missed opportunity and one that will probably not come round again.
Dit REACH is een gemiste kans, een kans die waarschijnlijk nooit meer terugkomt.
EnglishWe really do not feel that the Council of Ministers wants to reach agreement here.
Wij hebben inderdaad niet echt de indruk dat de Raad terzake een akkoord wenst.
EnglishThis is something which is yet to reach a point which I consider acceptable.
In dit opzicht hebben wij mijns inziens nog geen aanvaardbaar compromis bereikt.
EnglishBut at best they can reach for something more and create a memorable impression.
Maar op hun best zijn ze iets veel groters en maken ze een blijvende indruk.
EnglishI think that we will be able to reach an agreement during the vote tomorrow.
Ik denk dat wij het morgen wel met elkaar eens zullen worden tijdens de stemming.
EnglishAll our foragers who tried to reach the countryside... were massacred by the Romans.
Iedereen die voedsel ging halen buiten de stad...... is vermoord door de Romeinen.
EnglishIt appears that it has not been possible for the Commission to reach this agreement.
Blijkbaar is de Commissie niet in staat geweest dit akkoord te onderschrijven.
EnglishThe negotiators declared afterwards that an agreement had been within reach.
De onderhandelaars verklaarden achteraf dat het akkoord binnen handbereik was.
English'Illegal immigration ' is usually the only way to reach EU-territory at all.
u201CIllegale immigratieu201D is meestal de enige manier om de EU binnen te komen.
EnglishAll institutions must work together to reach this solution as quickly as possible.
Alle instellingen moeten samenwerken om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen.
EnglishGood luck to this Commission if it can reach the end of its term of office.
Ik wens deze Commissie sterkte, als ze tenminste het einde van haar mandaat haalt.
EnglishI hope that in spite of everything, we may yet be able to reach agreement on all areas.
Ik hoop echter dat wij ondanks alles, op alle vlakken hulp zullen kunnen bieden.
EnglishWe must also reach a balance within the Union where Internet access is concerned.
Ook wat de toegang tot Internet betreft moeten wij tot een evenwicht in de Unie komen.
EnglishIf we could reach an understanding on this, that would be a satisfactory solution.
Als wij het daarover eens zouden kunnen worden, is dat een goede oplossing!
EnglishInternally and externally our economic relations are set to reach a new plane.
Zowel intern als extern zullen onze economische betrekkingen op een ander plan komen.
EnglishIt will then become apparent whether we can also reach a common conclusion.
Dan zal blijken of wij ook tot een gemeenschappelijke conclusie kunnen komen.
EnglishShould Parliament and the Council fail to reach agreement, the draft lapses.
Wanneer het Europees Parlement en de Raad het niet eens worden, vervalt het ontwerp.
EnglishUnfortunately the Member States could not reach agreement on this either.
Maar ook daarvoor hebben wij nu helaas geen instemming van de lidstaten gekregen.